Přešticko

Přeštice patří k jednomu z mála měst na světě, která nechala postavit pomník praseti (při hlavní silnici na návrší u kostela). Během 19. století se zde totiž stal známým zdejší chov vepřů a husí. Pomník však vznikl v době pro město velmi neradostné – v období socializmu. V případě Přeštic ve formě opravdu velmi tristní. Bylo zde zrušeno v podstatě všechno, okresními úřady počínaje a školami, muzeem a spolky konče. Pro menší město určující střední třída řemeslníků, živnostníků a úředníků přestala existovat. Silo zemědělského družstva a zemědělského nákupu zastínilo i charakteristickou siluetu kostela. Část náměstí byla vybourána a vzniklo zde nepochopitelně panelové sídliště. Zaniká řada památek.[/]
Město patří k nejdramatičtějším ukázkám socialistické degradace u nás, přesto jej rádi navštívíme, protože po roce 1989 nastává nový rozmach města přerušený výše zmíněným obdobím. Jsou opravovány památky a město si uvědomuje odkaz jeho slavných rodáků či významných osobností, které zde v minulosti působily. Vrcholem snažení je jistě i založení zdejší muzejní expozice (Dům historie Přešticka), která vlastně zčásti vznikla z darů místních občanů. Než se seznámíme s památkami města, podíváme se nejdříve do jeho bohaté historie. [/]

Z historie Přeštic

Reklama

Přímé počátky dnešních Přeštic lze spatřovat v archeologicky doloženém slovanském osídlení na návrší u zdejšího kostela. Někdejší trhovou ves připomínají písemné prameny z let 1226-1233. Od roku 1239 patřily Přeštice kladrubskému klášteru, který zde po roce 1245 zřídil u kostela probošství, při kterém vzniklo v průběhu druhé poloviny 13. stol. neobvykle velkoryse pojaté městečko s rozlehlým tržním náměstím. Ke klášteru patřilo po celou předhusitskou dobu. Od roku 1420 pak Přeštice vlastnila rodina Švihovských z Rýzmberka, od nichž získali přeštičtí v roce 1519 a 1524 městská práva. Po roce 1548 dochází k častým změnám zástavních majitelů města až do let 1705–1785, kdy se město stává opět majetkem kláštera v Kladrubech. Řeholníci zde opět obnovili proboštství a nechali postavit nepřehlédnutelný chrám Nanebevzetí Panny Marie. Po roce 1850 se Přeštice staly sídlem politického a soudního okresu a k jejich rozvoji přispěla v roce 1874 i železnice. Období první republiky přineslo velký stavební rozmach města. Po obsazení Sudet v roce 1939 se z Přeštic stalo pohraniční město. V letech 1949–1960 bylo okresním sídlem.[/]

Přeštické památky

Hlavní památkou města je kostel Nanebevzetí Panny Marie – monumentální vrcholně a pozdně barokní dominanta města. Byl postaven v letech 1750–1775 podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Barokní budova děkanství byla při kostelu postavena v letech 1744 – 1751 na místě starší stavby. Významného architekta a mecenáše Josefa Hlávku připomíná pamětní deska na jeho rodném domě (při silnici pod kostelem). Zvláště na náměstí je zachována historická městská zástavba v klasicistní a mladší slohové podobě. Židovské osídlení připomíná hřbitov z konce 19. stol. u silnice k Vícovu. Na náměstí můžeme shlédnout několik opravených cenných sochařských děl: Mariánský sloup z roku 1676, barokní sousoší sv. Benedikta, plastika sv. Kiliána a socha sv. Jana Nepomuckého. Zajímavá je i kašna se sochou sv. Václava. Zajímavostí je i rozhodně kvalitní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1735 na mostě přes Úhlavu, která původně zdobila chrám sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze. [/]
A právě po tomto mostu opustíme město při našem dalším putování, kdy navštívíme samotu Vícov. [/]

Okolí Přeštic

Dříve zde stála středověká osada zaniklá snad za husitských válek, přečkal jen kostel sv. Ambrože. Objekt byl vybudován v románském slohu na přelomu 12. a 13. století (z té doby pochází kvádříková věž a část zdiva lodi) a patří k nejstarším a díky své osamocené poloze i nejpůsobivějším svatyním na jihu Plzeňska. Později byl goticky přestavěn a dalšími úpravami prošel i v 18. století. V interiéru, do kterého lze skrze mříže nahlédnout, rozpoznáme cenné fresky z období okolo roku 1520. [/]

Do Příchovic přes Ticholovec

Od kostelíka se můžeme po silnici vydat do Příchovic. Kdo však jde pěšky, určitě neopomene navštívit při cestě do Příchovic po okruhu Naučné stezky Přešticko nedaleký vrch se zajímavým názvem Ticholovec (483 m). Na počátku 18. století se tu nacházely nedaleko studánky pod vrcholkem směrem ke Kucínům malé lázně, při nichž dokonce působil i poustevník. Za Josefa II. byly zrušeny. Nás však bude zajímat hlavně původ jména tohoto kopce a zajímavá památka, která vše připomíná. [/]

Vše vysvětluje tato pověst: Když se sv. Vojtěch vracel z Říma, putoval prý i tímto krajem, jenž patřil jeho příbuznému, kterého chtěl navštívit. Právě na našem kopci tu potkal chudou vdovu, která tu právě se svými dětmi sbírala klestí. Děti jí však moc nepomáhaly a spíše dováděly a hlučely. Když žena spatřila světce, lekla se a myslela, že je to myslivec. Okřikla tedy děti: „Ticho, lovec jde!“ Děti se ihned seběhly a cizince se bály. Ten však s nimi přátelsky pohovořil a obdaroval je penězi. Poté prý usedl do stínu pod skalku jihozápadně od vrcholku hory. Jak se o ní opřel, zůstal na ní v životní velikosti jeho otisk. Následně navštívil svého příbuzného a požádal jej, aby na památku této příhody pojmenoval kopec „Ticholovcem“. [/]
Dnešní návštěvník těchto končin může navštívit onu památnou skalku. Údajný „otisk“ světce je zde na skalce namalován. Obraz byl obnoven v roce 1942 akademickým malířem F.V. Eisenreichem a nově v roce 1989 panem Valachem z Přeštic. Stručná historie skalky byla vytesána již v roce 1892 do kamenné desky mistrem kamenickým Bartolomějem Kočanderlem. Při cestě k chatové osadě pod vrcholem mineme i malou kapličku sv. Anny, která je ukryta pod větvemi mohutné lípy. I k ní se váže zajímavá pověst o události z roku 1742, kdy zde bylo zabito několik zběhlých francouzských vojáků maďarskými husary. Večer však jeden z Francouzů procitl z bezvědomí, cosi zahrabal do hlíny a zamřel. Ráno lidé z Příchovic mrtvé pochovali a na společný hrob nasypali mohylu a zasadili lípu. Po několika letech vyoral sedlák Louda těžkou kovovou pokladnu se spoustou peněz. Za část z nich pak vystavěl u lípy kapličku. [/]

Příchovice, Skála, Lužany

A již se ocitáme v Příchovicích se zajímavým barokním zámkem. Pro milovníky hradní architektury bude určitě přínosná exkurze po červené značce do Radkovic a odtud do Černého lesa, kde se nachází v Čechách téměř unikátní dvojhrad zvaný Skála (viz. též kapitola Exkursy). Po návratu zpět do Příchovic se vydáme po žluté turistické značce vedoucí do Lužan, které jsou známy především zámkem architekta Josefa Hlávky.[/]
Jádro zámku je renesančního původu, využívá však starší zdivo tvrze. Dochovaný vstupní portál nese letopočet 1584, zámecká kaple byla vysvěcena roku 1700. Na počátku 19. století byly odstraněny renesanční štíty a dispozice byla rozšířena o boční křídlo a věž. Do dnešní podoby zámek nechal přestavět v letech 1886–1887 Josef Hlávka. Budova získala nové fasády v renesančním stylu s věžemi a ve styku křídel byla vybudována velká kaple Jména Panny Marie. Upraven byl i navazující hospodářský dvůr s barokními budovami, zahradu před zámkem Hlávka rozšířil do podoby přírodně krajinářského parku. V majetku Hlávkovy nadace zůstává zámek dodnes a je veřejnosti nepřístupný. [/]
Z Lužan nás zavede zelená turistická značka k jednomu z nejznámějších hradů jižního Plzeňska – Roupovu. [/]

Hrad Roupov

Z rukopisu připravované nové publikace o panských sídlech Plzeňského kraje můžeme citovat jeho historii a popis, který již obsahuje nové informace o tomto skvostu hradní architektury jihu Plzeňska: „Kolem roku 1250 zde stálo sídlo Držky z Roupova. Od poloviny 14. století jsou připomínáni předci Roupovských z Roupova, z nichž Něpr, hofmistr pražského arcibiskupa, hrad rozsáhle přestavěl. Lze předpokládat, že zde s největší pravděpodobností působil některý z architektů nebo alespoň kameníků dvorské huti. Jan z Roupova hrad pozdně goticky přestavěl před rokem 1493. Další renesanční přestavba za Jana Nezdického následovala v letech 1595–1598. Roku 1607 hrad koupil Jan z Klenové a z Janovic na Žižkovech. Hrad za třicetileté války obsadilo císařské vojsko, Arnošt z Mansfelda zničil městečko. V majetku pánů z Klenové hrad zůstal až do roku 1707, kdy ho František Hartman z Klenové prodal Janovi Jiřímu říšskému hraběti von der Hauben, který ho vzápětí připojil k červenopoříčskému panství. Hrad již v té době chátral a definitivně ztratil funkci rodového sídla. Po požáru městečka roku 1817 byl hrad rozebírán na stavební materiál, obýváno zůstalo jen předhradí. Od 20. let 20. století je v soukromém majetku.
Nejstarším jádrem hradu, ležícího na skalnatém hřebenu nade vsí, je plocha nad zadním nádvořím. Původně byl tvořen pravděpodobně pouze obvodovou hradbou s věžovým palácem. Tato podoba je zcela překryta mladšími přestavbami. Obdélné nádvoří obklopovala tři obytná křídla, dochovaná ve zříceninách. Nad valeně sklenutým přízemím a prvním patrem se dochovaly i zbytky sálu klenutého dvěma poli křížových kleneb. Při kvalitní pozdně gotické přestavbě hradu přístupovou stranu zabezpečilo nové, dodnes dochované a obývané předhradí, jehož čelo jistily dvě bašty – polookrouhlá a polygonální. Na skále zapojené do hradby, v nejvyšším místě předhradí, vznikla nová okrouhlá věž. Horní hrad dělil od předhradí široký, ve skále tesaný, dnes již zasypaný příkop. Přebudováno bylo i hradní jádro, kde vzniklo nové vstupní křídlo. Z průjezdu se přes předsíň vcházelo do kuchyně, jejíž obdélný prostor je zaklenut a vyústěn do vysokého osmihranného komína, který tvoří charakteristickou siluetu zříceniny.“

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama