Berounsko a Hořovicko – Chráněné lokality

CHKO Křivoklátsko
Vyhlášena: 24. 11. 1978[/]
Rozloha: 628 km2[/]
Předmět ochrany: mimořádně zachovalé lesnaté území s bohatou flórou a faunou a řadou významných geologických a geomorfologických objektů. Jako přírodovědecky cenné území bylo zahrnuto do sítě biosférických rezervací UNESCO.[/]
Turistika: CHKO Křivoklátsko zasahující na území pěti okresů patří mezi rozlehlá velkoplošně chráněná území. Jeho přírodní zachovalost je možné poznávat pěšky i na kole, v území je řada značených tras a cyklostezek. K navštěvovaným místům patří zejména hrad Křivoklát, v blízkém okolí lze ale poznat i mnoho dalších krásných míst známých např. z povídek Oty Pavla. Častým turistickým cílem jsou zříceniny hradů Týřov a Krakovec, seznámení s okolní přírodou a výhledy do údolí Berounky umožňují naučné stezky (školní n.s. Křivoklát, n.s. Brdatka). V okolních obcích je možné spatřit stavby lidové architektury, zejména roubené chalupy.[/]
NPR Vůznice: komplex ekosystémů stupně doubrav a dubových bučin typických pro středoevropskou pahorkatinu. Výskyt řady ohrožených druhů rostlin, např. okrotice dlouholisté, třemdavy bílé, oměje vlčího. Hnízdiště čápa černého. PR Jouglovka: buližníkový suk s flórou a faunou typickou pro skalní výchozy.[/]
PR Kabečnice: skalnatá stráň se zachovalými přirozenými dubohabrovými porosty, na výchozech a pleších stepní společenstva s xerotermní flórou a faunou.[/]
PP Stará Ves: chráněná teplomilná a vápnomilná flóra skalních stepí, výskyt stepní fauny bezobratlých.[/]
PP Trubínský vrch: výchoz ordovické výlevné vyvřeliny “ diabázu, skalní step s výskytem xerotermní flóry a fauny.[/]
PP Vraní skála: exponovaný hřbet s vypreparovanými suky proterozoických buližníků. Největší buližníkový útvar v sz. Barrandienu.[/]
PP Zdická skalka u Kublova: geomorfologicky významný buližníkový suk.[/]Křivoklátská vrchovina
PP Studánky u Cerhovic: podmáčené louky výskytem chráněných mokřadních druhů rostlin, např. prstnatce májového a upolínu nejvyššího.
[/]Hořovická pahorkatina
PP Otmíčská hora: diabázový lom s výskytem teplomilných druhů rostlin skalních stepí, např. bělozářky liliovité a koniklece lučního českého. [/]
PP Zahořanský stratotyp: výchoz zahořanského souvrství s charakteristickou fosilní faunou.[/]
Vysvětlivky: NPR “ národní přírodní rezervace, PR “ přírodní rezervace, NPP “ národní přírodní památka, PP “ přírodní památka
[/]CHKO Český kras
Vyhlášena: 12. 4. 1972
Rozloha: 129 km2
Předmět ochrany: geomorfologicky členité území s krasovými jevy unikátní z hlediska světové statigrafie a paleontologie. Zachovalé plochy společenstev skalních stepí, lesostepí a listnatých lesů se vzácnými druhy rostlin a živočichů.[/]
Turistika: CHKO Český kras je zpřístupněna sítí značených tras a naučných stezek, cyklisté mohou využít cyklotrasy a silnice s menším provozem. Z přírodních lokalit patří k nejnavštěvovanějším Koněpruské jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou na návrší Zlatý kůň, které jsou největším jeskynním systémem v Čechách. Oblíbeným místem je i blízký vrch Kotýz s příkrými skalními stěnami tyčícími se nad údolím Suchomastského potoka. K významným kulturním památkám území se řadí zejména hrad Karlštejn a klášter ve Svatém Janu pod Skalou považovaný díky své poloze za jedinečně působivé posvátné místo.
NPR Karlštejn: členité území s přirozeným porostem dubohabrových lesů a četným výskytem krasových jevů. Na strmých jižních svazích šípákové doubravy a skalní stepi se vzácnými druhy rostlin, např. medovníkem velkokvětým, včelníkem rakouským, hlaváčkem jarním. NPR Koda: ochrana území s výskytem habrových a šípákových doubrav a řadou chráněných rostlin a živočichů. V hlubokých roklích vývěry krasových vod s tvorbou pěnovců.[/]
PR Karlické údolí: území s převahou listnatých lesů s přirozenou druhovou skladbou. Zachovalé fragmenty s význačnou vegetací skalních stepí, lesostepí a šípákových doubrav. Výskyt vzácných druhů rostlin, např. bělozářky liliovité a třemdavy bílé.[/]
PR Tetínské skály: přirozené skalní výchozy a opuštěné lomy s rostlinnými společenstvy stinných skal a skalních stepí. Časté výskyty krasových jevů. Jeskyně jsou pravidelným zimovištěm netopýrů.[/]
PR Voškov: ochrana zbytků přirozeného výskytu bukových porostů v nejnižších nadmořských výškách středních Čech.[/]
NPP Klonk: významný geologický profil prohlášený v roce 1972 na základě výskytu vůdčích zkamenělin za světový stratotyp hranice silurdevon. NPP Kotýz: příkré skalní stěny vrchu Kotýz tvořené silurskými a devonskými vápenci s výskytem krasových jeskyní, skalních mostů a skalních výchozů nazývaných „sloní hlavy“. Společenstva rostlin vázaných na vápence, hnízdiště výra velkého. [/]
NPP Zlatý kůň: krasové území se závrty a škrapy, výskyt stepní flóry a fauny. Nejrozsáhlejší jeskynní systém v Čechách (Koněpruské jeskyně).[/]
PP Lom na Kobyle: opuštěný lom s odkryvem očkovského přesmyku, kde starší silurské vápence byly nahrnuty na mladší devonské vrstvy.[/]
PP Lom u Kozolup: opuštěný jámový lom s výskytem zkamenělin.[/]
PP Špičatý vrch: Barrandovy jámy “ významná paleontologická lokalita, naleziště silurských trilobitů.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Krajinou povodní

Icon 15.09.2021

Naučná stezka Krajinou povodní je situována do nivy Odry na samém jihu CHKO Poodří. Prochá...

Celý článek

Mojžíšův pramen – Císařský kámen

Icon 05.10.2021

Velmi cenná oblast mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec má díky ČSOP Armillaria a progr...

Celý článek

Nová naučná stezka provede zájemce přírodní rezervací Hněvošický háj na Opavsku

Icon 13.10.2021

Hněvošice (Opavsko) 11. října (ČTK) – Nová naučná stezka provede zájemce přírodní re...

Celý článek

Dvě nové lokality Blíž přírodě zpřístuněny na Říčansku a Třebíčsku

Icon 19.11.2021

V listopadu 2021 byly zpřístupněny hned dvě nové lokality podpořené z programu Blíž přírod...

Celý článek