Děčínsko – Chráněné lokality

Národní park České Švýcarsko
Vyhlášen: 1. 1. 2000[/]
Rozloha: 79 km2[/]
Předmět ochrany: unikátní geomorfologie pískovcového skalního města a na ni vázaná rozmanitost ekosystémů, rostlinných a živočišných druhů.[/]
Osídlení, lidová architektura: vysoká lesnatost a skalnatý terén určují nejen složení fauny a flóry, ale i charakter lidského osídlení. Na území národního parku se nachází pouze osada Mezná s Mezní Loukou a lesní sruby v místě zvaném Na Tokání. Národní park lemuje celkem devět obcí, jejichž početné stavební památky vytvářejí s členitou krajinou harmonický celek. Osady Kamenická Stráň a Vysoká Lípa jsou nejlepší ukázkou soustředěného komplexu zachovalé lidové architektury Českého Švýcarska, tvořené především roubenými chalupami a hrázděnými štíty nebo patry.[/]
Turistika: území národního parku je zpřístupněno tradiční sítí značených cest a třemi naučnýmistezkami. K nejznámějším místům patří národní přírodní památka Pravčická brána “ unikátní skalní most. Populární jsou Edmundova (Tichá) a Divoká soutěska na říčce Kamenici, kde je provozována plavba na pramicích. Oblíbené jsou Jetřichovické stěny a Kyjovské údolí. Pro cyklisty je k dispozici více než 45 km značených cyklistických tras.[/]
NPP Pravčická brána “ unikátní geologický výtvor “ skalní brána vytvořená selektivním odnosem v masivním pískovcovém bloku.[/]
NPR Růžák “ ochrana přirozeného smíšeného porostu pralesovitého charakteru a typické bazifilní květeny na čedičovém podkladě.[/]
PR Ponova Louka “ původní bukový porost pralesovitého charakteru.[/]
PR Babylon “ ochrana systému roklí s původní místní formou borovice lesní. Ukázka ekosystému vázaných na pískovcový fenomén.[/]
PP Nad Dolským mlýnem “ ochrana rašeliniště v mělké prohlubni s výskytem charakteristické flóry.[/][/]CHKO Labské pískovce
PR Pavlino údolí “ ochrana kaňonu na říčce Chřibské Kamenici. Z geomorfologického hlediska se jedná o významný fenomén vysoké estetické hodnoty. Představuje významné útočiště řady rostlinných a živočišných druhů.[/]
PR Pekelský důl “ ochrana vlhké slatinné louky, která představuje ukázku zachovalých květnatých luk.[/]
PR Pod lesem “ ochrana společenstev podmáčených a květnatých luk.[/]
PR Čabel “ na menší části plochy rezervace se rozkládá rašeliniště s typickou flórou, zbytek zaujímá přilehlý rašelinný bor.[/]
PR Stará Oleška “ část rybníka s vlhkomilnou flórou a pobřežními porosty, na které navazuje podmáčená louka. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších mokřadů CHKO Labské pískovce.[/]
PR Arba “ ochrana společenstev slatinné louky, pramenišť a na ně vázaných druhů rostlin a živočichů. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších mokřadů na území Labských pískovců.[/]
PR Za pilou “ zachovalá slatinná louka s výskytem ohrožených druhů mokřadní flóry. [/]
PP Rybník u Králova mlýna “ ochrana lokality vodní rostliny žabníčku vyplývavého (Luronium natans), který byl v ČR považován za vyhubený.[/]
PP Hofberg “ květnaté luční společenstvo na mělkých půdách s charakteristickými rostlinnými druhy. Lokalita je rovněž geologicky zajímavá a je významným estetickým prvkem v území.[/]
PP Jeskyně pod Sněžníkem “ ochrana unikátního geologického fenoménu “ systému podzemních pseudokrasových dutin spojených s fluoritovou mineralizací.[/]
PP Meandry Chřibské Kamenice “ ochrana přirozeně meandrujícího toku Chřibské Kamenice jako ukázka erozního působení vodního toku v délce okolo 700 m. Jsou zde velmi dobře vyvinuty jak kolmé obnažené břehy, každoročně obnovované vysokým průtokem vody, tak i ploché břehy.[/][/]CHKO Lužické hory
NPP Zlatý vrch “ pozoruhodná stěna tvořená sloupcovitě odlučným čedičem.[/]
PR Studený vrch “ krajinná dominanta se smíšeným lesním porostem a výskytem chráněné měsíčnice vytrvalé. [/]
PR Vápenka “ nejrozsáhlejší výskyt jurských vápenců na Lužické poruše a význačná botanická lokalita.[/]
PR Marschnerova louka “ louka s výskytem orchidejí. PR Vápenka “ nejrozsáhlejší výskyt jurských vápenců na Lužické poruše a význačná botanická lokalita.[/]
PR Spravedlnost “ čedičový vrch s druhově mimořádně pestrými a zachovalými lesními společenstvy (květnaté bučiny a suťové lesy) s výskytem řady chráněných druhů rostlin (např. měsíčnice vytrvalá, skalník celokrajný, kapradinka skalní).[/]
PP Líska “ přirozený smíšený les s bohatým porostem měsíčnice vytrvalé.[/]
PP Kytlice “ naleziště šafránu.[/]
PP Louka u Brodských “ naleziště prstnatce májového.[/]
PP Noldenteich “ zrašeliněný rybníček se zajímavou flórou a faunou a s výskytem řady vzácných druhů (např. skřípinec jezerní, rosnatka okrouhlolistá, suchopýr úzkolistý, sedmikvítek evropský).[/]CHKO České střehoří
NPP Březinské tisy “ lesní porost s bohatým výskytem tisu červeného, součástí této památky je významná paleontologická lokalita třetihorní flóry a fauny (Bechlejovická stěna.[/]
PR Vrabinec “ vypreparovaný čedičový suk se zachovalým suťovým lesem s lípou velkolistou a typickou skalní flórou.[/]
PR Kamenná hůra “ čedičové kamenné sutě a ledové jámy.[/]
PR Bohyňská lada “ orchideová louka, větší výskyt ohrožených druhů rostlin.[/]
PP Stříbrný roh “ zachovalá přírodní bučina s typickými druhy rostlin.[/]
PP Jílovské tisy “ výskyt přirozeně se zmlazujícího tisu červeného.[/]
PP Bobří soutěska “ skalnatá rokle na Bobřím potoce, na pravém přítoku 6-ti m vodopád, současný výskyt teplo a chladnomilných druhů rostlin, výskyt měsíčnice vytrvalé a růže převislé.[/]
PP Nebočadský luh “ chráněná společenstva břehových porostů v nivě Labe.[/][/]Šluknovská pahorkatina
PR Velký rybník “ rybník s rozsáhlými porosty rákosu a orobince a na něj navazující podmáčené louky. Vyskytuje se zde celá řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Mimořádně významný mokřad v rámci celého regionu.[/]
PR Světlík “ rybník s navazujícími rašeliništi. Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin a živočichů.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Krajinou povodní

Icon 15.09.2021

Naučná stezka Krajinou povodní je situována do nivy Odry na samém jihu CHKO Poodří. Prochá...

Celý článek

Mojžíšův pramen – Císařský kámen

Icon 05.10.2021

Velmi cenná oblast mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec má díky ČSOP Armillaria a progr...

Celý článek

Nová naučná stezka provede zájemce přírodní rezervací Hněvošický háj na Opavsku

Icon 13.10.2021

Hněvošice (Opavsko) 11. října (ČTK) – Nová naučná stezka provede zájemce přírodní re...

Celý článek

Dvě nové lokality Blíž přírodě zpřístuněny na Říčansku a Třebíčsku

Icon 19.11.2021

V listopadu 2021 byly zpřístupněny hned dvě nové lokality podpořené z programu Blíž přírod...

Celý článek