Partner portálu

Reklama

Reklama

Reklama

Východní Čechy

Podzvičinsko

Zvičina
V podhůří našich nejvyšších hor Krkonoš se nalézá velmi půvabný kraj zvaný Podzvičinsko. Dominantou této podhorské oblasti je vrch Zvičina, v jehož okolí se rozprostírá rozmanitá, bohatě vrásněná krajina, vytvářející pozoruhodné přírodní scenérie s nádhernými výhledy do kraje na stráně podkrkonošských svahů, malebná údolí a také na horizont nedalekých Krkonoš. Vedle výjimečných přírodních krás však tato oblast přitahuje zájem turistů také svými kulturně historickými památkami či rázovitou lidovou architekturou, která spolu se svébytným nářečím vytváří z Podzvičinska zajímavou národopisnou oblast.
Putování podzvičinským krajem nás zavede na Královédvorsko, Miletínsko a Bělohradsko, zavítáme však také do okolí Nové Paky a Hořic. Na jihu je oblast Podzvičinska vymezena v místech, kde se z rovin Východočeské tabule zvedá pásmo hořických Chlumů, jež je poslední výraznou vyvýšeninou krkonošského podhůří. K severu se Hořický hřbet svažuje do brázdy Bělohradsko-miletínského úvalu, který jej odděluje od Bělohradské a Miletínské pahorkatiny. Mírně zvlněná krajina okolí Lázní Bělohradu a Miletína je na severovýchodě završena výraznou vrásou Zvičinsko-libotovského hřbetu, jehož nejvyšší bod tvoří Zvičina (671 m n. m.) se svým typickým, v krajině lehce rozpoznatelným tvarem. K severovýchodu se svahy Zvičinsko-libotovského hřbetu snižují do údolí Labe, kde se rozkládá největší město na Podzvičinsku - Dvůr Králové. Kotlinu při toku řeky Labe z druhé strany uzavírá lesní komplex s poetickým názvem Les království. Jedná se o pozůstatek starobylého hraničního hvozdu, dnes zhruba 15 km dlouhý a 2-5 km široký. Severní hranici Podzvičinska tvoří Kocléřovský hřbet, jehož součástí je tzv. Mostecká vrchovina, protnutá hlubokým údolím řeky Labe, a Hořičský hřbet s nejvyšším vrchem Liščí horou (608 m n. m.). Svojí nejvýchodnější částí, tj. Olešanskou pahorkatinou, zasahuje Kocléřovský hřbet až na Náchodsko. Součástí Mostecké vrchoviny je výrazný pískovcový skalní útvar nazývaný Slučí kameny. Na severozápadě tato vrchovina plynule pokračuje vyvýšeninami nad obcí Borovnice, na něž navazují vrchy Kozinec (607 m n. m.) a Levín (568 m n. m.), přecházející v hřeben Staropackých hor. Ale to se již ocitáme v bezprostředním okolí města Nové Paky, v místech, kde mohutný, z Jičínské pahorkatiny se zvedající Kozákovský hřbet se svými vrcholky Tábor, Bradlec a Kumburk vytyčuje přirozenou geografickou hranici mezi oblastí Českého ráje a Podkrkonoším.
Oblast Podzvičinska má také velmi zajímavé geologické složení. Podloží na Novopacku tvoří kamenouhelné permské červené pískovce, které jsou významným nalezištěm částí zkamenělých pravěkých stromů (araukaritů) a českých polodrahokamů – chalcedonů a achátů. Zvičinsko-libotovský hřbet se skládá z fylitů a ruly, avšak jeho východní část, pozvolna se svažující skalnatým územím Čertovy hrady jihovýchodně k Žírci a dále k Jaroměři, je tvořena pískovcem a opukami křídového útvaru. Pískovcové podloží se nachází rovněž v jižní části Podzvičinska. Je to pozůstatek druhohorního zaplavení mořem, na jehož dně se vytvořila rozsáhlá sedimentační pánev, v níž došlo složitými zpevňovacími procesy ke vzniku usazené horniny kvádrového pískovce. Když později mohutné tektonické síly celou oblast vyzdvihly a moře ustoupilo, bylo celistvé dno křídové tabule porušeno, kry kvádrových pískovců vystoupily a vznikly tak jednoduché vrásy. Dobře pozorovatelným důsledkem těchto geologických pochodů je Hořický hřbet či Dachovská antiklinála, asi 2,5 km dlouhá vrása nad obcí Dachová, oddělená od Hořického hřbetu údolím Dachovského potoka. Krajina pod Zvičinou byla také silně poznamenána vlnou třetihorního čedičového vulkanismu. Jeho nejvýraznějším projevem je sopka Hůrka u obce Hřídelec na Bělohradsku či Kulatý vrch, jež je součástí hřebenu nad údolím řeky Javorky zvaného Hůra či Kamenná hůra.
Na formování krajiny Podzvičinska se zásadně podílely i vodní toky. Významným geomorfologickým prvkem na Královédvorsku je řeka Labe. Tvar Bělohradské pahorkatiny výrazně poznamenal tok říčky Javorky, pramenící ve svazích nad městečkem Peckou, která v krajině prorazila hluboké údolí s rozsáhlými nivami. Podobně formovala krajinu v okolí Miletína a na Hořicku řeka Bystřice, pramenící pod severozápadním svahem Zvičiny u obce Vidonice. I při jejím toku se vytvořily rozsáhlé říční nivy s těžkými nivními půdami, v některých místech přecházejícími až v bažiny a rašeliniště. Převážná část jejich toku je však dnes již regulována, a proto jim místy chybí přirozené břehové porosty, pročež částečně ztratily svůj původní přírodní ráz. Na Hořicku se pak setkáme ještě s jedním důležitým krajinotvorným prvkem, a sice s říčkou Trotinou, jejíž pramen nalezneme u stejnojmenné obce nedaleko Miletína.
Stojaté vodní plochy jsou na Podzvičinsku zastoupeny především uměle vytvořenými chovnými rybníky, jejichž největší počet nalezneme mezi obcemi Dobrá Voda a Bašnice na Hořicku, dále v okolí Lázní Bělohradu, Miletína a Dvora Králové. Velmi zajímavým objektem je přehrada vodní nádrže u obce Bílé Třemešné, vystavěná na počátku 20. století na řece Labi za účelem zadržení přívalových vod z Krkonoš. Jiné, rozlohou nevelké vodní plochy bývají často vázány na pískovcové skalní podloží. Zvláště na Hořicku nalezneme spoustu miniaturních jezírek či studánek, které jsou napájeny srážkovou, ale zároveň i spodní vodou. Ze země zde vyvěrají také mnohé léčivé prameny, které daly v minulosti základ ke vzniku četných lázní místního významu. Dodnes si svou lázeňskou tradici uchovaly Lázně Bělohrad a lázně Velichovky u Jaroměře, kde se v moderních slatinných lázních úspěšně léčí nemoci pohybového ústrojí.
Podzvičinsko je krajina velmi bohatě vrásněná, čemuž také nasvědčuje jasný výškový rozdíl mezi nejvyšším bodem Zvičinou (671 m n. m.) a nejníže položeným místem, který nalezneme u výtoku říčky Javorky na Bělohradsku (280 m n. m.). Pro svoji geografickou polohu, nabízející oproti nížinám středočeského Polabí náročnější životní podmínky, pronikalo středověké osídlení do této krajiny poněkud složitěji. Středověcí feudálové, kteří v těchto končinách zakládali svá panství, bohatě využívali členitost zdejší krajiny při výběru prostoru k výstavbě svých usedlostí. Avšak na místech původních středověkých hradů se dnes setkáváme jen s pozůstatky kdysi majestátních staveb, z nichž většinou zbyly pouhé valy. Týká se to například hradu ve Velkém Vřešťově, Choustníkově Hradišti či zříceniny hradu Levína u Nové Paky, v poněkud zachovalejším stavu se nachází pouze zřícenina kdysi slovutného hradu Pecka. Mnohé středověké tvrze i hrady byly později přizpůsobeny moderním potřebám šlechtického sídla a byly přebudovány v reprezentativní zámecké budovy. Většina z nich však dnes již neslouží kulturně společenským účelům, neboť jsou účelově využity. Jedná se o zámky Bílé Poličany, Cerekvice nad Bystřicí, Holovousy, Hořice, Jeřice, Lázně Bělohrad či Miletín a některé další. Naprosto výjimečným místem je Šporkův barokní hospitál v Kuksu s nedalekým meditativním poutním areálem zvaným Betlém. Podle dvou významných představitelů české literatury 19. století, kteří svojí tvorbou proslavili krásu zdejší krajiny, se někdy také Pozdvičinsko nazývá krajem Raisovým, jenž byl rodákem z Lázní Bělohradu, či krajem Erbenovým, který pocházel z nedalekého Miletína.

Reklama:

Poslední komentáře -

Re: Těšnovská přehrada

Martin - 15.10.2009 - 00:36

Na většině map bývá označována jako přehrada Les Království, nicméně my místní ji skutečně...

Těšnovská přehrada

bhroch - 07.05.2007 - 10:03

Kterýkoliv TV šot o této přehradě v blízkosti Dvora Králové ji označuje za přehradu v Lese...

Penzion Menšina

Penzion Menšina

Nabízené služby: Ubytování rekreace a wellness

Novopacké Sklepy

Novopacké Sklepy

Nabízené služby: Ubytování rekreace a wellness

Red Travel Apartment

Red Travel Apartment

Nabízené služby: Ubytování rekreace a wellness

Bílá Třemešná - přehrada

Bílá Třemešná - přehrada

Jedna z nejstarších přehrad v Čechách, dříve též...

Královédvorský mikroregion

Královédvorský mikroregion

Barokní krajina leží na Podzvičinsku. Ve Dvoře Králové...

Pecka

Pecka

Hrad založený na počátku 14. století rodem Vartenberků. V...

Reklama

Reklama:

Podzvičinsko - informace k místu

Podzvičinsko - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

Papilonia – unikátní motýlí dům v Praze  (19.3.2019-19.3.2019)

Papilonia – unikátní motýlí dům v Praze (19.3.2019-19.3.2019) 19.03.2019

Pozorovat zde budete motýly s rozpětím křídel až 20 cm – a to z be...

Prohlídka Habánského sklepa s degustací vín  (11.3.2019-24.3.2019)

Prohlídka Habánského sklepa s degustací vín (11.3.2019-24.3.2019) 11.03.2019

Kde: Vinařství Habánské sklepy, Čejkovská 1324, 691 02 Velké Bílovice

ZOO Praha (31.12.2018-31.12.2019)

ZOO Praha (31.12.2018-31.12.2019) 31.12.2018

Pražská zoo patří k chovatelské špičce. Světově prosluly například chovy koní...

Výletník doporučuje

Sobotka

Sobotka

Město Sobotka (2500 obyv.) je nazýváno jižní branou Českého ráje a leží  70 km...
Návštěvnické centrum Becherovka

Návštěvnické centrum Becherovka

Nově zrekonstruované návštěvnické centrum Becherovka se nachází v Karlových Varech, rodném...
Dubí

Dubí

Hledáte-li námět na výlet v Ústeckém kraji, neměli byste opomenout město Dubí...

Doporučujeme: