Českolipsko a Máchův kraj – Chráněné lokality

Českolipsko a Máchův kraj patří mezi oblasti s bohatou a rozmanitou květenou. Především díky geologické stavbě a různému klimatu se zde setkává flóra teplomilná (např. strdivka sedmihradská “ Melica transsilvanica) i horská (vranec jedlový “ Huperzia selago), subatlantská (pupečník obecný “ Hydrocotyle vulgaris) i kontinentální (koniklec otevřený “ Pulsatilla patens), časté jsou druhy mokřadů (zástupci čeledi vstavačovité “ Orchidaceae) i suchých písčin (nahoprutka písečná “ Guepinia nudicaulis).[/]
Vegetace je dnes tvořena převážně monokulturami smrku a borovice, původně převládaly doubravy. V terénních depresích (sníženinách) na Dokesku byla častá rašeliniště a slatiniště. Zdejší flóra a vegetace je poměrně dobře zachována, a to i díky existenci bývalého vojenského újezdu (VVP) Ralsko. Na zdejší území zasahují tyto fytogeografické okresy: Polomené hory, Ralsko-bezdězská tabule, Podještědí, Verneřické středohoří a Lounsko-labské středohoří.[/]
Polomené hory “ jejich severovýchodní okraj ležící na našem okrese je charakteristický kopci vzniklými při třetihorní vulkanické činnosti. Jsou tvořeny především znělcovými a čedičovými horninami a představují ostrůvky druhově bohatých lesních a skalních společenstev v jinak jednotvárné vegetaci turonských pískovců. Biologicky cenné jsou rovněž nivy vodních toků (Liběchovka, Dolský potok) se zbytky lužních lesů a mozaikou různě obhospodařovaných luk.
PR Vlhošť “ komplex přirozených a přírodně blízkých lesních společenstev. Rostou zde v okolí velice vzácné podhorské druhy, jako kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) a sedmikvítek evropský (Trientalis europaea).[/]
Ralsko-bezdězská tabule “ z části se kryje s bývalým VVP Ralsko. Biologicky nejcenější jsou místní mokřady (především oblast Zahrádky-Břehyně), o jejich významu svědčí i fakt, že jsou chráněny tzv. Ramsarskou úmluvou o ochraně mokřadů mezinárodního významu (NPR Břehyně-Pecopala, NPR Novozámecký rybník). Území hostí velké množství vzácných rostlin, z nichž některé jsou endemické “ tučnici českou (Pinguicula bohemica) a prstnatec český (Dactylorhiza bohemica) jinde na světě nenajdeme. Zajímavý je i výskyt popelivky sibiřské (Ligularia sibirica), která má souvislý areál daleko na východě a do střední Evropy zasahuje jen několika lokalitami. Vzácné druhy nalezneme i v Hradčanských stěnách “ kozinec písečný (Astragalus arenarius), kuřička hercynská (Minuartia caespitosa), ta zde má jedinou lokalitu v ČR. V oblasti Ralské pahorkatiny je dnes vyhlášeno několik maloplošných CHÚ. Na vulkanitech (PP Malý a Velký Jelení vrch) jsou zachovány přirozené bučiny, na pískovcích (PP Divadlo, PP Široký kámen) reliktní bory bohaté především na mechy a lišejníky.
PR Velký a Malý Bezděz “ dvě výrazné znělcové kupy s významnou nelesní květenou (na jižních svazích) a porosty doubrav a bučin. V lesním podrostu stojí za zmínku výskyt medovníku meduňkolistého (Melittis melissophyllum), mimo les nalezneme hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus) nebo česnek tuhý (Allium strictum).
PR Ralsko “ typickým biotopem jsou suti a suťové lesy tvořené např. javory, jilmem a jasanem s kyčelnicí devítilistou. Mimo les spatříme bohaté porosty tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria) nebo kapradinku skalní (Woodsia ilvensis).
PP Vranovské skály “ pískovcové skalní útvary na jižním úpatí Ralska hostí význačnou květenu (např. medvědice lékařská “ Arctostaphyllos uva-ursi, ostřice tlapkatá velkonohá “ Carex pediformis subsp. macroura, ta u nás roste jen na dvou lokalitách, obě jsou na Českolipsku).[/]
Podještědí “ biologicky nejcennější je niva Ploučnice a jejích přítoků. Patří mezi nejzachovalejší oblasti aluviálních (sezónně zaplavovaných) luk v ČR. Kromě druhově bohatých luk jsou zde vyvinuta společenstva rákosin a vysokých ostřic, místy jsou zachovány bažinné olšiny, vrbiny a lužní lesy. Ze vzácnějších druhů zde rostou např. žebratka bahenní (Hottonia palustris) a bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora).
NPR Peklo “ údolní niva Robečského potoka známá především jarním aspektem lužního lesa, ve kterém dominuje bledule jarní (Leucojum vernum).
PP Provodínské kameny “ dominantní čedičový sopouch (Lysá skála) s výskytem teplomilné květeny. Na skalních stepích roste např. kavyl Ivanův (Stipa joannis) a česnek viničný (Allium vineale). V podrostu habrové doubravy na úpatí uvidíme lilii zlatohlavou (Lilium martagon).[/]
Verneřické středohoří “ tato část Českého středohoří je značně odlišná od své jižní části. Postrádá většinu teplomilných druhů typických pro JZ Českého středohoří, ty jsou omezeny téměř výlučně na výslunné skalní svahy, především v údolí Ploučnice. Jmenujme např. dobromysl obecnou (Origanum vulgare) nebo hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca).
PP Bobří soutěska “ erozní údolí vymodelované v čedičovém tělese. Nalezneme tu přesličku luční (Equisetum pratense), lipnici oddálenou (Poa remota) nebo áron plamatý (Arum maculatum).
PP Farská louka “ na přelomu března a dubna zde kvete poměrně velká populace šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus). Na lokalitě objevené koncem 19. století byl šafrán pravděpodobně vysazen (centrem jeho rozšíření jsou Alpy).[/]
Úštěcká kotlina (součást Lounsko-labského středohoří) “ úzký výběžek termofytika (oblasti teplomilné květeny). Původním vegetačním krytem oblasti jsou doubravy a habrové doubravy, botanicky nejzajímavější jsou tzv. „bílé stráně“ “ strmé svahy tvořené křídovými sedimenty. Ty se však na Českolipsku objevují pouze v náznacích (v okolí Litic a Ronova). Z typických druhů zde najdeme bělozářku větvitou (Anthericum ramosum), oman vrbolistý (Inula salicina), válečku prápořitou (Brachypodium pinnatum).
PP Ronov “ třetihorní vulkanit s habrovými doubravami (v podrostu žindava evropská “ Sanicula europaea, černýš hajní “ Melampyrum nemorosum), suťovými lesy, cennými porosty křovin (skalník celokrajný “ Cotoneaster integerrimus) a teplomilnými skalními a travinnými porosty (bělozářka liliovitá “ Anthericum liliago, pamětník rolní “ Acinos arvensis).[/]
Poznámka: v textu jsou uvedeny pouze vybrané lokality (PR, NPR, PP), které se nachází v blízkosti turistických cest a nejsou mimořádně chráněny.
PR “ přírodní rezervace, NPR “ národní přírodní rezervace, PP “ přírodní památka

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Krajinou povodní

Icon 15.09.2021

Naučná stezka Krajinou povodní je situována do nivy Odry na samém jihu CHKO Poodří. Prochá...

Celý článek

Mojžíšův pramen – Císařský kámen

Icon 05.10.2021

Velmi cenná oblast mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec má díky ČSOP Armillaria a progr...

Celý článek

Nová naučná stezka provede zájemce přírodní rezervací Hněvošický háj na Opavsku

Icon 13.10.2021

Hněvošice (Opavsko) 11. října (ČTK) – Nová naučná stezka provede zájemce přírodní re...

Celý článek

Dvě nové lokality Blíž přírodě zpřístuněny na Říčansku a Třebíčsku

Icon 19.11.2021

V listopadu 2021 byly zpřístupněny hned dvě nové lokality podpořené z programu Blíž přírod...

Celý článek