Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí

Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí(Praha 19. 3. 2007) Se zajímavým počinem z oblasti historických památek na Moravě přišlo na knižní trh vydavatelství Libri. Titul autora Miroslava Plačka nese název Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Jedná se o dosud nejúplnější přehled středověkých panských sídel na Moravě a ve Slezsku včetně těch, která se do současné doby nedochovala, respektive zůstaly po nich pouze zříceniny či jen základy nebo byla přestavěna na zámky či jiné objekty. Titul nyní vychází ve svém druhém, opraveném vydání současně s Dodatky, ve kterých čtenář nalezne na 30 dosud nepopsaných lokalit a zároveň doplňky a dodatky (a to včetně doplnění literatury obecné i k jednotlivým heslům) ke stávajícím lokalitám a také řadu dalších ilustrací a fotografií, včetně leteckých foto vybraných moravských hradů.
Kniha začíná obecnou částí, v jejímž úvodu je kromě dějin středověkých panských sídel zmíněn historický rámec, ve kterém vznikala a jehož proměnami byla ovlivňována. Následuje nástin vývoje hradů a menších opevněných sídel – hrádků a tvrzí. Podstatou knihy je však katalog, který byl sestaven ve snaze uvést všechny hrady a drobná sídla s hmotnými a dokumentovanými pozůstatky. Zařazeny jsou i zámky, o nichž je autorovi známo, že konkrétně využily středověká sídla, a z objektů patřících církvi samozřejmě hrady a tvrze a doložené komendy rytířských řádů.
Aby nebyl katalog dále obsahově zatěžován, význam méně známých odborných termínů uvádí stručný slovníček. U každé kapitoly a hesel slovníku je uveden přehled literatury, jejíž soupis je otištěn samostatně.
Do publikace jsou zařazena jen sídla, z nichž zůstaly rozpoznatelné hmotné zbytky, nebo existuje dokumentace zachycující, byť třeba fragmentárně, jejich situování, základní tvar a rozměry před likvidací.
Objemnost svazku nedovoluje používat ho jako příručku typu „bedekra“. Může však posloužit k plánování zajímavých výletů za poznáním, a proto je každé heslo slovníku opatřeno v záhlaví co nejpřesnější lokalizací. Informativní mapky navíc dovolují vybrat zajímavé oblasti a odpovídající turistické mapy.
Kniha obsahově a koncepčně navazuje na předchozí produkci pražského nakladatelství Libri. Nečiní si však nárok na úplný encyklopedický obsah a už vůbec na soupis všech sídel, který má vždy krátce omezenou platnost. Kvůli zmíněné snaze poskytnout základní přehled o dosažené úrovni poznání proto neprezentujeme jen výsledky vlastních průzkumů. Hojně jsou využity poznatky archeologie, která má, zvláště u staveb se středověkou minulostí, nezastupitelnou úlohu.
Proces poznávání příslušného objektu obvykle končí jen nečekaným příjezdem buldozeru, traktoru s pluhem, případně jiného likvidačního prostředku. Je-li očekáván a stačí-li se provést potřebné průzkumy, pak bohužel zmizí další památka, ale zůstane alespoň její dokumentace.
Text doprovází množství ilustrací (plánky, soudobá fota, historická zobrazení apod.) a odkazy na literaturu.

Reklama

Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, M. Plaček
2., opravené vyd., váz., velký formát, 768 stran, přes 1 000 obr., 850 Kč, ISBN 978–80–7277–338–1

Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, DODATKY, M. Plaček
1. vyd., brož., velký formát, 128 stran, na 100 obrázků, 220 Kč, ISBN 978–80–7277–339–8

Kulturní akce

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama