Českolipsko a Máchův kraj – Chráněné lokality

Českolipsko a Máchův kraj patří mezi oblasti s bohatou a rozmanitou květenou. Především díky geologické stavbě a různému klimatu se zde setkává flóra teplomilná (např. strdivka sedmihradská “ Melica transsilvanica) i horská (vranec jedlový “ Huperzia selago), subatlantská (pupečník obecný “ Hydrocotyle vulgaris) i kontinentální (koniklec otevřený “ Pulsatilla patens), časté jsou druhy mokřadů (zástupci čeledi vstavačovité “ Orchidaceae) i suchých písčin (nahoprutka písečná “ Guepinia nudicaulis).[/]
Vegetace je dnes tvořena převážně monokulturami smrku a borovice, původně převládaly doubravy. V terénních depresích (sníženinách) na Dokesku byla častá rašeliniště a slatiniště. Zdejší flóra a vegetace je poměrně dobře zachována, a to i díky existenci bývalého vojenského újezdu (VVP) Ralsko. Na zdejší území zasahují tyto fytogeografické okresy: Polomené hory, Ralsko-bezdězská tabule, Podještědí, Verneřické středohoří a Lounsko-labské středohoří.[/]
Polomené hory “ jejich severovýchodní okraj ležící na našem okrese je charakteristický kopci vzniklými při třetihorní vulkanické činnosti. Jsou tvořeny především znělcovými a čedičovými horninami a představují ostrůvky druhově bohatých lesních a skalních společenstev v jinak jednotvárné vegetaci turonských pískovců. Biologicky cenné jsou rovněž nivy vodních toků (Liběchovka, Dolský potok) se zbytky lužních lesů a mozaikou různě obhospodařovaných luk.
PR Vlhošť “ komplex přirozených a přírodně blízkých lesních společenstev. Rostou zde v okolí velice vzácné podhorské druhy, jako kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) a sedmikvítek evropský (Trientalis europaea).[/]
Ralsko-bezdězská tabule “ z části se kryje s bývalým VVP Ralsko. Biologicky nejcenější jsou místní mokřady (především oblast Zahrádky-Břehyně), o jejich významu svědčí i fakt, že jsou chráněny tzv. Ramsarskou úmluvou o ochraně mokřadů mezinárodního významu (NPR Břehyně-Pecopala, NPR Novozámecký rybník). Území hostí velké množství vzácných rostlin, z nichž některé jsou endemické “ tučnici českou (Pinguicula bohemica) a prstnatec český (Dactylorhiza bohemica) jinde na světě nenajdeme. Zajímavý je i výskyt popelivky sibiřské (Ligularia sibirica), která má souvislý areál daleko na východě a do střední Evropy zasahuje jen několika lokalitami. Vzácné druhy nalezneme i v Hradčanských stěnách “ kozinec písečný (Astragalus arenarius), kuřička hercynská (Minuartia caespitosa), ta zde má jedinou lokalitu v ČR. V oblasti Ralské pahorkatiny je dnes vyhlášeno několik maloplošných CHÚ. Na vulkanitech (PP Malý a Velký Jelení vrch) jsou zachovány přirozené bučiny, na pískovcích (PP Divadlo, PP Široký kámen) reliktní bory bohaté především na mechy a lišejníky.
PR Velký a Malý Bezděz “ dvě výrazné znělcové kupy s významnou nelesní květenou (na jižních svazích) a porosty doubrav a bučin. V lesním podrostu stojí za zmínku výskyt medovníku meduňkolistého (Melittis melissophyllum), mimo les nalezneme hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus) nebo česnek tuhý (Allium strictum).
PR Ralsko “ typickým biotopem jsou suti a suťové lesy tvořené např. javory, jilmem a jasanem s kyčelnicí devítilistou. Mimo les spatříme bohaté porosty tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria) nebo kapradinku skalní (Woodsia ilvensis).
PP Vranovské skály “ pískovcové skalní útvary na jižním úpatí Ralska hostí význačnou květenu (např. medvědice lékařská “ Arctostaphyllos uva-ursi, ostřice tlapkatá velkonohá “ Carex pediformis subsp. macroura, ta u nás roste jen na dvou lokalitách, obě jsou na Českolipsku).[/]
Podještědí “ biologicky nejcennější je niva Ploučnice a jejích přítoků. Patří mezi nejzachovalejší oblasti aluviálních (sezónně zaplavovaných) luk v ČR. Kromě druhově bohatých luk jsou zde vyvinuta společenstva rákosin a vysokých ostřic, místy jsou zachovány bažinné olšiny, vrbiny a lužní lesy. Ze vzácnějších druhů zde rostou např. žebratka bahenní (Hottonia palustris) a bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora).
NPR Peklo “ údolní niva Robečského potoka známá především jarním aspektem lužního lesa, ve kterém dominuje bledule jarní (Leucojum vernum).
PP Provodínské kameny “ dominantní čedičový sopouch (Lysá skála) s výskytem teplomilné květeny. Na skalních stepích roste např. kavyl Ivanův (Stipa joannis) a česnek viničný (Allium vineale). V podrostu habrové doubravy na úpatí uvidíme lilii zlatohlavou (Lilium martagon).[/]
Verneřické středohoří “ tato část Českého středohoří je značně odlišná od své jižní části. Postrádá většinu teplomilných druhů typických pro JZ Českého středohoří, ty jsou omezeny téměř výlučně na výslunné skalní svahy, především v údolí Ploučnice. Jmenujme např. dobromysl obecnou (Origanum vulgare) nebo hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca).
PP Bobří soutěska “ erozní údolí vymodelované v čedičovém tělese. Nalezneme tu přesličku luční (Equisetum pratense), lipnici oddálenou (Poa remota) nebo áron plamatý (Arum maculatum).
PP Farská louka “ na přelomu března a dubna zde kvete poměrně velká populace šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus). Na lokalitě objevené koncem 19. století byl šafrán pravděpodobně vysazen (centrem jeho rozšíření jsou Alpy).[/]
Úštěcká kotlina (součást Lounsko-labského středohoří) “ úzký výběžek termofytika (oblasti teplomilné květeny). Původním vegetačním krytem oblasti jsou doubravy a habrové doubravy, botanicky nejzajímavější jsou tzv. „bílé stráně“ “ strmé svahy tvořené křídovými sedimenty. Ty se však na Českolipsku objevují pouze v náznacích (v okolí Litic a Ronova). Z typických druhů zde najdeme bělozářku větvitou (Anthericum ramosum), oman vrbolistý (Inula salicina), válečku prápořitou (Brachypodium pinnatum).
PP Ronov “ třetihorní vulkanit s habrovými doubravami (v podrostu žindava evropská “ Sanicula europaea, černýš hajní “ Melampyrum nemorosum), suťovými lesy, cennými porosty křovin (skalník celokrajný “ Cotoneaster integerrimus) a teplomilnými skalními a travinnými porosty (bělozářka liliovitá “ Anthericum liliago, pamětník rolní “ Acinos arvensis).[/]
Poznámka: v textu jsou uvedeny pouze vybrané lokality (PR, NPR, PP), které se nachází v blízkosti turistických cest a nejsou mimořádně chráněny.
PR “ přírodní rezervace, NPR “ národní přírodní rezervace, PP “ přírodní památka

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama