Litoměřicko a Podřipsko – Dějinný přehled

Při postupném osídlování krajiny soupeřily o sféry vlivu nejprve jednotlivé rody. Jejich moc se soustřeďovala zpočátku na hradištích, od 13. století pak na hradech a tvrzích. Z těchto velkých „rodin“ se pozvolna profilovala vyšší i nižší šlechta. Ta se vedle panovnického rodu a církve stávala postupně také vlastníkem pozemků.[/]
Na Litoměřicku se prosazovali Hrabišici a Markvartici (Michalovici). Z příslušníků rodu Ronovců pak vzešli páni z Lichtenburka a Škopkové z Dubé. [/]
Právě Hynek ze Žlebu a Lichtenburka získal počátkem 14. století městečko Libochovice, jež původně patřilo klášteru tepelskému. Od jeho syna Hynka jej koupil okolo roku 1314 král Jan Lucemburský. V jeho držení však nebylo dlouho, roku 1336 prodal hrad Klapý, Libochovice s tvrzí a čtyři vesnice – Klepy, Lhotu, Radovesice a Poplze – Zbyňkovi Zajícovi z Valdeka, pánovi na Žebráce. Nový majitel přejmenoval hrad Klapý podle zajíce, svého znaku erbovního, na Hasenburg. Od té doby se psal on i jeho potomci Zajícové z Házmburka. Tento rod patřil mezi nejvlivnější rody v království, a to hned po Rožmbercích a Šternbercích.[/]
Kryštof Zajíc prodává roku 1558 svůj díl panství házmburského Janu staršímu z Lobkovic. [/]
Po Bílé hoře získali libochovické panství Šternberkové. Majetku se ujal František ze Šternberka a po něm v roce 1648 Václav Vojtěch ze Šternberka, který však roku 1676 prodal celé panství představiteli moravské pobělohorské šlechty, hraběti (později knížeti) Gundakarovi z Dietrichsteina. Roku 1858 převzal libochovické panství Jan Bedřich hrabě Herberstein; v majetku jeho rodu se nacházelo až do roku 1945, kdy bylo státem zkonfiskováno.[/]
Páni z Michalovic uplatňovali svůj vliv v Úštěku, když ve 14. století přetvořili původní ves v město. Roku 1387 však panství získávají Berkové z Dubé. Ti jej roku 1426 prodali husitskému hejtmanu Václavu Cardovi z Petrovic. V té době k Úštěku patřily vesnice Lukov, Líčenice, Ostré, Zimoř, Trnobrany, Habřina, Srdov, Vysoké, Brusov, Muckov, Levín, Bukovina, Lhota a zaniklá ves Chotrčina. V roce 1475 získali sňatkem úštěcké panství Sezimové z Ústí, kteří měli právo užívat čestný titul „dědičný kráječ království českého“. Své původní jméno si tento šlechtický rod záhy rozšířil na Sezimové z Ústí a na Úštěku. Panství bylo Sezimům zkonfiskováno po Bílé hoře, v roce 1622. Část získali pražští jezuité, část získal plukovník Jan hrabě Merode. Ten však svůj podíl v roce 1630 prodal litoměřickým jezuitům. Jezuité vládli nad Úštěckem až do roku 1773, kdy byl jejich řád papežem Klimentem XIV. zrušen a majetek zkonfiskoval stát.[/]
Hradský úřad v Litoměřicích se po několik generací pokoušeli uzurpovat pro sebe příslušníci rodu Blahovců, potomků velmože Blaha z Třebušína. Ten vykonával funkci litoměřického hradského správce v letech 1177 “ 1185. Litoměřice byly jako centrum oblasti a jako královské město pod neustálým vlivem panovnického rodu Přemyslovců, jinak tomu bylo v Lovosicích. Ty věnoval kníže Vladislav II. roku 1143 i s obcí Žernoseky strahovským premonstrátům. Z dlouhé řady majitelů, kteří uplatňovali v oblasti vliv, vyčnívají Valdštejnové, za jejichž správy byly Lovosice roku 1600 povýšeny na město. O jejich další rozkvět se zasloužil i nový majitel, Jan Schwarzenberg. [/]
Významným českým šlechtickým rodem, který po deset generací uplatňoval svůj vliv na Roudnicku, byli Lobkovicové. Ti panství získali sňatkem Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic s Polyxenou z Perštejna. Pod správou Lobkoviců byl přestavěn roudnický zámek do dnešní monumentální raně barokní podoby.[/]
Původně byla však celá oblast pod vlivem pražského biskupství. Během husitských válek však na Helfenburku zemřel pražský arcibiskup Konrád z Vechty a panství se dostalo do držení Jana Smiřického. Ten byl po rozporech s králem Jiřím z Poděbrad sťat a Roudnici získal Zdeněk ze Šternberka. [/]
Po změnách v roce 1989 a následných restitucích ovlivňuje řada šlechtických rodů kulturní i hospodářský rozvoj v celých Čechách. Zámek Roudnice patří dnes podnikateli Williamu Lobkowiczovi.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama