Posázaví

Posázaví. To je krajina vodáků a také krajina cestovatelů Posázavským Pacifikem. Posázavským Pacifikem se nazývá železniční trať z Prahy přes Vrané nad Vltavou a Čerčany do Světlé nad Sázavou a měří 157 km. Kolejovou úvratí v Čerčanech je rozdělena na dva úseky, dolní a horní. Celá trať byla budována postupně po několika úsecích a v dobách svého vzniku se jednalo o důležitou dopravní tepnu v Posázaví. Největší slávy Posázavský Pacifik pamatuje z dob po vzniku první samostatné Československé republiky ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Pacifikem vyráželo za dobrodružstvím takové množství cestujících, že až dvanáctivozové soupravy dřevěných vozů 3. třídy vlaků jezdících v přepravní špičce jeden za druhým nestačily…[/]
V současnosti je příležitostně vypravován parní vlak posázavské linky. Kromě jízdy po jedné z nejkrásnějších tratích v historických dřevěných vozech 3. třídy můžeme navštívit i mnoho kulturních programů v okolí železničních stanic a zastávek.[/]

Týnec nad Sázavou

Reklama

Týnec nad Sázavou má velmi starou historii. Samo jeho jméno ukazuje, že na místě, kde se nachází týnecký hrad, na ostrohovité stráni nad řekou, bývala v nejstarších dobách osada zatýněná, t.j. opevněná – Týnec. Toto obydlí mělo pravděpodobně vztah k prastaré obchodní cestě, která vedla přes Sázavu kolem hradu Kostelce z jižních Čech na Prahu.[/]
Stavební památky v historické části města a jeho okolí z přelomu 1. a 2. tisíciletí svědčí o jeho dávné minulosti a významu místa. Dominantou historického jádra města je kamenitá románská rotunda, ke které patřil sídelní objekt odkrytý při výzkumu v roce 1969. Měl kůlovou konstrukci a pocházel asi z 11.století. Na jeho místě vznikl na přelomu 12. a 13. století kamenný románský palác a později obranná hranolová věž připojená k rotundě, která se dochovala dodnes. Pravděpodobně šlo o přemyslovské sídlo, které mělo především pevnostní funkci. Dnes je v dochovaných prostorách městské muzeum. Jeho současná expozice nám skýtá možnost seznámit se nejen s krásou a umem dřívější kameninové výroby, ale na základě především archeologických výzkumů nám podá i obraz výrobních postupů. Zdejší továrna na jemnou kameninu totiž vznikla dokonce jako vůbec jedna z prvních v českých zemích. Zaujímala výsadní postavení co do kvality a šíře produkce. Porcelánové a kameninové zboží se stalo kdysi nejen módní záležitostí, ale jeho úkolem též bylo nahradit zdravotně závadné nádobí cínové.[/]
Po modré turistické značce se východním směrem dostaneme do Poříčí nad Sázavou, kde stojí hned dva pozoruhodné kostely – románský kostel sv. Petra ( nástěnné malby v apsidě pocházejí ze třináctého století, portálový hlavní oltář ze století sedmnáctého) a kostel sv. Havla z počátku 12. století ( po roce 1620 zbarokizovaný, má tři oltáře, presbytář s apsidou a kryptou a s obdivuhodným dvouramenným schodištěm z lodi ke zvýšenému kněžišti). [/]

Sázava

Místo, kde nyní leží město Sázava, má velmi starou historii. V katastru obce leží hned dvě slovanská hradiště, neboť tu kdysi naši předkové dobývali krystalický vápenec, z něhož vyráběli korálky a náramky.[/]
Přes Sázavu procházela stezka spojující slovanská centra Kouřim a Doudleby, kde vzniklo i hradiště zvané Na Šancích. V jedenáctém století zde došlo k založení kláštera, který měl pak zásluhu i na vzniku zdejší osady, později městečka a města. [/]
Podle legendy klášter založil kníže Oldřich v roce 1032 v místech, kde se setkal s poustevníkem Prokopem. Poustevník totiž knížeti nabídl číši vody, která se proměnila ve víno. Koncem 11. století již byl klášter centrem slovanského písemnictví a vzdělanosti. V roce 1097 však byla slovanská liturgie zakázána a klášter převzali benediktini z Břevnova, kteří zavedli liturgii latinskou. V této době zde žil pokračovatel Kosmovy kroniky české – anonymní Mnich sázavský a mimo jiné zde vznikl známý Remešský evangeliář, který byl knihou, na níž přísahali francouzští králové, a to až do francouzské revoluce.[/]
Klášter byl několikrát přestavován, i když vlastní chrám nebyl nikdy dostavěn a výstavba byla definitivně zastavena dobou husitských válek. Klášter zrušil Josef II. Dnes objekt slouží jako muzeum a v části areálu můžeme potkat opět mnichy, kteří zde bydlí.[/]
Zdejší expozice je věnována středověkým dějinám Čech, klášteru a jeho zakladateli – svatému Prokopovi. Prohlídka nás zavede i do barokního reflektáře, kapitulní síně a kostela s kryptou, kde je uložena část ostatků sv. Prokopa.[/]
A ještě pár „důvěrných“ informací navíc:

– svatý Prokop splní nejtajnější přání tomu, kdo na šestapadesát metrů vysoké gotické kostelní věži najde všechny hvězdičky.

– nedaleko kláštera je zajímavý přírodní výtvor – geologický zlom Čertova brázda. Podle pověsti ji vyoral pluhem, do nějž byl zapřažen čert, sám svatý Prokop. Táhne se od malé kapličky na břehu řeky Sázavy, několik kilometrů, až do Prokopova rodiště, vesničky Chotouně.

– v kostele sv. Prokopa visí obraz, na němž je tento světec vyobrazen. Obraz má pověst zázračné památky, neboť jak vyplývá z četných svědectví, svatý Prokop na plátně občas mrká a mění svou tvář. [/]

Jižně od Sázavy leží Rataje nad Sázavou se zámkem, kostelem sv. Matouše a hradem Pirkštejn. Západním směrem můžeme navštívit obec Chocerady s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie.[/]

Český Šternberk

Městečko Český Šternberk vzniklo z osady, původně nazývané Střímelice, která teprve časem převzala jméno po zdejším hradu. Před i po třicetileté válce mělo jen pouhých devět domků, avšak zajišťovalo služby pro celý hrad i okolí. Dodnes má Šternberk venkovský ráz a i přes pozdější výstavbu nikdy nemělo a nemá náměstí.[/]
Zdejší hrad zaujímá přední místo mezi našimi středověkými hrady a středního toku Sázavy na strmém skalnatém břehu dominuje již více než 760 let. Vybudoval jej syn Diviše z Divišova v době krále Václava I. a jméno dostal podle německého pojmenování zakladatelova erbovního znamení: hvězda = Šternberk.[/]
Prohlídková trasa vede patnácti bohatě zařízenými prostorami. Nejprve projdeme prochází rozlehlým, skvostně vybaveným rytířským sálem s mnohými cennými artefakty. Potom navštívíme vzácně vyzdobenou kapli sv. Šebestiána, žlutý salon s raně barokní štukaturou zařízeným ve slohu Ludvíka XVI. a budeme pokračovat do dámské komnaty. Útulnou knihovnou s několika tisíci svazky a vynikajícím obrazem, který je připisován Petru Brandlovi, vstoupíme do rozlehlé jídelny, zdobené tabulovým stříbrem, jejíž stěny pokrývá galerie rozměrných portrétů představujících významné příslušníky šternberského rodu. Následovat bude orientální předsíň a snídaňový pokoj se sbírkou třpytivých stříbrných figurek, zařízený květinově intarzovaným nábytkem. V pracovně Jiřího Sternberga uvidíme obrazový rodokmen v šesti generacích s 63 portréty předků v dobových kostýmech a uniformách. V dalších čtyřech komnatách se postupně ocitneme ve slohovém prostředí rokoka, biedermeieru, empíru a baroka s množstvím stylových uměleckých děl. Zájemce o myslivost upoutá lovecký salon, jehož stěny zdobí trofeje různých druhů zvěře a vstupní schodiště pak uzavírá okruh patnácti expozičních místností. Zde uvidíme tři rozměrné obrazy, vytvořené Filipem Sternbergem, které znázorňují bitevní výjevy z 18., 19. a 20. století.
Zcela ojedinělá je šternberská sbírka dobových grafických listů, námětově zaměřených k dějinám třicetileté války. Tato kolekce mědirytin, shromážděná počátkem 20. století Jiřím Sternbergem, čítá 545 kusů a je hodnocena jako jedna z nejvýznamnějších sbírek této tématiky.[/]
A ještě pár „důvěrných“ informací navíc:

– je pozoruhodné a nepochybně ojedinělé, že hrad je podnes v držení rodu jeho někdejšího stavebníka Zdeslava ze Sternberga.
– jižní předsunutá bašta hradu Český Šternberk, tzv. „hladomorna“, je součástí důmyslného opevňovacího systému, který byl vybudován na přelomu 15. a 16. století a můžeme ji také navštívit – lístky jsou v prodeji v pokladně hradu. Tato bašta je jedním z nejlépe dochovaných objektů pozdněgotického fortifikačního stavitelství a svým významem v genezi středoevropských opevňovacích staveb 15. století přesahuje rámec Čech.

– v pokladně hradu si můžeme koupit nejen tradiční pohledy či publikace, ale i například kšiltovku, deštník či další předměty ozdobené šternberskou hvězdou či rovnou kresbou zdejšího hradu.[/]
Severně od Českého Šternberka leží Rataje nad Sázavou se zámkem, kostelem sv. Matouše a hradem Pirkštejn. Jihozápadně v obci Divišov stojí kostel sv. Bartoloměje, synagoga s muzeem židovské obce a vede odtud na Šternberk stezka rytíře Jana Kryštofa Šice.[/]

Rataje nad Sázavou

První písemné zmínky o Ratajích nad Sázavou se datují do roku 1156. Ty však stvrzují, že Rataje již existují jako místo hrazené a trhové. Původně se také jmenovaly Rataje Hrazené. Na místě současného zámku vznikl v polovině desátého století hrad. Zbytky původního gotického hadu se zachovaly v přízemí severního křídla zámku. Hlavní stavba vyrostla až ve druhé půli sedmnáctého století. Dnes je v části zámku základní škola, obecní úřad a nové infocentrum.[/]

Od poloviny čtrnáctého století bylo městečko chráněno hned dvěma hrady. Na nejnižším jihozápadním výběžku byl postaven hrad Pirkštejn. Od městečka jej ale dělil ve skále vytesaný příkop. Dnes je přístupný zděným mostem s novou branou. Po mostě vejdeme do nádvoří, kde na západní straně stojí bývalý palác se středovým výběžkem na východní straně, od roku 1724 zde je fara. Na jihovýchodě stojí válcovitá věž, dnes zvonice, s dřevěným patrovým bedněním.[/]

Současný ratajský kostel je zasvěcen svatému Matoušovi a stojí na místě, kde dříve stávala rotunda a ještě dříve románský kostelík. Byl postaven v letech 1680-1691 stavitelem de Guardem na náklady rodu pánů z Talmberka. Pod kostelem jsou tři krypty – nejstarší je rodiny Ptáčků z Lipé a Pirkštejna, druhou nechali zhotovit Malešičtí z Černožic a třetí náležela rodu talmberskému.[/]

Dnešní zastupitelstvo obce pořádá různé akce – výstavy, historické tance v prostorách zámku či městské slavnosti a informace o nich jsou pravidelně zveřejňovány na obecním webu.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama