Českolipsko a Máchův kraj – Živočišstvo

KRUHOÚSTÍ A RYBY “ Českolipsko je krajem řady biotopů s různorodými přírodními podmínkami, které obývá řada vzácných a chráněných druhů živočichů. Ve vodách, mokřadech, lesích a otevřené krajině může pozorný návštěvník pozorovat i ty nejvzácnější druhy živočichů České republiky. Čisté pstruhové přítoky řeky Ploučnice osídlila pozoruhodná mihule potoční (Lampetra planeri) patřící mezi kruhoústé a společně s rybami pak mezi nejstarší obratlovce naší planety. Na mnoha místech ji doprovázejí např. sekavec písečný (Cobitis taenia), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vranka obecná (Cottus gobio). I z rybářského hlediska jsou zajímavé druhy “ mník jednovousý (Lota lota) a lipan podhorní (Thymallus thymallus), ty lze ulovit i v řece Ploučnici a jejich přítocích blízko České Lípy. V posledních letech navrací Český rybářský svaz do Ploučnice i lososa atlantského (Salmo salar). Úspěšný návrat této vzácné ryby do zdejších vod potvrdí skutečnost, že řeka Ploučnice je jednou z nejlépe zarybněných řek u nás. Vyznavači sportovního rybářství pak ocení i silné zarybnění pstruhem obecným potočním (Salmo trutta). Do tekoucích vod kolem České Lípy je dále vysazována parma obecná (Barbus barbus) nebo úhoř říční (Anguilla anguilla). V řadě rybníků Českolipska, které patří mezi významné rybníkářské oblasti, je jako hlavní chován kapr obecný (Cyprinus carpio), z dravců pak štika obecná (Esox lucius), candát obecný (Stizostedion lucioperca) a další doprovodné druhy ryb. Ve velkých rybnících, jako je Novozámecký v Zahrádkách u České Lípy, se vyskytuje i největší naše ryba sumec velký (Silurus glanis).[/]
OBOJŽIVELNÍCI “ pozornému návštěvníkovi rybničních oblastí s řadou mokřadů a vodotečí neuniknou zajímavé a většinou chráněné druhy žab a čolků. Ojediněle najdeme na Českolipsku silně ohroženého mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). Nejvzácnějším a kriticky ohroženým čolkem Českolipska je čolek velký (Triturus cristatus) žijící v teplých mokřinách Dubska i jižního okraje České Lípy. Z žab jsou pak často k zastižení i v zahradách České Lípy ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Vzácná a kriticky ohrožená je ropucha krátkonohá (Bufo calamita), která se naopak zabydlela na otevřených písčinách a v pískovcových lomech na Českolipsku. Jen pozorný a tichý návštěvník může narazit i na soumračnou žábu blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus), která se dokáže v hlinitopísčitých půdách zahrabat až do hloubky půl metru. Z dalších žab se na Českolipsku vyskytují např. rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina) nebo skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Večerní a noční koncerty žab v jarním a letním období umocňují atmosféru zachovalé přírody.[/]
PLAZI “ často jen lehké zašustění nebo rychlý pohyb prozradí přítomnost dalších zajímavých živočichů, a to ještěrek a hadů. Na rašeliništích níže položených lokalit najdeme hnědě zbarvenou ještěrku živorodou (Zootoca vivipara), na okrajích borových lesních komplexů a v okolí pískovcových skal ještěrku obecnou (Lacerta agilis). Na první pohled se slepýš křehký (Anguis fragilis) tváří jako had, ale ve skutečnosti jde o beznohého ještěra. Je považován za druh silně ohrožený. Z hadů se na Českolipsku nejčastěji setkáme s hojnou užovkou obojkovou (Natrix natrix), velmi vzácným hadem je naopak užovka hladká (Coronella austriaca) žijící skrytým životem na několika málo lokalitách. Rozhodně nejobávanějším hadem Českolipska je kriticky ohrožená zmije obecná (Vipera berus). Ta je místy relativně hojná a způsobuje zbytečné obavy. Žije jak ve výše položených oblastech, tak v rybničních pánvích i lesních komplexech Dokska. I plazi mají své místo v přírodě, a člověk by je proto měl respektovat.[/]
PTÁCI “ jsou nejpočetnější a zároveň nejlépe prozkoumanou skupinou živočichů. Různorodá nabídka biotopů láká do tohoto území řadu vzácných a chráněných druhů z ptačí říše. Největší počet druhů, a to i velmi vzácných, můžeme zastihnout především v okolí rybničních soustav. Nejvzácnějšími, kriticky ohroženými druhy jsou jeřáb popelavý (Grus grus), orel mořský (Haliaeetus albicilla) a bukač velký (Botaurus stellaris), kteří zde ojediněle hnízdí. Nejvýznamnějším územím z hlediska výskytu ptáků jsou Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a Břehyně-Pecopala. Zde můžeme pozorovat i další vzácné hosty okresu “ orlovce říčního (Pandion haliaetus), rybáka černého (Chlidonias nigra) a další. Jen v oblasti Novozámeckého rybníka bylo zjištěno 192 druhů ptáků, z nichž 92 druhů zde hnízdí. Na hladině rybníků hledají svou potravu labutě velké (Cygnus olor) a řada dalších. V okolí vodotečí žije opravdový drahokam, ledňáček říční (Alcedo atthis). V rákosinách zastihneme ze vzácnějších sýkořici vousatou euroasijskou (Panurus biarmicus russicus) nebo slavíka modráčka středoevropského (Luscinia suecica cvanecula). Mimo známého čápa bílého (Ciconia ciconia) zde žije i jeho vzácný příbuzný čáp černý (Ciconia nigra). Na pískovcových skalách můžeme pozorovat naši největší sovu “ výra velkého (Bubo bubo). Při večerní procházce i přímo v centru České Lípy nás může překvapit nádherná sova pálená (Tyto alba). Do polí a luk se znovu vrací křepelka obecná (Coturnix coturnix), dudek chocholatý (Upupa epops) vyhledává prosluněné borové písčiny, nad nimiž se vznáší ostříž lesní (Falco subbuteo) nebo jestřáb lesní (Accipiter gentilis). V podhorských oblastech Lužických hor můžeme pozorovat ořešníka kropenatého evropského (Nucifraga caryocatactes caryocatactes) a krkavce velkého (Corvus corax corax). Vzhledem k velké druhové bohatosti ptačí fauny Českolipska můžeme uvést jen některé nejvýznamnější a nejvzácnější druhy.[/]
SAVCI “ k zastižení vzácných druhů savců v přírodě Českolipska je třeba velkého štěstí a určité zkušenosti pozorovatele. Bohatě jsou zastoupeni netopýři. Největším je netopýr velký (Myotis myotis). Vzácněji se vyskytují netopýr severní (Eptesicus nilssoni), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a další. Z vrápenců zde žije kriticky ohrožený vrápenec malý (Rhino-lophus hipposideros). Ti všichni osídlují podzemní prostory Českolipska vzniklé většinou po těžbě písku. Na teplých lokalitách Ralské pahorkatiny se vzácně vyskytuje sysel obecný (Citellus citellus). Nejvzácnějším druhem savce je vydra říční (Lutra lutra), kterou lze, při velkém štěstí, zahlédnout na rybničních soustavách a na řece Ploučnici. V lesích Českolipska pak žijí běžné druhy zvěře “ jelen evropský (Cervus elaphus), daněk evropský (Dama dama), nepůvodní muflon (Ovis musimon), srnec obecný (Capreolus capreolus) a především v rozlehlých rákosinách v poslední době velmi hojná prasata divoká (Sus scrofa).[/]
Českolipsko je velmi bohaté na řadu vzácných a chráněných druhů živočichů, kteří nacházejí vhodné podmínky v jeho zachovalé a rozmanité přírodě.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama