Lázně Teplice a okolí – Živočišstvo

Rostlinstvo

Zatímco Mosteckou pánev lidé svou činností přetvořili natolik, že je zde hustě osídlený prostor, esteticky ztvárněný pouze v historických jádrech a zelených plochách měst, v horských oblastech východního Krušnohoří i Českého středohoří se dochovala některá nedotčená přírodní zákoutí s bohatou flórou i faunou.[/]
Na vrcholcích Krušných hor převládají horské louky s ojedinělými stromovými společenstvy a alejemi jeřábu ptačího, porostlé bohatou květenou. Svahy jsou pokryté smrkovými lesy se zbytky bučin. Kromě toho se zde vyskytují břízy, modříny, jasany, javor klen, kleče a zakrslé borovice.[/]
Podrost tvoří křoviny jako bez černý, maliník nebo ostružiník obecný , rostou zde navíc různé kapradiny a borůvky. V Českém středohoří se stále udržují zbytky doubrav a smíšených dubových a habrových hájů, na jižních svazích kopců se vyskytuje teplomilný dub šípák. Větší skalní plochy i občas nezalesněné kopce či jejich části pokrývají světlomilné a skalní druhy rostlin, které jinde již rychle se šířící a odolnější dřeviny vytlačily. V obou hornatých oblastech Teplicka se vyskytují četné přírodní rezervace a přírodní památky.[/]

Živočišstvo

Reklama

Život jednotlivých druhů živočichů se v teplickém regionu odvíjí z několika rozdílných prostředí, které vytváří zdejší příroda. Krušné hory a České středohoří pokrývají poměrně rozsáhlé lesy, mezi nimi se zelenají rozlehlá luka a z takto tvořeného malebného celku vystupují nejrůznější
horské, občas i skalní útvary. Mezi horami kypí životem hustě zalidněná a průmyslově využívaná rovina, v níž se tu a tam zaleskne zčeřená hladina rybníka či oprámu.[/]
Za nejmajestátnější zvíře Krušných hor můžeme bez váhání označit jelena evropského. Vedle něho žije v lesích obou našich horských regionálních celků, tedy i v Českém středohoří celá řada dalších savců, kupříkladu srnčí zvěř, prase divoké a nově zde byl aklimatizován také muflon. Z menších savců můžeme občas uvidět veverku obecnou a jen velmi výjimečně spatříme kunu lesní či lišku obecnou. V Českém středohoří dále žijí jezevec, tchoř, lasice kolčava a výjimečně hranostaj. Ze vzácnějších druhů je možné spatřit plcha velkého a plšíka lískového.[/]
Vedle savců oživují přírodu horských lesů ptáci. V Krušných horách se poblíž rašelinišť vyskytuje vzácný tetřívek obecný, na několika kopcích Českého středohoří (např.na Bořeni) sídlí výr velký. Z dalších dravců můžeme uvidět
káně lesní, dále jestřába, krahujce, kalouse a puštíka. Z běžných druhů ptáků poletují po lese kukačka, sojka, sýkory, lejskové, datel černý, strakapoudi a řada dalších.[/]
Kromě savců a ptáků žijí v horské oblasti i další obratlovci či bezobratlí. V horských lesnatých údolích zahlédneme mloka skvrnitého, různé druhy ještěrek, slepýše křehkého a na okrajích lesů zmiji obecnou, již můžeme snadno zaměnit za užovku hladkou. Její blízká příbuzná, užovka obojková, obývá vlhčí lokality. Ve starých stavbách i ve skalách hledají úkryty netopýři a vrápenci. Prosluněné louky Českého středohoří zdobí v letních měsících četní motýli, mezi nimi vzácný otakárek ovocný a ještě vzácnější otakárek fenyklový.[/]
Kolem horských potoků sídlí skorec vodní, konipas horský a střízlík obecný. U vodních ploch hnízdí různé druhy kachen, dále roháč velký, potápka černohorská, racek chechtavý a lyska obecná. Z pěvců pobývají v rákosinách rákosníci, ze vzácnějších druhů pak pochop rákosní, bukáček malý a strnad rákosní.[/]
V okolích lidských sídel shánějí potravu vlaštovky, jiřičky, rorýsové, poštolky a občas sova pálená. Někdy se objeví i kuna skalní, která jinak sídlí v lesích či ve skalách. V otevřené rovinaté krajině chovají myslivci zajíce polního a bažanta, řídce se vyskytují koroptve a ještě řidčeji křepelka polní. Často uvidíme poletovat vlaštovky, strnada obecného, vrabce, stehlíka a další. Z dravců spatříme poměrně často káně lesní nebo poštolku, která obvykle hnízdí v remízkách uprostřed polí, ale potravu shání u lidských sídel. ■

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama