Holanské rybníky

Oblast Holanských rybníků přitahuje turisty z celé republiky a v posledních letech stále více i ze zahraničí. Na mnoha místech se turisté setkávají s typickou lidovou architekturou “ roubenými i hrázděnými domy, jejichž kouzlo tkví v jejich organickém propojení s okolní krajinou.[/] Zahajme náš výlet třeba na vrcholu Vlhošť (614 m), nejvyšším bodě Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, jejíž severní cíp do naší oblasti zasahuje. Na vysoké znělcové kupě, se třemi nad sebou ležícími skalními galeriemi na západním svahu, je vyhlášena přírodní rezervace. Na povrchu pískovcových skal můžeme sledovat množství zajímavých jevů “ voštiny a pseudokrasové jevy, jako pseudoškrapy aj., místy jsou pískovce prokřemeněné či proželezněné, a proto zajímavě zbarvené.[/]
Z Vlhoště mají turisté dobrý výhled, na první pohled nás zaujme další z výrazných vrcholů v krajině “ Ronov (552 m). Na vrcholu čedičového kužele je rozsáhlá zřícenina hradu. Ten byl založen kolem roku 1400 Ronovci, kteří jej okolo roku 1434 prodali Vilémovi z Ilburka. Tento rod vlastnil Ronov až do svého vymření roku 1554. Na počátku 17. století už byl hrad označován jako pustý. Hradní budovy stály v půlkruhu kolem vystouplého vrcholového útesu a skládaly se z několika, většinou kulatých, též hranatých věžovitých budov, spojených silnou, zčásti ještě zachovanou, obvodní zdí. V jižní části areálu leželo malé, nepravidelné nádvoří, na jehož západní straně se zvedala čtyřhranná budova, v níž pravděpodobně byla vstupní brána. Z východní zdi nádvoří vystupuje čtvercová věž. V severním rohu hradu se v poněkud vyvýšené poloze rozkládaly ostatní, nepříliš prostorné, obytné budovy, zakončené na obou stranách věžemi. Ze západní kulaté věže jsou patrné pouze základy, zatímco věž v severovýchodním rohu asi představovala hlavní věž (bergfrit). Její 2,33 m silné zdi jsou nejvýznamnějším zbytkem celého hradu. Vnitřek věže je přístupný otvorem, který byl hledači pokladů vybourán trhavinou. Na nejvyšším, 7 m vysokém útesu vrcholu stával od roku 1845 dřevěný kříž vysoký 12 m. Podél přístupové cesty ze Stvolínek byla zastavení křížové cesty z roku 1888.[/]
„O Ronově koluje podnes množství pověstí mezi lidem, především o nesmírných pokladech v lůně vrchu ukrytých, jež na Květnou neděli se otvírají. Matka s děckem šla v tento čas k úpatí hory “ tu spatřila železné dvéře do ní otevřené, uvnitř pak hromady uhlí. Rychle vzala si uhlí na děcko zapomněvši; uhlí proměnilo se v zlato, děcko však matka teprve po roce opět našla tamže zdravé, po celý rok bylo ve vrchu bílou paní hlídáno.“[/]
Pokud vystoupáme na některé z vyhlídkových míst na vrcholu nebo se přímo vyšplháme na zbytky ronovských hradeb, naskytne se nám skvělý výhled do okolní krajiny. A byla by škoda, z pohodlnosti se o něj připravit. V malebné krajině pod námi totiž leží řada turisticky zajímavých míst, která si přiblížíme. Tím prvním je malá víska Stranné. Je ovšem zajímavá tím, že je nejstarší doloženou obcí českolipského okresu (první zmínka je z roku 1057). Nedaleko od Stranného jsou Bročky, skalní městečko zvané podle vsi zaniklé ve třicetileté válce. Často zde můžeme narazit na horolezce. Asi kilometr na západ od Stranného leží Blíževedly. Ves byla nejprve v majetku pražského biskupství, v roce 1292 byla povýšena na městečko. Na náměstí stojí unikátní sousoší sv. Trojice z roku 1714 od F. Tollingera z Litoměřic. Na masivním pískovcovém podstavci se tyčí kolosální sloup, zdobený v celé výši hlavičkami andělů v oblacích, nad kterými se zvedají symboly sv. Trojice. Na rozích podstavce stojí sochy čtyř zemských patronů “ Jana Nepomuckého, Vojtěcha, Víta a Václava v životní velikosti. Na kamenném zábradlí obklopujícím sousoší jsou v poněkud menším měřítku evangelisté a další svatí. Sousoší bylo roku 1888 renovováno sochařem Josefem Schiffnerem ze Stvolínek. Náměstí bylo dříve obklopené loubím, které však po četných požárech zmizelo. Za zmínku stojí i farní barokní kostel sv. Václava s oltářním obrazem I. Müllera z Liberce z roku 1842 a renesančním dřevěným reliéfem poslední večeře z 1. poloviny 16. století. Na Šibeničním vrchu, ležícím u silnice asi 400 m jihovýchodně od městečka, byla v roce 1760 poslední poprava Kateřiny N. z Blíževedel, odsouzené za vraždu markytánky. Asi 100 kroků jižně od městečka se zvedá holý pískovcový skalní blok, na severu a západě obklopený zbytky náspů a příkopu, s nepatrnými zbytky zdiva a sklepem. Říká se mu Hřídelík (Starý dům) a připomínaný byl už v roce 1334. O století později však už byl opuštěný. [/]
Udělejme si malý výlet na sever, na úpatí Českého středohoří a porozhlédněme se ve městě zvaném Kravaře. Ty jsou připomínány již v letech 1175″1178, kdy patřily doksanskému klášteru a později litoměřickému biskupství. V roce 1273 byly už tržním městem a splynuly se vsí Radoušov. Zajímavé jsou domy na trojúhelníkovém náměstí z doby po požáru v roce 1860. Patří k nim i empírová radnice z roku 1828. Kostel Narození Panny Marie z doby do 1660 byl přestavěn v letech 1744″49, horní část věže pak nastavena roku 1868. Na náměstí je barokní Mariánský sloup se sochami sv. Vavřince, sv. Jana Nepomuckého, sv. Rocha a sv. Barbory z roku 1708. V dříve samostatné obci Víska, nyní místní části za Bobřím potokem, je bývalá rychta s letopočtem 1797. Je to jeden z největších roubených domů v Čechách “ nyní expozitura Okresního vlastivědného muzea v České Lípě s expozicí lidového bydlení. Obcí protéká Bobří potok a byla by chyba opomenout místo zvané Bobří soutěska. Ve stinné, romantické lesní rokli potoka spadá od jihu malý, pěnivý vodopád. Nad ním stojí nepatrné zbytky tzv. Čertova mlýna. Voda vodopádu vytéká ze zasuté bývalé uhelné štoly na severním svahu Pohorského vrchu.[/]
V našem kruhovém rozhledu z Ronova jsou na řadě Stvolínky. Jsou doloženy ve 12. století jako zboží českého velmože Hroznaty. Ve 14. století zde byla tvrz, na jejímž místě byl roku 1664 prvním litoměřickým biskupem Maximilianem Rudolfem Schleinitzem ve slohu italské renesance postaven nynější zámek. Ještě nedávno byl využíván okresním archivem a muzeem, dnes je však pustý. Farní kostel Všech svatých byl uváděn již v roce 1384. Oltářní obraz pochází z Mnichova, obrazy na bočních oltářích jsou z roku 1894 od Eberharda Eysserta. Kostel byl biskupem Chlumčanským roku 1811 důkladně renovován a zvětšen o presbytář. Tehdy byly čtyři náhrobní kameny z poloviny 16. století vyzdviženy a zabudovány do venkovní zdi zvonice. Na jižním okraji vsi stojí velmi zajímavá hřbitovní kaple sv. Justa, podle charakteru stavby původně z 13. století nebo něco málo pozdější. Dnešní vzhled je z konce 16. století. Dnes je zpustlá a ve velmi špatném stavu. [/]
Východním směrem od Stvolínek už nejenom tušíme, ale i vidíme velké vodní plochy. Mezi rybníky, ať už to je Dolanský, Milčanský či Nohavice, povede trasa našeho výletu do obce Holany. Byly založeny kolem roku 1200 a v roce 1405 byly povýšeny na městečko. Po přeložení cesty z České Lípy do Litoměřic, na které ležely, však jejich význam upadá. Pro turisty nikoliv, spíše naopak. Staly se známým turistickým letoviskem. Za zhlédnutí stojí pozdně barokní kostel sv. Magdaleny. Po přestavbě 1785″88 za Michaela Kounice je vyzdoben freskami jezuitského malíře J. Kramolína. Oltářní obraz sv. Maří Magdaleny pochází možná od Karla Škréty, oltáře od I. Platzera a J. Lauermanna ze zrušeného kostela Servítů u sv. Michala v Praze. V místní části Rybnově stávala tvrz Vartenberků a nedaleko od Holan se nacházejí zbytky tvrziště Jiljov z poloviny 14. století. Jedná se o osamělý pískovcový blok přístupný tesanými schody. Nedaleko odsud je v oboře trochu skryto bývalé obydlí hajného s kulatou věží na nádvorní straně a do skály tesanými sklepními místnostmi po bývalém hradu Žižkův hrad (Vřísek) postaveném na počátku 15. století za Berky z Dubé. Zachována je také asi 50 m hluboká studna a jáma hruškovitého tvaru zvaná „Hladomorna“, v jejíž stěně je rytina tří postav a nečitelné nápisy. Vedle stojí renesanční lovecký zámeček Jana z Vartenberka z roku 1570 s věží, s pamětní deskou připomínající návštěvu K. H. Máchy. Je však neudržovaný. S obcí Holany jsou neodmyslitelně spojeny Holanské rybníky. Je to celá soustava rybníků mezi Stvolínkami a Holany, napájených Bobřím potokem; od západu k východu: Koňský, největší Dolanský, Mlýnský, Milčanský, Holanský, Nohavice, Jílek a několik menších, propojených důmyslnou soustavou výtoků a přepadů, zčásti tesaných ve skalách. Mezi nimi zbytky po hradu Vítkovec, v Milčanském ostrůvek s tvrzištěm.[/]
Posledním turistickým cílem našeho výletu se pro tuto chvíli stávají Zahrádky, k nimž můžeme dojít Valdštejnovou alejí. Tvoří ji 300 let staré lípy. Místní zámek vznikl barokní přestavbou v 70. letech 18. století a empírovou ve 20. letech 19. století z renesančního zámku Nový Vítkovec (Nový zámek) postaveného v letech 1547″50. Zámek, těžká, čtyřhranná stavba zdobená na všech nárožích věžičkami, vlastní Univerzita Karlova v Praze. V roce 2003 zámek vyhořel a obec hledá finance k jeho opravě. Jihovýchodně od Zahrádek stojí kostel sv. Barbory s hrobkou Kouniců, původně patřící zaniklé vsi Mnichov. Při silnici směrem do Jestřebí je zajímavá barokní socha svaté Starosty (ukřižovaná vousatá žena) z roku 1705. [/]
Ze Zahrádek se vydáme na výlet na pomezí chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Na počátku trasy našeho výletu je městečko Dubá.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama