Lázně Teplice a okolí – Chráněné lokality

PP Buky Bouřňák: chráněny jsou zbytky původního
bukového porostu západně od Bouřňáku ve výšce 830–860 m n.m.[/]
PP Domaslavické údolí: ochrana převážně bukového porostu a pramenišť v údolí Domaslavického potoka. Výskyt měsíčnice vytrvalé, lýkovce jedovatého, lilie zlatohlávku, mléčivce alpského a dalších.[/]
PR Grünvaldské rašeliniště: dříve se zde těžila rašelina. Vyskytují se tu vesměs rašelinotvorná rostlinná společenstva.[/]
PR Cínovecké rašeliniště: chráněno ze stejných důvodů jako Grünvaldské rašeliniště.[/]
PP Salesiova výšina: ochrana křemencového skalního města (422 m n.m.) asi jeden kilometr jihozápadně od Oseka. Třetihorní křemencové bloky jsou bohatým nalezištěm otisků skořápek a jader sladkovodních mlžů rodu Unio.[/]
PP Vlčí důl: celé území, rozkládající nad Osekem se v nadmořské výšce 520–800 m n.m. bylo určeno k ochraně staré bučiny a četných doupných stromů, v nichž hnízdí nejrůznější druhy ptáků.[/]
PP Vrása: jde o názornou ukázku prvohorního vrásnění krystalických břidlic. Vrása se nachází jihovýchodně od obce Dlouhá Louka v nadmořské
výšce 580 m n.m.[/]
PR Černá louka: nedaleko Komáří vížky je chráněn zachovaný celek luk, remízků, mokřadů a rašelinišť v povodí Ždírnického potoka.[/]
PR Březina: ochrana se týká porostu buku lesního, starého 160–170 let, na severním a severozápadním svahu Bukového vrchu a přilehlého
malého rašeliniště s volnou vodní plochou a plovoucími ostrůvky.[/]
PR Hradišťanská louka: chráněna je tu vzácná květena a zbytky valů z doby bronzové (knovízská kultura). Nezalesněná náhorní plošina obsahuje
na rozdíl od ostatních částí Českého středohoří květenu podhorských luk.[/]
PR Štěpánovská hora: ochrana teplomilných lesostepních společenstev. Rozkládá se na stejnojmenné vrchu (621 m n.m.) v centrálním čedičovém
masívu Kostomlatského středohoří.[/]
PR Malhostický rybník: vznikl po důlní těžbě a postupně se něj vracejí různé, i vzácné druhy rostlin a ptáků.[/]
NPR Bořeň: na největším znělcovém útvaru ve střední Evropě s četnými sutěmi jsou chráněna teplomilná rostlinná společenstva.[/]
PP Husův vrch: chráněn je hlaváček jarní, který zde roste v samotném centru průmyslové krajiny nedaleko Hostomic.[/]
PR Trupelník: vápencové zkameněliny druhohorních hlavonožců. Na samotném vršku, který leží nedaleko osady Kučlín, se pak vyskytuje řada druhů teplomilných a světlomilných rostlin.[/]
PR Dřínek: leží na vršku Syslík u osady Dřínek. Vzhledem k tomu, že zde není stromový a křovinatý porost, rostou tu v hojné míře teplomilné a světlomilné rostliny.[/]

Použité zkratky: PR – přírodní rezervace, NPR – národní přírodní rezervace, PP – přírodní památka

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama