Děčínsko – Chráněné lokality

Národní park České Švýcarsko
Vyhlášen: 1. 1. 2000[/]
Rozloha: 79 km2[/]
Předmět ochrany: unikátní geomorfologie pískovcového skalního města a na ni vázaná rozmanitost ekosystémů, rostlinných a živočišných druhů.[/]
Osídlení, lidová architektura: vysoká lesnatost a skalnatý terén určují nejen složení fauny a flóry, ale i charakter lidského osídlení. Na území národního parku se nachází pouze osada Mezná s Mezní Loukou a lesní sruby v místě zvaném Na Tokání. Národní park lemuje celkem devět obcí, jejichž početné stavební památky vytvářejí s členitou krajinou harmonický celek. Osady Kamenická Stráň a Vysoká Lípa jsou nejlepší ukázkou soustředěného komplexu zachovalé lidové architektury Českého Švýcarska, tvořené především roubenými chalupami a hrázděnými štíty nebo patry.[/]
Turistika: území národního parku je zpřístupněno tradiční sítí značených cest a třemi naučnýmistezkami. K nejznámějším místům patří národní přírodní památka Pravčická brána “ unikátní skalní most. Populární jsou Edmundova (Tichá) a Divoká soutěska na říčce Kamenici, kde je provozována plavba na pramicích. Oblíbené jsou Jetřichovické stěny a Kyjovské údolí. Pro cyklisty je k dispozici více než 45 km značených cyklistických tras.[/]
NPP Pravčická brána “ unikátní geologický výtvor “ skalní brána vytvořená selektivním odnosem v masivním pískovcovém bloku.[/]
NPR Růžák “ ochrana přirozeného smíšeného porostu pralesovitého charakteru a typické bazifilní květeny na čedičovém podkladě.[/]
PR Ponova Louka “ původní bukový porost pralesovitého charakteru.[/]
PR Babylon “ ochrana systému roklí s původní místní formou borovice lesní. Ukázka ekosystému vázaných na pískovcový fenomén.[/]
PP Nad Dolským mlýnem “ ochrana rašeliniště v mělké prohlubni s výskytem charakteristické flóry.[/][/]CHKO Labské pískovce
PR Pavlino údolí “ ochrana kaňonu na říčce Chřibské Kamenici. Z geomorfologického hlediska se jedná o významný fenomén vysoké estetické hodnoty. Představuje významné útočiště řady rostlinných a živočišných druhů.[/]
PR Pekelský důl “ ochrana vlhké slatinné louky, která představuje ukázku zachovalých květnatých luk.[/]
PR Pod lesem “ ochrana společenstev podmáčených a květnatých luk.[/]
PR Čabel “ na menší části plochy rezervace se rozkládá rašeliniště s typickou flórou, zbytek zaujímá přilehlý rašelinný bor.[/]
PR Stará Oleška “ část rybníka s vlhkomilnou flórou a pobřežními porosty, na které navazuje podmáčená louka. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších mokřadů CHKO Labské pískovce.[/]
PR Arba “ ochrana společenstev slatinné louky, pramenišť a na ně vázaných druhů rostlin a živočichů. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších mokřadů na území Labských pískovců.[/]
PR Za pilou “ zachovalá slatinná louka s výskytem ohrožených druhů mokřadní flóry. [/]
PP Rybník u Králova mlýna “ ochrana lokality vodní rostliny žabníčku vyplývavého (Luronium natans), který byl v ČR považován za vyhubený.[/]
PP Hofberg “ květnaté luční společenstvo na mělkých půdách s charakteristickými rostlinnými druhy. Lokalita je rovněž geologicky zajímavá a je významným estetickým prvkem v území.[/]
PP Jeskyně pod Sněžníkem “ ochrana unikátního geologického fenoménu “ systému podzemních pseudokrasových dutin spojených s fluoritovou mineralizací.[/]
PP Meandry Chřibské Kamenice “ ochrana přirozeně meandrujícího toku Chřibské Kamenice jako ukázka erozního působení vodního toku v délce okolo 700 m. Jsou zde velmi dobře vyvinuty jak kolmé obnažené břehy, každoročně obnovované vysokým průtokem vody, tak i ploché břehy.[/][/]CHKO Lužické hory
NPP Zlatý vrch “ pozoruhodná stěna tvořená sloupcovitě odlučným čedičem.[/]
PR Studený vrch “ krajinná dominanta se smíšeným lesním porostem a výskytem chráněné měsíčnice vytrvalé. [/]
PR Vápenka “ nejrozsáhlejší výskyt jurských vápenců na Lužické poruše a význačná botanická lokalita.[/]
PR Marschnerova louka “ louka s výskytem orchidejí. PR Vápenka “ nejrozsáhlejší výskyt jurských vápenců na Lužické poruše a význačná botanická lokalita.[/]
PR Spravedlnost “ čedičový vrch s druhově mimořádně pestrými a zachovalými lesními společenstvy (květnaté bučiny a suťové lesy) s výskytem řady chráněných druhů rostlin (např. měsíčnice vytrvalá, skalník celokrajný, kapradinka skalní).[/]
PP Líska “ přirozený smíšený les s bohatým porostem měsíčnice vytrvalé.[/]
PP Kytlice “ naleziště šafránu.[/]
PP Louka u Brodských “ naleziště prstnatce májového.[/]
PP Noldenteich “ zrašeliněný rybníček se zajímavou flórou a faunou a s výskytem řady vzácných druhů (např. skřípinec jezerní, rosnatka okrouhlolistá, suchopýr úzkolistý, sedmikvítek evropský).[/]CHKO České střehoří
NPP Březinské tisy “ lesní porost s bohatým výskytem tisu červeného, součástí této památky je významná paleontologická lokalita třetihorní flóry a fauny (Bechlejovická stěna.[/]
PR Vrabinec “ vypreparovaný čedičový suk se zachovalým suťovým lesem s lípou velkolistou a typickou skalní flórou.[/]
PR Kamenná hůra “ čedičové kamenné sutě a ledové jámy.[/]
PR Bohyňská lada “ orchideová louka, větší výskyt ohrožených druhů rostlin.[/]
PP Stříbrný roh “ zachovalá přírodní bučina s typickými druhy rostlin.[/]
PP Jílovské tisy “ výskyt přirozeně se zmlazujícího tisu červeného.[/]
PP Bobří soutěska “ skalnatá rokle na Bobřím potoce, na pravém přítoku 6-ti m vodopád, současný výskyt teplo a chladnomilných druhů rostlin, výskyt měsíčnice vytrvalé a růže převislé.[/]
PP Nebočadský luh “ chráněná společenstva břehových porostů v nivě Labe.[/][/]Šluknovská pahorkatina
PR Velký rybník “ rybník s rozsáhlými porosty rákosu a orobince a na něj navazující podmáčené louky. Vyskytuje se zde celá řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Mimořádně významný mokřad v rámci celého regionu.[/]
PR Světlík “ rybník s navazujícími rašeliništi. Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin a živočichů.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama