Ralsko

Krajina, která byla po mnoho let nepřístupná, neboť zde byla cvičiště a posádky sovětské okupační armády, se nyní pozvolna probouzí k novému životu, v němž turistika hraje významnou úlohu. Města získávají na barevnosti a pulzuje v nich život, budují se nové cyklotrasy, vznikají nové možnosti ubytování. Určitě nemůžeme čekat, že rány od tankových pásů a dělostřeleckých granátů se v okamžiku zacelí, ale houbaři zde nacházejí opravdový ráj a také cyklistům se naskýtají velké možnosti. A jsou zde místa, která nezničila ani vojenská bagančata.
[/] Začněme přímo v Zákupech. Malebné městečko Zákupy leží v lesnaté, k jihu otevřené krajině mezi Českou Lípou a Mimoní. Vzniklo ve 13. století v období první kolonizace. První zmínka o něm pochází z roku 1306. Již samotný název města připomíná vznik osady podle zákupního (dědičného) práva. Na počátku 14. století patřila místní tvrz rytířům ze Smojna, která však již od roku 1369 náležela k majetku Vartenberků. V letech 1541″1552 byl Zdislavem z Vartenberka postaven renesanční zámek, který v 17. století přestavěl Julius Franz von Sachsen-Lauenburg do dnešní podoby. Od roku 1815 byl titulárním vévodou zákupským syn Napoleonův František Josef Napoleon, zvaný Orlík, který však Zákupy nikdy nenavštívil. Od roku 1849 užíval zákupský zámek odstoupivší rakouský císař Ferdinand Dobrotivý s manželkou Marií Annou a skromným dvorem. V letech 1850″1851 prošel zámek (zejména jeho interiéry) úpravami ve stylu druhého rokoka. Na výzdobě se podíleli malíř Josef Navrátil a sochař Václav Levý. Dne 1. července 1900 se v zámecké kapli konala svatba následníka trůnu Františka Ferdinanda d`Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. Před zámkem je barokní zahradní terasa s figurálními plastikami, velký park, dnes však zpustlý, je obnovován. Na náměstí barokní sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1708. Jižně od zákupského náměstí se nachází kostel sv. Fabiána a Šebestiána, původně gotická stavba z let 1550″1562, která byla v roce 1863 pseudogoticky přestavěna. V kryptě je pohřbeno 23 příslušníků rodu Berků z Dubé. Bývalý kapucínský kostel z let 1679″1685 je dnes nepřístupný. Ve městě můžeme ještě obdivovat lidové roubené domy z 18. a 19. století, přes potok Svitávku vedou mostky z 18. a 19. století, některé s barokními sochami.[/]
V údolí Svitávky, severně od Zákup leží protáhlá vesnice Velenice s barokním kostelem Nejsvětější Trojice a farou z roku 1735. Je zde i řada přízemních a patrových lidových domů z 18. a 19. století. Proto zde byla v roce 1995 založena vesnická památková zóna. Na ostrohu západně od obce je zřícenina středověké tvrze, původního rodového sídla Pancířů ze Smojna. V ohbí silnice východně od obce můžeme narazit na jeskyni zvanou Boží hrob vytesanou místním umělcem do pískovcové skály. Uvnitř jsou barokní reliéfy Kristova utrpení z počátku 18. století, vně na skále další, ale pozdější plastiky. Západně od vsi stojí kamenný kříž z roku 1633 na památku zdejšího rychtáře Schilla, zastřeleného Švédy. V údolí mezi Velenicemi a Svitavou dosud stojí i romantická budova brusírny zrcadel, založené hrabětem Josefem Kinským v roce 1756. Těžbou písku, potřebného k broušení, vznikly v okolních pískovcových skalách vyhloubené jeskyně zvané Pusté kostely nebo také Pekelné doly, kde dnes najdeme motorkářský klub. Severně odtud nepatrné zbytky hradu neznámého jména z přelomu 13. a 14. století.[/]
Střediskem Podralska je město Mimoň, ležící na řece Ploučnici. Pro velitele ruských okupačních vojsk zde bylo vybudováno velké panelové sídliště a přítomnost ruských vojáků a blízkost vojenského újezdu byly pro město v minulosti velkou zátěží. V roce 1985 byl společně s raně barokní radnicí z roku 1655 zbořen mimoňský zámek. Nejvýznamnějšími památkami města jsou katolický kostel sv. Petra a Pavla, který je dominantou města, barokní Kaple Božího hrobu z r. 1667, barokní sochy na Písečném nebo Poštovním mostě nebo dřevěné předměstské domy z doby před počátkem 19. století.[/]
Pokud povede náš výlet na severovýchod po červené turistické značce, narazíme za vsí Vranov na přírodní památku Vranovské skály. Unikátní pískovcová skaliska jsou pokryta borovými porosty. Po dalších dvou kilometrech se ocitneme v přírodní rezervaci Ralsko (696 m). Je to bohatě zalesněný kužel se zříceninou stejnojmenného hradu (něm. Roll). Hrad je zapsán do seznamu kulturních památek. Tato velmi zajímavá stavba patří mezi ty naše památky, s jejichž poznáním je spojeno největší množství nejasností. Přístupová turistická cesta obtáčí hrad pod obvodovou zdí a vstupuje na její severní straně na nádvoří, nad kterým se zvedá menší věž. Padací most byl u druhé věže, v jejíž architektuře se uplatňují prvky románského slohu. Vznik hradu se proto datuje již do konce 12. století, přestože archeologické nálezy dokládají existenci hradu až ve 14. století. Už v roce 1505 je však hrad připomínán jako pustý. Dnešní zřícenina byla v minulých desetiletích ve vojenském prostoru, a proto pro turistickou veřejnost nepřístupná. Přírodní rezervace chrání skály, sutě a suťové lesy na vrcholu, v nichž převažují mohutné exempláře starých jeřábů, klenů, borovic a lip. Největší plochu na svazích zaujímají bučiny s bohatým bylinným podrostem.[/]
Ze zříceniny může náš výlet pokračovat na sever turistickou cestou zvanou Průrva Ploučnice. Je to asi 150 m dlouhá skalní soutěska na úpatí Ralska. V minulosti se zde lidé zřejmě pokoušeli založit vodní nádrž “ možná v 16. století k pohonu novinského železného hamru “ navršením mohutné sypané zemní hráze v údolí mezi úpatími Lipky a Ralska. Řeka Ploučnice je vedena (jako u jiných rybníků v okolí) mimo těleso hráze, kde byla proto uměle rozšířena roklina mezi skalami a pískovcovou skalní hradbou a proražen dvoudílný tunel, do kterého byl tok řeky přesměrován. Boky údolí jsou zde však tvořeny pískovci svrchního turonu, které dobře propouštějí vodu, nádrž se proto nedala naplnit a voda byla do výše koruny hráze přiváděna náhonem od Stráže pod Ralskem, jehož část je dodnes zachována u silnice ze Stráže pod Ralskem do Novin. Výtok z podzemí je přístupný od mostku přes Ploučnici na východním konci obce Noviny pod Ralskem.[/]
Samotné město Stráž pod Ralskem založili Markvarticové ve 13. století. V místě, kde se na záhvozdskou stezku napojovala cesta od Mnichova Hradiště, vybudovali na nevysokém vrchu, obtékaném Ploučnicí, hrad Stráž (Wartenberg). Roku 1563 byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Byl později využíván jako penzion, v 70. a 80. letech minulého století zpustl, nakonec byl vypálen a je turistické veřejnosti nepřístupný. Město Stráž vzniklo jako jeho podhradí, nikdy však neproslulo přílišnou výstavností. V nedávné minulosti zde vzniklo obrovské panelové sídliště pro pracovníky okolních uranových dolů. Je zde však zajímavý kostel Sv. Zikmunda, jehož současná podoba je z let 1772″1779. Původně renesanční, byl přestavěn dle projektu Jana Josefa Kunze. Kostel byl celá desetiletí, v čase komunistické moci, neudržován, sloužil jako skladiště a chátral. Nyní je postupně restaurován. Stráž pod Ralskem je rodištěm slavného houslového virtuosa a skladatele F. H. I. Bibera (1644″1704). Na místním rybníku je provozován vlek na vodní lyžování.[/]
Podél Horeckého rybníka můžeme po červené turistické značce pokračovat v naší cestě směrem do obce Hamr na Jezeře. Název vsi, poprvé zmiňované roku 1322, upomíná na zpracování železa “ stával zde železný hamr. V minulosti vyhledávané turistické a rekreační letovisko však doplatilo na okolní těžbu uranu. Jižně od Hamerského rybníka se tyčí zřícenina hradu Děvín. Hrad na vysokém pískovcovém ostrohu založili zřejmě Markvarticové před rokem 1250. Později byl královským majetkem. Po smrti Přemysla Otakara II. se dostal Vartenberkům, kteří jej roku 1516 prodali Bibrštejnům. V držbě se pak vystřídalo ještě několik dalších majitelů. Hrad byl asi vypálen Švédy v roce 1645, od 17. století pustl, zdivo si rozebírali obyvatelé blízkého Hamru. Zachovány jsou zbytky zdiva, sklepů a dvou hradních studen. Pod zříceninou hradu jsou dvě štoly na železné rudy, povrchově byla těžena část žíly na severovýchodním svahu. Hrad je zapsán do seznamu kulturních památek. Děvín je spolu s vrchy Ostrý (Hamerský Špičák, 455 m) a Schächtenstein („Schachtstein“, 372 m) přírodní památkou na pískovcích středního turonu zpevněných na styku s polzenitovou žílou. [/]
Aby pískovcových krás nebylo dost, jižním směrem se nachází další přírodní památka. Říká se jí Stohánek. Je to pozoruhodný pískovcový skalní suk v kvádrových pískovcích středního turonu české svrchní křídy. Osamocený, těžce přístupný blok připomíná úzkou stolovou horu. V 15. století zde byl krátkou dobu hrad (asi jen dřevěný), ke kterému byl přístup schodištěm, tesaným ve skále. Byl zřejmě zničen Lužičany při obléhání Děvína v roce 1444. V 18. století zde žili poustevníci, kteří si vrchol upravili podle svých potřeb. Přitom vzaly za své všechny případně zachované pozůstatky hrádku.[/]
Vojenský újezd Ralsko byl zřízen 1. 7. 1950. Již předtím, v březnu 1945, začala německá armáda stavět v Hradčanech vojenské letiště, které však dobudovala až armáda československá. Ta je využívala do r. 1968, kdy ji vystřídala armáda sovětská. Zřízením vojenského prostoru bylo zlikvidováno 15 obcí, ve kterých mělo svoji obživu několik tisíc obyvatel. Přitom byly také zničeny Kuřivody. Ty byly založeny v nevýhodné poloze s nedostatkem vody. První zmínka o nich je z roku 1279 („Freistadt“, „libera civitas“). Po roce 1968 bylo město velitelstvím sovětské armády přetvořeno na kasárna. Velkou ztrátu představuje především zničení historického obdélného náměstí obklopeného roubenými patrovými domy s podloubím. Z městské zástavby se zachoval pouze kostel sv. Havla, o němž je první zmínka z roku 1292, původně gotický, přestavěný 1724 hraběnkou Markétou Valdštejnovou. Zachován zůstal i zámek, zřejmě z 16. století, stojící na místě starší berkovské tvrze z doby před rokem 1415. Až do roku 1948 byly Hradčany vyhledávaným turistickým a rekreačním letoviskem hlavně pro známé Hradčanské rybníky. Ty jsou dnes přírodní rezervací. K celé soustavě rybníků patří i mokřady okolo pramene Hradčanského potoka.[/] Nenechme se však v poničeném vojenském prostoru připravit o dobrý pocit z našeho výletu. Díky VVP zůstala paradoxně některá území civilizací nedotčená.[/]Až na samé hranici naší oblasti, v podhůří Lužických hor, leží město Jablonné v Podještědí “ od r. 1992 městská památková zóna. Jedno z historicky doložených nejstarších měst v severních Čechách, leží při staré obchodní stezce ze Žitavy do Čech a k Praze. Farní kostel zde byl již v polovině 13. století. Počátky města Jablonné jsou spjaty s příslušníkem mocného rodu Markvarticů, panem Havlem z Lemberka („Gallus de Lewenberch“, r. 1249 se píše „de Yablonni“) a jeho výjimečnou manželkou Zdislavou z Křížanova (svůj život zasvětila péči o nemocné a chudé, 1907 byla blahoslavena, 1995 svatořečena). Sv. Zdislava iniciovala vznik dominikánského kláštera ve městě. Poslední z Berků, František Antonín, začal stavbu nádherného barokního kostela sv. Vavřince na místě starého gotického, husity vypáleného kostela u kláštera, jeho dokončení se však nedočkal (zemř. 1706). Dnes je v něm pochována sv. Zdislava. Stavba chrámu byla dokončena teprve za Pachtů z Rájova (1718″1867), kteří si ve městě postavili rokokový lovecký zámeček (r. 1728). Chrám přesahuje přes bývalé městské hradby a musel být stavěn zčásti na náspu; k jeho zpevnění byly vybudovány krypty, sahající ve třech patrech do hloubky až 39 m pod úroveň kostela. Návštěva místních katakomb bývala vyhledávanou turistickou atrakcí. Mimo mumie řádových bratří zde byly i mumie tří dělníků, kteří při stavbě kostela zahynuli; před nedávnem byli všichni pietně pohřbeni.
„V samém sousedství (rodinné krypty Pachtů z Rájova) je jiný Smrti příbytek, jenž chladným děsem prolamuje ti kosti, pohledíš-li tam, do hrobky někdy zbožných bratří klášterních. Truhly, sbité z hrubých prken, hromadí se neladem, vrší na sobě i pod sebou, rakev na rakev, rovně, v příč, až do stropu, až do neproniknutelného temna v zadu. Spousta příšerných lůžek je otevřena, a z každé cení se lysá, zelenavá leb, vyhlížejí bělavé, dlouhé hnáty v prohnilých cárech hábitů““
Dominikánský klášter vznikl už před r. 1252, byl zničen husity v r. 1425, nová výstavba 1683″1697, nyní byl obnoven. Rokokový lovecký zámeček Pachtů z Rájova, patrová budova s balkonem u silnice na Liberec, sloužil od r. 1737 jako pošta. Dne 19. 8. 1813 se zde krátce zdržel Napoleon. [/]
Skutečnou turistickou perlou Českolipska je zámek Lemberk. První písemná zmínka o hradu pochází z r. 1241, kdy se uvádí jeho majitel „Gallus, filius Marquardi de Lewenberch“, Havel, syn Markvartův z Lemberka (manžel sv. Zdislavy) (inicioval rovněž vznik johanitské komendy v Českém Dubu, jejíž zbytky byly před nedávnem objeveny). Úlohou hradu byla obrana žitavské obchodní stezky. Z původní stavby z 1. pol. 13. století se dochovaly jen některé části (spodní část věže). V 16. století byl Lemberk upraven na renesanční sídlo. V držení zámku se vystřídali mj. Albrecht z Valdštejna, páni z Bredau, Clam-Gallasové a Auerspergové. Z původního interiéru se dochovalo málo, zajímavý je tzv. Bajkový sál, a to podle kazetového stropu, v jehož 77 polích byly vymalovány výjevy z Ezopových bajek. Po zestátnění byla v zámku r. 1951 instalována expozice dějin bytové kultury. Po léta neudržovaný objekt však musel být r. 1972 pro turisty uzavřen a podroben rozsáhlé opravě. V současné době probíhá na zámku archeologický průzkum. V nedaleké raně barokní stavbě, zvané Bredovský letohrádek, z doby po 1674, je stálá výstava Lužických hor. Pod zámkem je opuštěná štola na železnou rudu, při cestě do Jablonného Zdislavina studánka s empirovým glorietem. Celé jedno patro zaujímá expozice skla, kterou zde provozuje akciová společnost Crystalex. Průběžně jsou zde umisťovány exponáty z Mezinárodního sklářského sympozia.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama