Mělník a okolí

Blížíme-li se k Mělníku z kterékoli světové strany, vždy na sebe město rozkládající se na kopci nad soutokem dvou největších českých řek Labe a Vltavy upozorní věží kostela tyčící se do výšky 60 metrů. [/] Pro básníka Kamila Bednáře byla „bílou labutí na zelených vlnách vinic“, Viktoru Dykovi, rodákovi z Mělníka “ Pšovky, se někdy přeměnila v „prst káravě vztyčený nad hříšným lidstvem“. Takto ční do kraje již po více než pět století, samo město je starší ještě o více než 200 let a historie tohoto místa na vrcholu kopce z mělnící se horniny (odtud název Mělník) se píše více než 1000 let. Pojďme si tedy udělat do Mělníka výlet.[/]

Náměstí Míru a radnice

Reklama

Náš výlet započneme v srdci každého města – na náměstí (na rynku). Zde se konaly trhy a odehrávaly události významné i běžné. Nejvýstavnější budovou náměstí je radnice, která dnes zaujímá prostor čtyř původních gotických parcel. Vzhledem ke stáří města můžeme v její podobě vyčíst stopy slohu gotického (vstup do radnice, arkýř kaple sv. Barbory včetně interiéru, sdružená okna vlevo od vchodu do radnice), renesančního (mázhausy v přízemí a patře) a barokního (věž radnice). S právem trhu souvisí dva železné pruty, délkové míry zvané lokte, zazděné vpravo od hlavního portálu radnice. Nad nimi je dochován nápis „N 12″, doklad prvního číslování domů zavedeného za vlády Marie Terezie.[/]
Do té doby byly domy označovány domovními znameními, některá jsou na náměstí dochována dodnes “ zlatý bažant, zlatý beránek, modrá hvězda. Rohový dům na jižní straně náměstí (čp. 11) nese zlatou hvězdu. Sídlí zde turistické informační středisko, do kterého se vstupuje polychromovaným renesančním portálkem, jehož součástí jsou štítky se zvonem a konvicí, které připomínají držitele domu na konci 16. století. Byl jím Bartoš, profesí zvonař a konvař. Protější mohutný dům U Zlatého hroznu s pozoruhodnou novorenesanční fasádou býval vyhlášeným hostincem, kde se odehrávalo mnohé dění města. Pamětní deska na domu připomíná, že zde byla v roce 1875 uvedena Smetanova Prodaná nevěsta poprvé mimo Prahu.[/]
Protilehlou stranu náměstí zaujímají dvě stavby, jež bývaly jedním celkem. Kostel Čtrnácti svatých pomocníků býval řádovým kostelem kapucínů, kteří sídlili v objektu dnešního Regionálního muzea Mělník, a to od jejich uvedení do města v roce 1750 do násilného zrušení o 200 let později. Na zadní trakt muzea navazuje parkán, který představuje součást středověkého opevnění města, lze tudy projít na radniční dvůr s kašnou “ do oázy klidu uprostřed rušného města.[/] V samém centru náměstí je v dlažbě vyskládán bílý kruh s nápisem „Studna“. Ta byla vyhloubena pravděpodobně v době vzniku města a po dlouhé období se jednalo o jeho jediný zdroj vody. Dříve byla udávána hloubka studny 60 m (potom by se rovnala výšce věže kostela), nejnovější měření uvádějí hloubku 54 m s výškou vodního sloupce 7,2 m. Její průměr je mnohem větší, než udává kruh v dlažbě, a to 4″5 m. Současný přístup ke studni je podzemní chodbou vedoucí z čp. 51.[/]
Mělnické podzemí tvoří „město pod městem“. Vznikalo pravděpodobně od konce 13. století souběžně s výstavbou města. Chodbový systém, v podstatné části ražený v pískovci v hloubce 8″10 m pod dnešním povrchem ve dvou až třech úrovních, byl a ve většině případů dodnes je součástí téměř každého objektu v historickém jádru města. Podzemní prostory sloužily jako skladovací prostory, poskytovaly útočiště v případě nebezpečí ať již vojenského či v podobě požáru. Dříve proto byly jeho jednotlivé části propojeny, dnes jsou přehrazeny četnými zazděními, zásypy a závaly, v jejichž důsledku jsou mnohé úseky podzemí nepřístupné, není objasněn ani jeho skutečný rozsah.[/]

Zámek Mělník

Zámek Mělník je jedním z nejvýznamnějších turistických cílů naší oblasti. Současná podoba zámku je výsledkem tisíciletého vývoje od románského a gotického hradu českých kněžen a královen, které zde sídlily, až po renesanční a barokní šlechtický zámek. Zatímco renesanční výstavba (severní křídlo) je spojena s rodem Berků z Dubé a 16. stoletím, barokní část (jižní křídlo) vznikla na konci 17. století díky šlechtickému rodu Černínů, kteří byli nejprve zástavními pány, avšak roku 1687 mělnické panství koupili do dědičného držení. Sňatkem roku 1753 přešel zámek do vlastnictví rodu Lobkowiczů a je tomu tak dodnes, i když kontinuita byla v období mezi lety 1949″1992 přerušena. Od roku 1992 současný majitel Jiří Lobkowicz zámek rekonstruuje. Celoročně je otevřena zámecká expozice, jejíž součástí jsou vynikající malířská díla lobkowiczké sbírky i kolekce map a vedut. V rámci návštěvy zámku je také možná prohlídka sklepů ze 14. století spojená s degustací vín. Pro společenské a kulturní akce umožňují majitelé zámku využívat např. salónek svatého Jiří, koncertní sál i samotné nádvoří zámku a vyhlídkovou restauraci s terasami.[/]

Kostel sv. Petra a Pavla s kostnicí

Architektonickou dominantu města, lákající turisty, tvoří kostel sv. Petra a Pavla, přesněji jeho věž “ zvonice se třemi zvony. Spojován je především s obdobím pozdní gotiky, ale v podobě stavby lze vyčíst i další etapy dokládající její dlouhou historii. Nejstarší stojící zbytek původní románské stavby představuje věž v jihozápadním rohu objektu. Byla pravděpodobně součástí trojlodní baziliky s dvouvěžovým západním průčelím, která sloužila jako kostel kapitulní i hradní. Nejstarší gotickou částí je stávající sakristie, dříve kaple Božího Těla. Za husitství, kdy zanikla kapitula, byla stavba kostela patrně poškozena. Ve 2. polovině 15. století proto následovala rozsáhlá stavební aktivita, zahájená pravděpodobně díky odkazu královny Johany z Rožmitálu, manželky Jiřího z Poděbrad, která v Mělníku roku 1475 zemřela a byla v tomto kostele dle písemných pramenů pochována. Na velkolepé pozdně gotické přestavbě se podílela stavební huť královského stavitele Johanna Spiesse z Frankfurtu (chrámové trojlodí a velká věž) a později Benedikta Rieda z Pístova. Ten vyzdvihl nad prostornou kryptou vysoký presbytář s velkými, téměř katedrálními okny. Polychromovaná klenba presbytáře nese letopočet (15)33, v jednotlivých polích na ní ožívá křesťanské nebe. Donátorství města a panovníka připomínají svorníky se znakem města a „W“.[/]
Krypta kostela slouží již od 30. let 16. století jako kostnice. Její vznik souvisí se hřbitovem, který obklopoval kostel. Nacházejí se zde ostatky 10″15 000 osob, jež pietně uspořádal prof. Jindřich Matiegka, zakladatel české antropologie, čestný občan města Mělníka, pochovaný na Chloumku.

Regionální muzeum Mělník

Mělnické muzeum by rozhodně nemělo ujít krokům turistů. Rokem vzniku se řadí k nejstarším v Čechách. V průběhu své existence muselo několikrát měnit sídlo. Tato situace se vyřešila roku 1999 přestěhováním do nově zrekonstruovaného domu čp. 54 na mělnickém náměstí Míru.[/]
Muzeum zde může konečně důstojně rozvíjet svou činnost v podobě výstav, přednášek i kulturních pořadů. V nové stálé expozici můžeme nahlédnout do středověkého města, měšťanského a venkovského interiéru, života lidí na vesnici a místní přírody. Muzeum má i dvě specializované expozice. První se věnuje vinařství (včetně prohlídky gotických sklepů), druhá nese název Historické kočárky. Při prohlídce je pamatováno i na odpočinek návštěvníka, a tak je možné posedět v kavárně muzea nebo na parkánu, můžeme také ochutnat vína z čeké vinařské oblasti ve stylovém prostředí středověkého sklepa.[/]

Mělnická vyhlídka

Jedinečnost Mělníka je dána jeho polohou na soutoku Labe a Vltavy v blízkosti památné hory Říp. To jsou dva hlavní body, které hledají turisté při pohledu z vyhlídky, jež lemuje historické jádro města na jeho západní straně. Mnozí si soutok přitom spletou s vyústěním vraňansko-hořínského laterálního kanálu.[/]

Další turistické cíle na Mělníku

Před hradbami středověkého města se vyvinula dvě předměstí “ Labské, na které se vstupovalo dnes již zaniklou Labskou branou v ulici Legionářů, a Pražské, do něhož byla vstupem dodnes dochovaná Pražská brána.[/]
Centrem Pražského předměstí bylo náměstí Karla IV., jehož značná část historické zástavby ustoupila v 70. a 80. letech 20. století mohutným objektům v duchu pozdní socialistické architektury. Naopak nejstarší stavbu zde představuje kostelík sv. Lumily, který byl založen roku 1595, ale nedlouho poté byl za třicetileté války pobořen Švédy a na svou obnovu čekal až do 80. let 17. století. Součástí areálu kostela sv. Ludmily je zvonice, romantická novostavba z let 1906″1907, postavená podle projektu architekta Antonína Wiehla, který se inspiroval jedním z modelů vystavených na národopisné výstavě v roce 1895.[/]
Město Mělník se postupně rozrůstalo a jeho součástí se staly dříve samostatné obce. Pro potřeby vnímavého turisty uvedeme dvě, a to Pšovku a Chloumek.[/]
Pšovka je zajímavou částí, jak už napovídá její název. Nejvýznamnější stavbou je zde kostel sv. Vavřince, který byl do josefínských reforem součástí kláštera obutých augustiniánů. Ten byl založen Smilem z Cítova a Pavlem z Luštěnice v 60. letech 13. století, tedy krátce po založení řádu. Mnohé z jeho historie bylo odhaleno při nedávné celkové obnově kostela poničeného povodní roku 2002. Stavba v sobě snoubí prvky raně gotické (např. velké okno východního průčelí, sedile) až po prvky barokní (kasulová okna, vnitřní úprava sedile, iluzivní oltáře; mobiliář s oltářním obrazem K. Škréty). Nově upravenou součástí areálu kostela je parčík v místě bývalého hřbitova.[/]
Potok Pšovka, který nachází právě ve stejnojmenné čtvrti cestu do Labe, protéká Mělníkem mezi dvěma kopci. Na levém břehu se tyčí na kopci historický Mělník, druhý nese název Chloumek a dokonce „se vytáhl“ nad Mělník. Jeho viditelnou dominantu tvoří barokní kostel sv. Jana Nepomuckého sloužící jako ateliér. Inspirací je dnes výtvarnému umělci, ale přitahoval i mnohé literáty. Pamětní deska tak připomíná návštěvy K. H. Máchy, S. Čecha a T. G. Masaryka. A protože sem směřoval z Pšovky i Viktor Dyk, byla po něm pojmenována na tomto místě vyhlídka.[/]
Viktor Dyk také našel na Chloumku téma, které využil v satirické veselohře Ondřej a drak (1919). Jaké téma“ Pověst, kterou zaznamenal Václav Krolmus: „Lidé naší z pohanských dob nejzazších slyšejí a vidějí posud“ Vlkouna jako draka ohnivého od sv. Trojice u Melnika na Řip lítati““ (1847). Zde je zmíněna další památka této městské čtvrti, kostel Nejsvětější Trojice z počátku 15. století, který je dnes místem posledního rozloučení se zesnulými. Kostel byl barokně upraven, barokní je i dispozice celého areálu, který dále tvoří ambity při severní, jižní a západní straně kostela. Za ním se rozkládá hřbitov, jemuž dominuje novogotická kaple s hrobkou rodiny Havlovy.[/] Být na Chloumku znamená být nakročen k putování Kokořínskem podobně jako Karel Hynek Mácha 1. srpna 1832: „Ve 12 hodin jsme byli v Mělníku pod zámkem zrovna nad Labem, kde se pojí s Vltavou; ve 2 hodiny jsme byli u kaple “ sv. Jana (na Chloumku), „v 6 hodin na Kokoříně. Odtud jsme šli na Housku, zabloudivše však zůstali jsme v největším dešti pod širým nebem v oudolí svatovojtěšském as hodinu cesty od Kokořína““ To byly tenktrát výlety…

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama