Historické město roku 2019

U příležitosti vyhodnocení krajských kol soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2019 spojené s titulem Historické město roku 2019

* Akt předání cen se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2020 ve 14 hodin na Ministerstvu kultury (Maltézské náměstí 1), svolávaného ministrem kultury a ministryní pro místní rozvoj, předsedou SHS ČMS a prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS.
Reklama

* Tiskové konference se zúčastní zástupci 14 měst, která zvítězila v krajských kolech, zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

REGISTRACE
– registrace nutná vzhledem k omezenému počtu osob

Krajští vítězové soutěže o titul Historické město roku 2019

Jihočeský kraj – Soběslav

Jihomoravský kraj – Ivančice

Karlovarský kraj – Karlovy Vary

Kraj Vysočina – Jemnice

Královéhradecký kraj – Hradec Králové MPZ

Liberecký kraj – Nový Bor

Moravskoslezský kraj – Štramberk

Olomoucký kraj – Šternberk

Pardubický kraj – Jevíčko

Praha – MČ Praha 1

Plzeňský kraj – Klatovy

Středočeský kraj – Kolín

Ústecký kraj – Žatec

Zlínský kraj – Uherské Hradiště

Všechny informace na www.historickasidla.cz


Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ

Na základě usnesení vlády České republiky č. 209/1992 dne 2. listopadu 1994 byla podepsána zřizovací listina Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Signatáři tohoto dokumentu jsou reprezentanti subjektů garantujících Cenu – ministr kultury, ministr pro místní rozvoj a předseda SHS ČMS.

Cena sestává z monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu symbolizujícího historická sídla (je majetkem Sdružení a na volnou plochu tohoto uměleckého díla jsou připisováni vítězové Ceny); replika Ceny je předávána vítěznému městu. K ocenění dále náleží pamětní grafický list a finanční částka 1 000 000,- Kč.

Ocenění získávají také jednotliví krajští vítězové – obdrží pamětní grafický list od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a finanční částku 100 000,- Kč od Ministerstva kultury. Dvě města obdrží Cenu ministryně pro místní rozvoj – grafický list a finanční příspěvek 100 000,- Kč.

Krajští vítězové soutěže za rok 2019

PRAHA 1 – MPR, Hlavní město Praha                           

1 264 KP na území MPR (866 ha)

Městská část Praha 1 provedla revitalizaci řady veřejných prostorů, probíhá anebo byla dokončena obnova mnoha památkově hodnotných objektů. Provozuje vlastní fond na ochranu kulturního dědictví. V roce 2019 obdržela městská část Praha 1 v rámci programu 2 100 000,- Kč na obnovu 2 kulturních památek.

SOBĚSLAV – MPZ, Jihočeský kraj                        

27 KP na území MPR (38 ha)

Město je příkladem dlouhodobého a systematického přístupu k obnově objektů v MPZ, tento přinesl řadu hodnotných výsledků např. v oceněném spojení obnovy historické a moderní architektury při obnově hradu a vestavbě knihovny. Revitalizováno bylo hlavní náměstí. V roce 2019 obdrželo město v programu 1 615 000,- Kč, které byly využity na obnovu 2 kulturních památek.

IVANČICE – MPZ, Jihomoravský kraj              

22 KP na území MPZ (16,70 ha)

MPZ je ve velmi dobré kondici, centrum města nabízí dostatek obchodů, služeb i občanské vybavenosti, revitalizací prošel prostor před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a nově je zpřístupněna jeho věž. V roce 2019 proběhla v rámci programu obnova 2 kulturních památek s dotací ve výši 440 000,- Kč.

KARLOVY VARY – MPR, Karlovarský kraj

116 KP na území MPR (232 ha)

Město je největším lázeňským centrem v České republice. Od roku 2014 naplňuje cíle Programu regenerace a provozuje vlastní fond na obnovu památkových i nepamátkových objektů. V roce 2019 město obdrželo v rámci programu 50 000,- Kč, které byly využity na obnovu 1 kulturní památky.

HRADEC KRÁLOVÉ – MPZ, Královéhradecký kraj
46 KP na území MPZ (152,70 ha)

MPZ tvoří prstenec okolo MPR s velkým plošným zastoupením sadových a parkových ploch, jejichž údržbě a revitalizaci je věnována velká pozornost. Probíhá obnova nábřeží a náplavek v MPZ. Město spravuje vlastní fond na obnovu památek a nepamátkových objektů a na publikační činnost. V programu byla provedena obnova 1 kulturní památky s výší příspěvku 500 000,- Kč.

NOVÝ BOR – MPZ, Liberecký kraj                              

50 KP na území MPZ (35 ha)

Město žije sklářskou tradicí. Byla dokončena rekonstrukce náměstí a navazující komunikace. Město spravuje vlastní program na opravu nepamátkových objektů na území MPZ. V roce 2019 v rámci programu byla provedena obnova 4 kulturních památek s celkovou dotací MK ve výši 1 470 000,- Kč.

ŠTRAMBERK – MPR, Moravskoslezský kraj

98 KP na území MPR (28,80 ha)

Regenerace MPR probíhá systematicky a dlouhodobě. Do opravených dřevěnic se vracejí lidé, čímž se daří zlepšovat demografickou skladbu občanů. V minulých letech byla obnovena Jaroňkova útulna a kostel sv. Jana Nepomuckého. V roce 2019 byla v rámci programu provedena obnova 3 kulturních památek s výší finanční podpory MK 2 185 000,- Kč. Město spravuje vlastní fond na obnovu nepamátkových objektů v MPR. 

ŠTERNBERK – MPZ, Olomoucký kraj     

67 KP na území MPR (78 ha)

Město je držitelem titulu Historické město roku 2008, systematicky zvelebuje nejcennější části města a navrací společenský život do historického centra. Město se stalo turisticky atraktivní, areál hradu a kláštera jsou hojně využívány k pořádání kulturních akcí. V roce 2019 byly v rámci programu obnoveny 3 kulturní památky s výší dotace 745 000,- Kč.

JEVÍČKO – MPZ, Pardubický kraj             

16 KP na území MPR (20 ha)

MPZ je obnovována systematicky a plánovaně již od pol. 90. let. Město provozuje vlastní fond na obnovu památek a opravu nepamátkových objektů na území MPZ. V roce 2019 v rámci programu byla provedena obnova 8 kulturních památek s výší státní podpory 1 569 000,- Kč.

KLATOVY – MPZ, Plzeňský kraj                        

70 KP na území MPZ (34 ha)

Dlouhodobý a systematický přístup k obnově objektů v MPZ přinesl řadu hodnotných a příkladných výsledků i nové využití památkových areálů. Město se soustavně věnuje revitalizaci městských parků a provozuje vlastní program na proplacení rozdílů ceny při obnově kulturních památek. V roce 2019 byla z programu realizována obnova 2 kulturních památek s dotací ve výši 400 000,- Kč.

KOLÍN – MPR, Středočeský kraj                                                                                       

63 KP na území MPR (11 ha)

Město v posledních letech zaznamenává nárůst zájmu ze strany vlastníků kulturních památek o jejich obnovu. Obnova areálu zámku (vlastnictví města) probíhá již několik let. Z programu v roce 2019 poskytlo MK dotaci ve výši 3 320 000,- Kč na obnovu 4 kulturních památek.

ŽATEC – MPR, Ústecký kraj                        

132 KP na území MPR (17,5 ha)

Město postupně provádí opravy kulturních památek, ostatních budov v MPR, ale také chodníků, komunikací nebo veřejného osvětlení, v souladu s historickým rázem města. Spravuje vlastní Fond regenerace Města Žatec. Finančně podporuje pořádání kulturních akcí spojených s udržováním regionálních chmelařských tradic. Do programu byla v roce 2019 zařazena obnova 5 akcí obnovy s výší dotace 769 000,- Kč.

JEMNICE – MPZ, Kraj Vysočina                                                                   

35 KP na území MPZ (39 ha)

Město provádí po etapách obnovu hlavní budovy zámku, zdevastované armádou. V minulých letech bylo  revitalizováno Arboretum, postupně je prováděna obnova městského opevnění. V loňském roce byla z programu realizována obnova 2 kulturních památek s dotací ve výši 755 000,- Kč.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – MPZ, Zlínský kraj    

36 KP na území MPZ (37 ha)

Město je držitelem titulu Historické město roku 2011, dlouhodobě a koncepčně se zapojuje do péče o památky, provozuje vlastní Fond obnovy historické architektury a nepamátkových objektů. V roce 2019 byla v rámci programu provedena obnova 2 kulturních památek s výší dotace 1 800 000,- Kč.
O sdružení:

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) vzniklo v roce 1990 z iniciativy starostů historických měst, kteří si po změně režimu uvědomili, nakolik je naše republika bohatá na kulturní bohatství a nakolik právě toto bohatství minulými poměry utrpělo. Za dobu své existence se Sdružení stalo významným činitelem na poli propagace kulturního dědictví a péče o ně. Sdružení je partnerem významných institucí, mezi nimiž v prvé řadě můžeme jmenovat Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj. Sdružení je také členem významné evropské organizace na poli péče a propagace

kulturního dědictví Europa Nostra a aktivně se připojilo k tvorbě několika právních norem, které se dotýkaly péče o nemovité památky a specifických problémů historických sídel.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (dále Sdružení) je zájmové sdružení právnických osob. Účelem a cílem této dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace je aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování kulturního dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel včetně zlepšování stavu životního prostředí, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale udržitelné využívání.

Základní poslání a cíle Sdružení:

– popularizace a propagace významu a souvislostí kulturního dědictví především historických sídel

– uplatňování specifických problémů historických sídel při úpravě stávajících i navrhování nových právních norem, a to i těch, které ovlivňují ekonomické a právní postavení obcí a jejich hospodaření

– hledání a posléze uplatňování účinnějších nástrojů k posílení vztahu obcí a jejich orgánů k péči o kulturní dědictví tak, aby obce v následujícím období obstály v naplňování role, kterou jim v systému péče o kulturní dědictví svěřila reforma veřejné správy jak v oblasti samostatné, tak v oblasti přenesené působnosti

– spolupráce s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli Sdružení, které působí v ČR i v zahraničí

– popularizace účelu Sdružení a jeho činnosti, jakož i činnosti svých členů, i prostřednictvím veřejně přístupných informačních a datových sítí

– vytváření a upevňování vztahů obyvatel ke kulturnímu dědictví měst, kde žijí a tím přispívat k vytváření identity a sounáležitosti občanů.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama