REKLAMA
Tipy na výlety, turistiky a dovolená v ČR
Dnes je 10.6. a svátek má Gita

Okolí Prahy západ – Chráněné lokality

PR Grybla: kyselé a květnaté bučiny, žulové balvany, skály a sutě.[/] PP Černolické skalky: několik skalních suků z ordovických křemenců, kyselé doubravy, zajímavé výhledy.[/] PP Číčovický kamýk: buližíkový kamýk, který na rozhraní druhohor a ve svrchní křídě fungoval jako mořský ostrov. Na jeho úpatí je významné naleziště zkamenělin v příbojových sedimentech.[/] Přírodní park Radotínské údolí (obsahuje NPR Černá rokle a PR Klapice, NPP Cikánka, PP Zmrzlík): typická krasová mozaika stepí a teplomilných doubrav, dubohabřin a suťových lesů. Značná biodiversita, naleziště zkamenělin.[/] PP Hostivické rybníky: soustava tří rybníků (Břevský, Litovický a Kala) a přilehlých lužních lesů a dubohabřin, významná lokalita vodních ptáků a vlhkomilné vegetace.[/] PR Karlické údolí: krasová vegetace skalních stepí, lesostepí a šípákových doubrav. Výrazně zachovalá krajinná scenérie.[/] PR Krásná stráň: prudký svah za Dobřichovicemi, tvořený hlavně ordovickými droby a břidlicemi. Je porostlá zakrslými acidofilními teplomilnými doubravami, má velmi specifickou geomorfologii (prudké, žlabovité svahy). Je známá také jako významná lokalita roháče obecného.[/] PR Roztocký Háj “ Tiché údolí: mozaika vřesovišť, skalních stepí, teplomilných křovin a trávníků, kyselých doubrav a dubohabřin. Výrazně zachovalá krajina.[/] PP Kněživka: lomem odhalené stopy mořské abraze (ohlazy a prohlubně) v buližníku.[/] NPR Větrušické rokle: obrovský výchoz spilitů (starohorní vyvřelina) s mozaikou skalních stepí a výraznými projevy říčního fenoménu (klimatická inverze “ výskyt společenstev pěchavy vápnomilné).[/] NPP Medník: stará květnatá bučina s výskytem kandíku psího zubu (pravděpodobně vysazeného) a karpatské ostřice chlupaté.[/] PP Housle: zahloubená pískovcová rokle, poblíž velmi silný, pitný pramen s kapličkou.[/] PR Kobylí draha: mozaika teplomilných společenstev zakrslých doubrav, suťových lesů a skalních stepí (výskyt kavylu Ivanova, hvězdnice chlumní, třemdavy bílé a dalších).[/] PP Pazderna: buližníkový suk poblíž Tuchoměřic. Krom geologického významu, podobného jako u Číčovického kamýku, je toto území zajímavé i pro svoji stepní a teplomilnou vegetaci (např. kavyl vláskovitý nebo kostřava waliská).[/] NPR Závist: zakrslé kyselé doubravy, dubohabřiny a skalní stepi v areálu keltského oppida[/] PP “ přírodní památka PR “ přírodní rezervace NPP “ národní přírodní památka NPR “ národní přírodní rezervace[/] Přírodní parky (území vynikajícího krajinného rázu):[/] Dolní Povltaví: zabírá geologicky a geomorfologicky pestré údolí kaňonu Vltavy na sever od Prahy, které se vyznačuje značným kontrastem mezi plochou, buližníkovými kamýky posetou krajinou a prudkými skalnatými svahy k Vltavě.[/] Hornopožárský les: lesnaté území v Dolním Posázaví, jehož dominantou je vrch Grybla. Komplex bučin a suťových lesů na místy monumentálních žulových rozpadech a skalkách.[/] Okolí Okoře: jemně mozaikovitá kulturní krajina údolí Okořského potoka a přilehlých buližníkových kamýků.[/] Střed Čech: velmi různorodé území v širším okolí soutoku Sázavy a Vltavy. Zabírá jejich dramatickou kaňonovitou část a přilehlé okraje údolí se skalními a stepními enklávami. ?

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA