Vyšebrodsko

Vyšší Brod nejen vodácká bašta

Naše dnešní putování nás zavede do nejjižnější výspy naší republiky – do okolí Vyššího Brodu. Ve Vyšším Brodě také náš výlet začne. Město se rozkládá převážně na pravém břehu Vltavy pod vrchy Martínkovským a Vyklestilkou. Název dostalo podle vltavského brodu na dálkové cestě z Lince do Netolic, zvaného Vyšší. Nižší brod se nacházel pod hradem Rožmberkem. Prvotní osada s kostelem je v pramenech připomínána již v roce 1256.[/]

Nebojte se do kláštera

Reklama

O tři roky později Vok I. z Rožmberka založil cisterciácký klášter. Výstavba nového areálu trvala až do konce 14. století. V 15. století se tu nacházel již opevněný a uzavřený areál, skládající se z opatství, kostela, obytných budov a hospodářské části. Klášter roku 1422 dobyli husité, ale nezničili. Přečkal i řádění Josefa II., zestátněn byl až po roce 1948. V roce 1990 se znovu vrátil cisterciákům. Dnes se jedná o jeden z nejcennějších klášterů v Čechách, zapsaný na seznam národních kulturních památek.[/]
Nejcennější stavbou areálu je kostel Panny Marie, v jádru ze 13. století, po polovině 14. století upravený na síňové trojlodí s příčnou lodí. Pod kněžištěm se nachází hrobka rodu Rožmberků, využívaná tímto rodem od pohřbu zakladatele kláštera Voka I. v roce 1262 až do pohřbu posledního Rožmberka Petra Voka v roce 1612. Na Petrův pohřeb upomíná náhrobní deska z počátku 17. století. Legenda vypravuje, že po Petrově pohřbu byla hrobka uzavřena tak, aby do ní již nikdy nikdo nenalezl cestu. Dva mniši, kteří Petra Voka pohřbívali, odešli sami brzy na věčnost a tajemství si tak vzali do hrobu. Legenda dále vypravuje, že Rožmberkové nejsou uloženi v rakvích, ale sedí u dubového stolu, aby i po smrti zůstávali symbolicky nadále vladaři. Skutečnost je však daleko prozaičtější – na počátku století byla nalezena malá krypta, kde byly nalezeny dvě rakve, jedna z nich patřila Petru Vokovi. Kromě toho se v malé prostoře nacházela řada volně poházených kostí. Jelikož však nebyl nález řádně prozkoumán, vypravuje se dodnes legenda o dubovém stole.[/]
Z doby po roce 1283 pochází východní křídlo kláštera s kapitulní síní sklenutou na jediný sloup. Kapitulní síň je údajně místem posledního odpočinku popraveného Záviše z Falkensteina. Záviš pocházel z další rodové větve Vítkovců, z pánů erbu zelené růže, nazývaných z Krumlova. Byl velkým mecenášem zdejšího kláštera, kterému mimo jiné věnoval vzácný ostatkový kříž, zvaný Závišův. [/]
V klášteře dále nelezneme křížovou chodbu, refektář a dormitář ze 60. až 80. let 14. století. V dormitáři, v roce 1837 upraveném na klášterní obrazárnu, je možné shlédnout restituovaná gotická díla, mimo jiné již zmíněný Závišův kříž, především však dílo Mistra Vyšebrodského oltáře. Mistr Vyšebrodský je považován za první velkou osobnost českého deskového malířství doby gotické. Jeho skutečné jméno, tak jako u většiny středověkých malířů, neznáme. Nazýván je podle svého nejstěžejnějšího díla. Ve své práci spojoval osvědčené italské podněty s domácími. Vyšebrodský oltář vznikl na objednávku Petra I. z Rožmberka, považovaného za druhého zakladatele kláštera, před rokem 1350. Tvoří jej devět deskových obrazů, zachycujících výjevy ze života a utrpení Krista. [/]
Klášterní knihovna z roku 1757 s Filozofickým a theologickým sálem obsahuje na sedmdesát tisíc svazků a je třetí největší u nás. Součástí, v 15. století opevněného areálu, jsou i hospodářské budovy a původně gotická kaple sv. Anny, zbarokizovaná v roce 1648.[/]
V raně barokním druhém opatství z roku 1641 nalezneme expozici pobočky Poštovního muzea v Praze se stálou expozicí Dějiny poštovnictví na našem území od roku 1526 do současnosti.

Pozoruhodnosti ve městě Vyšší Brod

Za prohlídku stojí i samotné městečko Vyšší Brod, které je dnes městskou památkovou zónou. Prohlídku začneme na protáhlém náměstí. Jeho dominantou je jednolodní děkanský kostel svatého Bartoloměje z let 1259 až 1270, přestavěn byl v 17. století, století devatenácté mu vtisklo novogotickou podobu. Radnice z roku 1525 byla v roce 1883 romanticky upravena. Městské domy mají barokní, klasicistní a empírové fasády. Kašna z roku 1865 je ozdobena starší sochou z roku 1737. Na bývalém pranýři ze 17. století stojí socha svaté Barbory z 18. století. Za zmínku stojí ještě gotická kaple svatého Josefa z roku 1371, která byla v roce 1785 přeměněna v sýpku a nově vysvěcena roku 1816. [/]

Porozhlédněme se po okolí

Jihozápadně od města na Martínkovském vrchu stojí pseudogitická poutní kaple P. Marie odpočívající na kameni (Maria Rast am Stein). My se však raději vydáme severozápadním směrem, kde na nás čeká přírodní útvar nazývaný Čertova stěna. Jedná se o na kvádry rozpukané žulové skály nad hlubokým údolím Vltavy, pod vlastní stěnou se nacházejí rozsáhlá suťoviska a kamenné moře. Hlavní blok se nazývá Čertova kazatelna, otevírá se odtud nádherný výhled do okolní krajiny. Lokalita je pohodlně přístupná po žluté i červené z Vyššího Brodu.[/]
Ale vraťme se do Vyššího Brodu, odkud nás zavede červená turistická značka do Rožmberku nad Vltavou. [/]

Rožmberk nad Vltavou

Při výrazném meandru Vltavy tu na nás čeká hrad upravený na zámek a podhradní městečko. Původní poddanské městečko bylo založeno na levém břehu řeky v roce 1262 Vokem z Rožmberka. Na město bylo povýšeno o sto let později. S podhradní osadou na pravém, zvanou Latrán, městečko spojil most. Období po Bílé hoře s sebou přineslo hospodářský úpadek a stagnaci, zapříčinilo ale, že městečko si do dnešních dob zachovalo svůj starobylý vzhled. Na náměstí nás při prohlídce čeká řada historických renesančních a barokních domů se staršími gotickými jádry. Děkanský kostel Panny Marie je vybudován ve stylu jihočeské pozdní gotiky. Budován byl v několika etapách od druhé poloviny 15. století do roku 1583. Síňové trojlodí s pětibokým presbytářem a věží má v interiéru krouženou, síťovou a hvězdovou klenbu. Fara u kostela je pozdně gotická, vybudována byla na konci 15. století, upravena byla barokně. Dodnes v městečku nalezneme i část z původního gotického opevnění ze 14. století. V blízkosti hradeb nalezneme i starý židovský hřbitov.[/]

Vzhůru na hrad

Hlavním magnetem městečka je však gotický hrad. Hrad Rožmberk založili před rokem 1250 na dlouhém úzkém ostrohu Vítkovci. Hrad pak dal název jejich nejvýznamnější rodové větvi – Rožmberkům. Z prvního hradu, zvaného Horní, který v roce 1553 vyhořel, zbyla pouze věž Jakobínka. V sousedství byl po roce 1330 založen Dolní hrad, který byl po roce 1553 přestavěn renesančně a v letech 1840 až 1857 zčásti regotizován. Byl upravován ještě v 70. letech 19. století, kdy byl v držbě hrabat Buquoyů, kteří jej získali po konfiskaci v roce 1620. Opodál hradu byl v 19. století postaven architektonicky nezajímavý Nový zámek. [/]Rožmberkové si v roce 1302 zvolili za hlavní rodové sídlo Český Krumlov, přesto si hrad ponechali až do svého konce. V roce 1619 hrad obsadila císařská armáda pod vedením hraběte Buquoye, který jej o rok později získal od císaře Ferdinanda II. do svého vlastnictví. Hrad pak rod vlastnil až do roku 1945.[/]
Prohlídka hradu nás zavede do historických interiérů Dolního hradu s dobovým zařízením a sbírkami. V takzvaném Rožmberském pokoji visí známý obraz dámy v bílém, představující proslulou Bílou paní, tajemnou ochránkyni pánů z Růže. Pověst ji spojuje s Perchtou, dcerou Oldřicha z Hradce, provdanou za Hanuše z Lichtenštejna. Naposledy se tu údajně zjevovala za druhé světové války, kdy hrad okupovala nacistická dívčí organizace. Bílá paní se tu zjevila dvěma děvčatům, vytahujícím na věž nacistickou vlajku, a výstražně jim hrozila prstem. Přízrak spatřily i další dívky, jejich vedoucí i správce hradu. Bíle oděná žena se ukázala mladým Němkám i na věži Jakobínce, kam nevedou žádné schody. Událost prý vyšetřovalo i gestapo, nezjistilo však nic. Nacistická vlajka se na hradě nevztyčila, alespoň tak vypravuje novodobá pověst. Z hradu se můžeme vypravit na obhlídku navazujícího anglického parku.[/]

Okolí Rožmberka

Z okolí stojí za zmínku ještě obec Zátoň, kterou nalezneme nedaleko Rožmberka, když se budeme vracet po silnici na Český Krumlov. V obci se nachází pozdně gotický kostel svatého Jana Křtitele z let 1490 až 1510. Byl postaven při prastaré stezce vedoucí po pravém břehu Vltavy. Archeologický průzkum objevil v roce 1999 pod základy sakristie a presbytáře zbytky staršího románského kostela. Zátoň patřila benediktinskému klášteru v Ostrově u Davle, byl zničen na počátku husitských bouří. K roku 1310 je při kostele v Zátoni doložen malý klášter s proboštstvím. Byl zrušen v roce 1491. Po roce 1490 byla zřejmě na starších základech postavena dnešní pozdně gotická stavba zaklenutá r. 1510. V chrámové lodi se nachází zajímavá síťová klenba s přetínajícími se žebry. Vpravo u dveří se nachází gotický sloupek na almužny. Kolem kostela se rozprostírá hřbitov, kde ještě v 80. letech 20. stol. stálo několik umělecky kovaných křížů. Ze zátoňského kostela pochází gotický křídlový oltář – Zátoňská archa – uložená v Národní galerii v Praze. Madona na půlměsíci z poč.16. století je v Alšově jihočeské galerii na Hluboké. [/]
A ještě jedna zajímavost na závěr. Ten nejjižnější bod naší vlasti se nachází při Hraničním potoce, nedaleko Vyšebrodského průsmyku – k tomu vede žlutá turistická značka z Vyššího Brodu.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama