Lounsko a Žatecko – Živočišstvo

Živočišstvo

V kulturní krajině Poohří, silně poznamenané lidskou činností, je málo lokalit vhodných pro život původních druhů zdejší fauny. Poněkud lepší je z tohoto pohledu situace lesnatějšího Džbánska a jihozápadního Podbořanska. I zde ovšem existuje množství lokalit výskytu zajímavých druhů lesní a lesostepní zvířeny, navíc některé větší vodní plochy jsou využívány ptactvem jako zastávky při pravidelných tazích a v některých případech také jako hnízdiště. Z tohoto hlediska je velmi cennou ornitologickou lokalitou velký Lenešický rybník, zároveň zajímavý mokřadní biotop s výskytem chráněných druhů obojživelníků, plazů, savců a slanomilné vegetace. Postupně se zlepšující kvalita povrchových vod přivádí zpět do původních lokalit již vymizelé druhy vodních měkkýšů, korýšů a ryb.[/]
Nadregionální význam mají z pohledu ochrany fauny zejména stepní lokality v Českém Středohoří a na Žatecku, které poskytují útočiště mnoha specifickým teplomilným druhům hmyzu původem z oblasti Panonie nebo dokonce jižní Evropy. Písčité stráně, pískovny a slané louky hostí zajímavé populace brouků, motýlů, blanokřídlých, dvoukřídlých a rovnokřídlých i nižších obratlovců.
Nejbohatší zoologická skupina vůbec, členovci, nebyla dosud na území regionu systematicky prozkoumána. Vzhledem k teplému klimatu většiny území zde převládají teplomilné druhy. Nedostatek větších vodních ploch omezuje pestrost zástupců říše ryb na běžné druhy, ani obojživelníci nemají v regionu příliš příhodné podmínky pro život, neboť zde chybí rozsáhlejší podmáčené území. Mezi vzácnější a ohrožené druhy patří zejména čolek velký, čolek horský a ropucha krátkonohá, běžně se lze setkat se skokanem hnědým nebo kuňkou obecnou. Mezi zástupci plazů jsou velmi vzácné ještěrky živorodé a užovky podplamaté, jejichž populace je ovšem slabá. Vzácně se vyskytuje také užovka hladká a zmije obecná, častější zejména na Džbánsku. Z velmi rozmanité ptačí říše lze jmenovat méně časté zástupce řádu dravců, zejména motáka pilicha zimujícího v kopcích Českého středohoří. Z řádu vrubozobých jsou četné skupiny labutí velkých, které kromě nepočetných větších rybníků nepohrdnou ani klidným tokem Ohře. Ve skalnatých svazích lze zahlédnout naši největší sovu výra velkého, s trochou štěstí i sovu pálenou. Z bohaté škály savců zasluhují pozornost netopýři, především rozšířený netopýr velký a vzácnější netopýr vodní. Mezi hlodavci je stále vzácnější kdysi běžný sysel obecný, naopak veverka obecná v obou barevných mutacích se kromě volné přírody vyskytuje i v městských parcích. Jen pomalu se zotavuje populace zajíce polního, postižená intenzivním zemědělstvím. Velmi vzácná je vydra říční, vyskytující se v ojediněle na Podbořansku nebo v Ohři. V lesních oblastech jsou rozšířeny běžné středoevropské druhy, z nichž některé jako prase divoké či srnec obecný jsou velmi četné a jejich stavy se zvyšují.[/]

Květena

Bohatství flóry v regionu je dáno specifickými geomorfologickými a klimatickými podmínkami. S výjimkou jihozápadní části má celá oblast velmi teplé klima (termofytikum). Dlouhodobá sídelní tradice a intenzivní zemědělství způsobily systematické odlesnění celého Poohří, takže lesy dnes pokrývají jen 15 % povrchu. Z původních bohatých lužních lesů zůstaly jen nepatrné zbytky u Postoloprt, rozsáhlejší druhově pozměněné lesní porosty jsou zachovány v oblasti Džbánska a Jesenicka. České středohoří je prakticky bezlesé a díky suchému klimatu zde došlo k rozšíření vegetace stepního charakteru. Zbytky původní květeny jsou roztroušeny v říční nivě Ohře, v lesostepních společenstvech Středohoří nebo v xerofilních doubravách a habrových porostech Džbánu a Kryrské pahorkatiny. Zajímavými relikty krajiny bez lidského zásahu jsou květnaté bučiny na svazích Džbánu a borové lesy na žulových partiích Jesenicka. Zvláštní slanomilná vegetace roste v údolí Chomutovky, u Břvan, Lenešic a v okolí Koštic, u Žerotína a Blatna lze nalézt maloplošná rašeliniště.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Krajinou povodní

Icon 15.09.2021

Naučná stezka Krajinou povodní je situována do nivy Odry na samém jihu CHKO Poodří. Prochá...

Celý článek

Mojžíšův pramen – Císařský kámen

Icon 05.10.2021

Velmi cenná oblast mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec má díky ČSOP Armillaria a progr...

Celý článek

Nová naučná stezka provede zájemce přírodní rezervací Hněvošický háj na Opavsku

Icon 13.10.2021

Hněvošice (Opavsko) 11. října (ČTK) – Nová naučná stezka provede zájemce přírodní re...

Celý článek

Dvě nové lokality Blíž přírodě zpřístuněny na Říčansku a Třebíčsku

Icon 19.11.2021

V listopadu 2021 byly zpřístupněny hned dvě nové lokality podpořené z programu Blíž přírod...

Celý článek