Střední Polabí

Ale to už jsme se ocitli pod Mělníkem, tedy na soutoku, aniž bychom znali tu část Mělnicka, která se rozprostírá kolem Labe před Mělníkem. Proto se musíme vrátit o více než 20 km nazpět, kde řeka vstupuje na území Mělnicka v blízkosti obce Záryby. [/]
Záryby údajně vznikly v místech, kde bývala rybářská vesnice, již náhodou objevil při svém bloudění pražský kníže. Rybáři ho pohostili rybami a slíbili mu je odvádět. Za to jim kníže daroval pozemky, a tak za ryby vznikly prý Záryby. Do nedaleko ležící obce Křenek nás může přilákat vůně perníku, který zde peče „kouzelná babička“, paní Jindra Dvořáková. O svých produktech, do nichž dává sebe samu, říká: „Perník je malý sladký poslíček dobré vůle. Přivolávač úsměvu.“ Právě proto o ní napsala Marie Kubátová knížku Medový perníček “ do srdce chodníček (2001). První velkou zastávkou na výletě v Polabí bude město Kostelec nad Labem.[/]
Porozhlédněme se po současném městě od jeho nejstarší části, tedy od kostela sv. Martina z 2. poloviny 13. století. Za husitských válek byl pravděpodobně poškozen a následovala jeho pozdně gotická přestavba. V interiéru jsou dochovány náhrobní kameny, mj. i pana Mikuláše staršího Vančury z Řehnic († 1582). Kolem kostela se rozkládá hřbitov, k němuž vede schodiště zakončené novobarokní branou z roku 1894, kdy byl kostel obnoven “ od josefínských dob sloužil totiž jako skladiště. Architektonicky výraznou součást areálu hřbitovního kostela sv. Martina tvoří pozdně barokní márnice.[/]
Hlavními objekty náměstí jsou radnice (doložená 1474) a kostel sv. Víta, který nechala postavit v letech 1485″1492 kališnická rodina Sekerků ze Sedčic, připomínaná hned na dvou místech vnějšího pláště stavby. Jejich znak “ dvě zkřížené širočiny “ nese trojhranný štítek na opěrném pilíři u hlavního vchodu a dále je umístěn nad dnes zazděným severním vchodem. Na vnější straně presbytáře jsou zapuštěny dvě pískovcové desky, jedna se znakem města (kostelík s věží a nad ním štítek s českým lvem) a letopočtem 1492, který je datací gotické stavby, druhá nese znak Vančurů z Řehnic (stylizovaný znak, na jehož štítu i v klenotu je lesní muž mezi dvěma parohy) a letopočet 1566, jenž je datací renesanční úpravy. Ve zvonici kostela, kde byly do první světové války dva zvony, je dnes pouze jeden, a to z roku 1614 z mladoboleslavské dílny zvonaře Jakuba Mělnického. Nápisy na něm svědčí o skutečnosti, že byl původně určen pro kostel sv. Martina.[/]
Radnice města se nachází na východním nároží severní strany náměstí. Dnešní podobu jí dala po požáru v roce 1727 barokní přestavba a následná klasicistní úprava (1820). O starších stavebních fázích vypovídá např. renesanční kartuše s městským znakem a rokem 1616 nad vchodem.[/]
Ve fasádě radnice je umístěna pamětní deska kostelecké rodačky Terezy Stolzové (1834″1902), operní pěvkyně, jejíž pamětní síň se nachází v prostoru radniční věže. Tereza Stolzová získávala první hudební vzdělání v Kostelci u kantora Josefa Nerudy, prvního skladatele polky (1830), následovala studia na pražské konzervatoři, kde se však její hlas nezdál nijak zvláštní, a tak byla odsud propuštěna. Obdobný nevalný začátek prodělal i Giuseppe Verdi, spolu však později prožívali přízeň publika v různých zemích světa na nejprestižnějších scénách. Vrcholem se stala opera Aida, složená Verdim na zakázku egyptského místokrále k slavnostnímu otevření Suezského průplavu. Titulní roli otrokyně Aidy složil právě pro Terezu.[/]
Protiváhu radnice s věží zakončenou bání s lucernou tvoří na severní straně náměstí secesní budova bývalé Občanské záložny opatřená věžičkou.
Další významnou památkou, která je dnes soukromou obytnou budovou (od roku 1864, čp. 720/5), je bývalý vodní hrad, založený zřejmě ještě před rokem 1317. Po jeho dobytí husity roku 1420 chátral až do závěru 15. století, kdy proběhla pozdně gotická obnova, následovaná v polovině 16. století renesančními úpravami za Mikuláše Vančury z Řehnic. Později se tvrz stala obydlím panského myslivce a místem pobytu panstva v době lovů.[/]
Památkou, která stojí mimo hlavní pozornost návštěvníků města, neboť je spíše ukryta před jejich zraky, je židovský hřbitov. Rokem založení 1594 se řadí k nejstarším u nás, avšak náhrobky jsou dochovány až od poloviny 19. století. Donedávna byl zcela nepřístupný, protože divoce zarostlý. Až nyní se stává jedinou připomínkou obyvatel, kteří již v Kostelci v důsledku událostí provázejících druhou světovou válku nežijí.[/]
Zatímco Kostelec patří k historickým městům, Neratovice ležící o něco níže po proudu řeky patří naopak k těm nejmladším (1957). Přiznání statutu města souviselo především s rychlým rozvojem chemického průmyslu po 2. světové válce (Spolana Neratovice). Vzhledem k územní expanzi splynula s městem původně samostatná obec Lobkovice, která jistě stojí za turistovu zastávku.[/]
„Klidně kolem Lobkovic Labe valí průzračné své proudy, tiše nad dědinou klenou košaté stromy svoje koruny, bohaté kolem ní rozprostírají se pláně dobře zdělané, bujnou zelení pokryté. Zdá se, že mír a klid nemohou si najíti sídla milejšího, pevnějšího; k odpočinku i věčnému není tak honem místa krásněji stvořeného nad tyto Lobkovice, tiché, klidné, v stínu i chladu hustého stromoví polou ukryté“ Malý hřbitov lobkovický vine se kolem kostelíka (Nanebevzetí Panny Marie), a je obehnán zdí, nad kterouž četné stromy bohatě listnaté haluze svoje rozkládají.“ Takto popisoval redaktor Světozoru v červnu roku 1876 atmosféru Lobkovic ve dnech, kdy byl na místním hřbitově pochován František Palacký, zakladatel české historické vědy a významný politik. Proč právě Lobkovice a nikoli Praha se staly místem jeho posledního odpočinku“ Lobkovice původně patřily tchánu Palackého Janu Měchurovi, statkáři a advokátu, zde našel František Palacký útočiště po porážce revoluce z let 1848″1849. „V letech 1851″1860 veškerým působením svým ani nezavadil jsem o politiku, jakož to v dobách absolutistických jinak býti ani nemohlo; nebyl jsem opět ničím více nežli soukromým literátem a dějepiscem; vyhýbav se všemu působení veřejnému, trávil jsem čas svůj nejvíce v Lobkovicích, na statku své manželky.“ Pokud Palacký Lobkovice opustil, pak vedly jeho cesty do archivů v souvislosti s prací na Dějinách národu českého v Čechách a na Moravě. Palacký pobýval v Lobkovicích na zámku stojícím v místech původní tvrze (poprvé připomínána roku 1403, sama ves Lobkovice v roce 1341). Gotickou podobu získala za Mikuláše z Lobkovic v 1. čtvrtině 15. století, v renesanční zámek se přeměnila za Sekerků ze Sedčic kolem roku 1610. Palackého pobyty v Lobkovicích připomíná pamětní deska akademického sochaře prof. Štursy (1924) nad vchodem do zámku, který je dnes pro turistickou veřejnost nepřístupný.[/] I mladé město Neratovice má kulturní památku. Je jí kostel sv. Vojtěcha, postavený v 2. polovině 17. století Ferdinandem Vilémem hrabětem Slavatou. Váže se k němu pověst, kterou poprvé zachytil Václav Hájek z Libočan. Sv. Vojtěch se zdejším krajem vracel ze Staré Boleslavi do Prahy a žádal, aby byl převezen na druhou stranu řeky. Neměl však na zaplacení a nabídl místo peněz požehnání, což převozníci nepovažovali za dostatečnou odměnu. Proto Vojtěchovi ve chvíli, kdy odpočíval na kameni, vzali boty a on se musel na další cestu vydat bos. Kámen se nachází ve středu kostela, výjev je zachycen na oltářním obraze. Neratovičtí jsou nazýváni Zouváky (zuli sv. Vojtěcha) a dělat Vojtěcha znamená chodit bos.[/]
Nedaleko od kostelíka sv. Vojtěcha v Neratovicích se nachází v obci Libiš významná gotická památka, kostel sv. Jakuba Většího, z doby kolem roku 1390 s nepříliš tradiční věží z roku 1541. „Příteli starých památek utkví v paměti krásná silhouetta kostela a věže“, drobný skulpturální detail, konsoly, svorníky, křtitelnice; pro historika umění významu nepoměrně většího jsou nástěnné malby z rozhraní 14. a 15. století a hlavně křídlový oltář z první poloviny 16. věku.“ Nástěnné malby zachycující výjevy ze Starého a Nového zákona jsou význačné tím, že jsou v nich přetvořeny starší významné kompozice např. z kostela Panny Marie před Týnem, ze Saské kaple svatovítské katedrály nebo ambitu kláštera Na Slovanech. Fresky, kterými jsou pokryty celé stěny kostela, nelze popsat na několika řádcích, a proto zmíníme alespoň zobrazení patrona kostela. Najdeme ho na jižní stěně lodi pod oknem, kde stojí za klečícím zakladatelem kostela, který pozvedá v rukou model kostela a jakousi listinu; dále je pak zachycen ve štítě nad středem archy (oltáře), a to se všemi atributy poutníka. V Libiši se však nachází i významná památka české reformace “ toleranční modlitebna se zachovanou vnitřní výzdobou. Byla vystavěna spolu se školou v roce 1792 za působení Jánose Végha, spolupracovníka Václava Matěje Krameria, díky němuž vydal své základní odborné práce.[/]
A nyní již k dalšímu významnému turistickému cíli putování po Labi. Sotva podplujeme Štěpánský most (1912), který je technickou památkou, přivítá nás obec Obříství, vyzývající k zastávce hned z několika důvodů. Název obce Obříství je odvozen od charakteru území, kde se nachází. Dříve bylo nutné se jím brodit nebo ho obcházet („obřísti množstvím mokřin“). Po regulaci je území již schůdnější, avšak řeka, na jejímž levém břehu se Obříství spolu s Dušníky a Semilkovicemi nachází, dokáže na svou přítomnost nemilosrdně upozornit, jak tomu bylo a je za častých velkých povodní. Zmiňme např. únorovou povodeň roku 1784, během níž zanikla osada Staré Semilkovice včetně kostela sv. Ondřeje a následně byla přenesena k Obříství. Ty původní připomíná kaplička s nápisem: „Na tomto místě stávala osada Semilkovice často pronásledovaná velkými vodami.“ Poslední velká povodeň zasáhla a poničila Obříství v srpnu roku 2002. [/]
K hlavním památkám patří kostel sv. Jana Křtitele (poprvé připomínán k roku 1384) s dřevěnou zvonicí a zámek postavený na místě původní tvrze ve 20. letech 19. století generálem baronem Františkem Kollerem. Charakter obce, doložené kolem roku 1290, dotváří náves s domy s barokními branami (některé však byly poškozeny povodní roku 2002). Najdeme zde i mariánský sloup se sochou Panny Marie ve vrcholu, již doplňují sochy sv. Rocha, Šebestiána, Barbory a Pavlíny. V roce 1714 ho nechala postavit Maria Karolina Trauttmansdorffová jako poděkování, že Obříství bylo ušetřeno moru, který tehdy řádil v Čechách. Dále zde stojí již „osamoceně“ sochy sv. Markéty z 2. poloviny 18. století a sv. Jana Nepomuckého, jenž je dílem sochaře Václava Prachnera (1815). Původně stával v blízkosti Labe u Štěpánského přívozu. Zmíněné památky však pravděpodobně nejsou vždy těmi hlavními turistickými cíli. Milovníci kultury sem směřují za Bedřichem Smetanou a Svatoplukem Čechem. Život Bedřicha Smetany je spojen s Obřístvím jednak v období, kdy zde jeho otec působil jako správce panského pivovaru (1844″1852), podruhé ho sem přivedla Bettina Ferdinandiová, dcera ředitele obřístevského panství, jež se stala druhou Smetanovou ženou. Díky tomu pobýval na Lamberku (barokní usedlost), zde našel inspiraci k operám a k souboru symfonických básní Má vlast, právě zde vznikala např. Prodaná nevěsta. Sem zajížděl i v době, kdy hledal lék na utrpení způsobené ohluchnutím. Bedřicha Smetanu připomíná od roku 1924 pomník s jeho bustou, dílo Bohumila Kafky a architekta Pavla Janáka, před domem na Lamberku, v němž je od roku 1984 Památník Bedřicha Smetany (uzavřen v důsledku povodně roku 2002). V letech 1895″1903 v Obříství pobýval Svatopluk Čech. Jeho památník, tzv. Čechova světnička, se od roku 1972 nachází v roubeném přístavku u domu, který si básník koupil v roce 1895. Mikuláši Alšovi k tomu napsal: „Vpadl jsem ostatně do Obříství jako slepý. Nabídl se mi tam ke koupi domeček. Domek se mi líbil, vyhlídka do luk a dubových lesů za Labem také, při prvním kroku za vesnicí spatřil jsem starého známého “ modrý Říp s bílým kostelíkem “ a byl jsem chycen.“ Roubenka přibyla k domu, dnes opatřenému pamětní tabulkou, později. Svatopluk Čech si ji sem nechal přivézt z národopisné výstavy roku 1895, kde byla jedním z exponátů. Tehdy napsal: „Doporučuji našim bohatým vlastencům, aby si dali vystavět zahradní domy nebo vily v českém slohu. Šlo by to. Letní sídla budou jako klícky, sličná a lépe než nějaký ten Schweizerhaus budou slušeti našim krajinám.“ I tento památník je nyní (2005) v důsledku nedávné povodně uzavřen, a tak je možné za Svatoplukem Čechem zajít na náves k jeho pomníku, poprvé odhalenému v roce 1921. Tehdy ho tvořila bronzová busta, avšak v roce 1996 byla ukradena, a tak ji nahradila v roce 1998 pískovcová busta akademického sochaře Lubomíra Růžičky.[/]
Nedaleko od Obříství se nachází obec Chlumín, dříve městečko, doložené od roku 1336. Těžilo z polohy na cestě z Poohří do středního Polabí. Tato cesta tvoří osu obce s náměstím, jímž protéká potok Černavka. V jeho východní části se tyčí barokní kostel sv. Maří Magdalény, vystavěný roku 1732 toskánskou kněžnou Annou Marií, zmiňovaný je však již roku 1362. V jeho blízkosti byla vybudována tvrz, která v 16. století zpustla a nahradil ji na počátku 17. století zámek. Třetí barokní dominantu tvoří morový sloup, jenž je vynikající sochařskou prací Jana Pursche (1728).[/]
Z Obříství se již můžeme vydat bez zastávky k Mělníku, který je přirozeným centrem a také cílem mnoha výletů námi sledované oblasti.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama