Partner portálu

Reklama

Reklama

Reklama

Protivínsko

Dolní Pootaví - Písecko

/images/vylet/lety-7ed.jpg Skromná krajina netušených krás, s mnoha rybníčky u nichž roste chráněná květena, s kopci zajímavých rozhledů a s platanovou alejí, vedoucí do dříve knížecího pivovaru – to je Protivínsko.

Protivín

Protivín byl založen jako tvrz a vesnice u brodu přes říčku Blanici kolem roku 1260. Svoje jméno dostal Protivín po svém držiteli Protivovi, což bylo tehdy obvyklé jméno, které se často užívalo v rodu pánů z Rožmitálu.
Raně barokní kostel sv. Alžběty Portugalské na protivínském náměstí byl spolu s přilehlou branou, kaplankou a traktem špitálu vystavěn v letech 1661 až 1662. Do nově zpřístupněného areálu vejdeme branou s barokním štítem zdobeným aliančním znakem manželů Vratislavových. Na dvoře s původní kamennou dlažbou se nalézají dřívější hlavní vchodové dveře umístěné na jižní straně kostela. Po levé straně jsou sluneční hodiny, které můžeme vidět i z náměstí. Samotný kostel je vystavěn v jednoduchém stylu a presbytář má umístěn k východu. Sklenutá loď s lunetami při oknech se otevírá ke sloupovému oltáři se čtyřmi sochami. Oltář dal zhotovit roku 1776 protivínský sládek Řehoř Eisengruber. V zadní části nalezneme hudební kůr umístěný na dvou toskánských sloupech.
V jižním konci náměstí stojí zámek v renesančním stylu, který byl kdysi zařízen pro letní hosty. Nyní je v majetku Obvodního úřadu Praha 4 a veřejnosti není přístupný. Přilehlý park má rozlohu 7,6 ha a roste v něm 20 druhů vzácných dřevin, avšak ani sem není snadné se dostat.
Protivín je známý hlavně díky svému pivovaru, který vaří pivo jménem Platan. Za rok vzniku pivovaru je udáván rok 1598, z něhož existuje první písemná zmínka o provozu. Tento původní pivovar byl součástí zámku, kde se pivo vařilo až do roku 1876. Vzhledem k tomu, že původní provoz přestal postupně vyhovovat požadavkům doby, byl vystavěn v letech 1873-1876 nový pivovar s názvem Knížecí schwarzenberský pivovar a sladovna Protivín. Ve své době byl jedním z nejmodernějších pivovarů na našem území. K pivovaru nás dovede krásná alej vzrostlých stromů – jak jinak, než platanů.
Nedaleko pivovaru, při hlavní silnici stojí velká barokní sýpka z roku 1832. Je v zanedbaném stavu a v současné době neslouží žádným účelům.

Myšenec

Severně od Protivína, můžeme nalézt ves Myšenec v kteréžto byl stejnojmenný hrad. Dochovalo se pouze několik fragmentů, jako je zbytek zdi a oblouk brány, které jsou součástí současné zástavby. Původně románský kostel svatého Havla z konce 11. století je dílo stejné kamenické huti jako palác a kaple na Zvíkově či královský hrad Písek. Se svojí jednoduchou strukturou patří kostel mezi nejstarší církevní památky jihočeského kraje. Obcí a jejím blízkým okolím prochází trasa naučné stezky Myšenecké slunce.

Myšenecké slunce

Myšenecké slunce je odkryv shluků turmalinu paprskovitě včleněných do podkladní horniny. Stezka je zaměřena hlavně historicky a připomene nám dějiny zdejšího osídlení od pravěku do současnosti. Asi 2 km dlouhá trasa začíná u starého brodu přes Blanici v těsném sousedství Myšence. Stezka je určena pěším návštěvníkům, využívat ji mohou i cyklisté.

Zelendárky

V podhůří mezi Protivínem a Píseckými horami najdeme soustavu 13 rybníků, z nichž 10 je chráněno jako přírodní památka „Zelendárky“, která začíná rybníkem Skopcem u osady Medenice a končí Zukáčkem v Podkrčí. Stejný název, jako celá lokalita má i naučná stezka Zelendárky, která má 17 zastavení. Stezka je určena pěším návštěvníkům i cykloturistům. V terénu je značena místním značením (zelená "psaníčka"). Názvy jednotlivých zastavení vystihují zajímavá místa, památky nebo děje, které se zde staly nebo mohly stát. Celková délka okruhu měří 11,5 km.

Talínský rybník

První zmínka o Tálínském rybníku je z roku 1515 ve smlouvě mezi Ondřejem Sedleckým z Tálína a protivínskými poddanými ze vsi Žďáru. Dnes rybník obhospodařuje Školní rybářství Protivín. Rybník o rozloze 52 ha má dvě hráze - na jižní a západní straně. Jsou zpevněné staletými duby. Uprostřed rybníka je malý ostrůvek. Sice se jedná o chovný rybník, který není určen k rekreaci, ale turisty bývá hojně navštěvován. V létě je to za účelem koupání, a na podzim při výlovu rybníku. Výlov probíhá zpravidla jedenkrát za dva roky a je spojen s prodejem živých ryb a ochutnávkou rybích specialit. Tálínský rybník je znám především ze zlidovělé písně „Už se ten Tálínský rybník nahání“. Složili ji dva zamilovaní mládenci z nedalekých Maletic, kteří chodili za dcerou tálínského baštýře. Je tomu již necelých dvě stě let.

Putim

Obec proslula zejména díky románu Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi, jež zde byl, co by domnělý špión, vyšetřován místním strážmistrem Flanderkou svéráznou kriminalistickou metodou, spočívající v „chytrosti a vlídnosti“. Putim byla založena zřejmě již v jedenáctém století. Najdeme zde pozdně gotickou faru, jež bývala pravděpodobně tvrzí a raně gotický kostel svatého Vavřince, který pochází z druhé poloviny třináctého století. Je zajímavostí, že v období po husitských válkách až do roku 1620 sloužil kostel katolíkům, kteří využívali jižní loď, i protestantům zároveň (těm byla vyhrazena loď severní). Na návsi se dochovaly usedlosti s mohutnými patrovými zděnými sýpkami. Na zdejším hřbitově je možné vidět pozoruhodnou kostnici, v níž jsou uloženy ostatky vojáků z bitvy z r. 1742. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Čimelicko

Archeologické nálezy dokládají, že oblast Čimelicka byla osídlena již v pravěku. Na levém břehu Skalice byly zjištěny pozůstatky keltské osady. Jako jedno z prvních slovanských sídel jsou známy Rakovice a Výšice a to z půle jedenáctého století. První doklady přímo o Čimelicích jsou z doby po roce 1400, ale vzhledem k pozdějšímu rozvoji oblasti se staly centrem této oblasti.

Čimelice

Ves Čimelice byla dlouho královským manstvím – a to až do poloviny 15. století. V 16. století přešla do majetku Dejmů ze Stříteže. Ti začali s budováním rozsáhlé rybniční soustavy v okolí. Od roku 1840 přešly do majetku Schwarzenbergů. Nejzajímavější památkou v obci je stejnojmenný barokní zámek francouzského typu, stojící přímo ve vsi. Byl založen v první polovině 18. století a je obklopen rozsáhlým anglickým parkem. Není sice veřejnosti přístupný, ale do parku se dostaneme a můžeme tak zámek obdivovat alespoň zvenčí. V těsném sousedství zámku stojí původní tvrz, připomínaná již ve 13. století, která byla barokně přestavěna na sýpku.
Od roku 1737 pracovala v Čimelicích sochařská huť Jana Hammera, která nejen pro Čimelice, ale pro celé široké okolí vytvořila řadu řezbářských a kamenosochařských prací. Hammerovy sochy jsou dnes umístěny na hřbitově, na náměstí a na mostě v Čimelicích, na mostě v Písku i jinde.
Na náměstí v Čimelicích můžeme obdivovat empírový, původně gotický kostel Nejsvětější Trojice, který pochází zřejmě ze 13. století. Byl nejprve barokně upravován a svoji dnešní podobu dostal při přestavbě v roce 1822.

Mirotice

Při vyslovení jména města Mirotice se mnohým vybaví jméno Mikoláše Alše. Narodil se tu a prožil zde téměř sedmnáct let svého života. Přestože se sem již nikdy natrvalo nevrátil, kreslil, maloval a rozvíjel celé panoráma svého rodného kraje, který mu nikdy nevymizel z paměti. Také jméno Matěje Kopeckého je všeobecně známé a bouřlivý život zakladatele tradice lidového loutkářství je rovněž spojen s Miroticemi. Mnoho zajímavostí o osudech těchto významných osobností se dozvíme v místním muzeu Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého.
Kostel sv. Jiljí v Miroticích je připomínán již v roce 1254. Ve 13. století býval centrem duchovní správy pro široké okolí. Svůj počátek tu v Miroticích má naučná Alšova stezka, která nás zavede až do Čimelic.

Alšova stezka

Naučná turistická trasa se jménem Alšova stezka zachycuje nejzajímavější místa mezi Miroticemi a Čimelicemi. Je vhodná nejen pro pěší turistiku, ale i pro horská kola. V obou koncových místech je zastávka veřejné dopravy. Na stezce dlouhé přibližně 12 km se podíváme například k muzeu Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého, na pomník M. Alše od A. Lhotáka (obojí v Miroticích), na viklan v lese Malý Kosatín, zámek a zámecký park v Čimelicích a svou pouť ukončíme poblíž čimelického kostela.

Mirovice

Největší pamětihodností Mirovic je kostel sv. Klimenta, jehož vznik je kladen do doby cyrilo-metodějské. Původní kostel byl gotický. V roce 1726 byl nákladně přestavěn a rozšířen podle návrhů slavného stavitele Kiliana Dientzenhofera ml. v barokním stylu.
Na náměstí nás jistě upoutá morový sloup z roku 1717 s jediným zachovalým sousoším od mistra Schlansowského. Severozápadně od obce je nově upravený židovský hřbitov, který byl založen v roce 1680 a svému účelu přestal sloužit po druhé světové válce.

Lety

První historické písemné zprávy o Letech se objevují sice až po roce 1300, avšak osada zde byla mnohem dříve. Poloha u frekventované stezky byla výhodou v dobách míru, ve válečných dobách znamenala pohromu. V období husitských válek tudy procházely houfy husitského vojska.
Naproti kapli ve střední části obce, najdeme část tvrze z 15. století. Objekt je součástí kulturní památky Schwarzenberský zemědělský dvůr. Do dnešních dnů se z tvrze dochoval věžovitý palác stojící uprostřed západního křídla dvora, který má lichoběžníkovitý tvar a dvě podlaží. V patře jsou směrem do dvora velké renesanční otvory.
Významnou zdejší památkou je ale především Památník Lety. Byl vystavěn v místě bývalého vězeňského hřbitova u cikánského tábora, do něhož byly za fašistické okupace násilně umístěny rodiny většiny českých Romů. Zprvu tu byl pracovní, později sběrný tábor, jenž byl v srpnu 1942 změněn na tábor pro Romy. Táborem prošlo za dobu jeho existence od srpna 1942 do května 1943 více než 1300 Romů, z nichž více než čtvrtina nepřežila a je pochována v místech současného památníku a na hřbitově v Mirovicích. Vězni, kteří přežili, byli deportováni do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Autorem památníku založeného v roce 1995 je akademický malíř Zdeněk Hůlka. Památník najdeme asi 2 km za obcí, vlevo od silnice směrem k Orlíku. Přístup k památníku je možný ze silnice Milevsko - Mirovice (Plzeň). Nedaleko památníku vede také trasa červené značky od Orlíka nad Vltavou (asi 4 km) do Březnice.

Fotogalerie

Reklama:

Poslední komentáře

Výlet

Jan Bartoš - 15.05.2007 - 12:48

Oceňuji pěkně popsané Protivínsko , kde zejména oblast Zelendárek je balzámem na duši. Po žluté...

Reklama:

Reklama:

Protivínsko - informace k místu

Protivínsko - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020)

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020) 11.05.2020

Zoo v Liberci se zavřela 13. března a zůstala tak sedm týdnů bez svého h...

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020)

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020) 12.05.2020

Pojedete-li od Mělníka na sever, snadno tento přírodní unikát ujde pozornosti...

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020)

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020) 16.01.2016

 Umělecké dílo amerického architekta Johna Hejduka, věnované městu Praze...

Výletník doporučuje

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou - město v srdci Trojzemí Na okraji Lužických hor v Žitavské pánvi se...

Doporučujeme pro ubytování:

  • V blízkosti Lednicko-valtického areálu se vám nabízí ubytování Mikulov.
  • Pokud si chcete rezervovat ubytování a pěkné chaty a chalupy k pronájmu, doporučujeme Vám navštívit portál MegaUbytko.cz. Najdete zde vše od luxusních penzionů až po levné ubytování v soukromí. Rezervujte si Vaše ubytování ještě dnes přímo u majitele za nejlepší ceny na trhu.