Partner portálu

Reklama

Reklama

Reklama

Písek a jeho nejbližší okolí

Dolní Pootaví - Písecko

/images/vylet/pisek-581.jpg Kdysi královské město a též i centrum rozsáhlého Prácheňského kraje je poprvé zmiňováno v listině českého krále Václava I. z roku 1243. Místo na březích zlatonosné Otavy nabízí i dnes řadu zajímavostí i pamětihodností. Mnohé z nich se nějakým způsobem váží k řece – vždyť právě ona lidem přinášela bohatství v podobě hojnosti ryb, perel a zlatinek z křemičitých žil v podloží toku. Jedním z velmi důležitých popudů k založení města byla právě ochrana rýžovišť zlata.

Písek

K výstavbě města došlo v době vlády Přemysla Otakara II. Ten spojil oba otavské břehy kamenným mostem, který dnes patří k nejstarším stavbám tohoto druhu ve střední Evropě.
Most má sedm oblouků, délku 110 metrů a široký je 6,5 metru. Na obou stranách mostu stávaly obranné věže, avšak do dnešních dob se nedochovaly. Levobřežní věž padla za oběť povodni v roce 1768, druhá zase zvýšeným nárokům na provoz v roce 1849. Most je vyzdoben kopiemi barokních soch – sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Anny, sv. Antonína Paduánského a Kalvárie. Jediný Kristus na kříži, dílo místního cínaře Václava Hanzla z roku 1791, je originál. Most je národní kulturní památkou. Během věků musel mnohokráte čelit velkým povodním, voda se přes něj valila v letech 1432 (a strhla tehdy zábradlí), 1768 (povodeň tehdy vznikla nahromaděním ledových ker po prudkém oteplení a strhla nejen levobřežní věž, ale poškodila i oblouky) a 2002 (hladina řeky v srpnu vystoupila o zhruba 8,5 metru a most zmizel pod vodou, jeho kamenné zábradlí skončilo v korytě řeky). Záhy byl most opraven a dnes jej opět můžeme obdivovat v celé jeho kráse.
Z mostu budeme mít pěkný výhled na písecký hrad. Tato významná stavba české hradní architektury byla zbudována ve druhé polovině 13. století písecko-zvíkovskou stavební hutí rovněž pro Přemysla Otakara II. Byla to velkorysá a výstavní stavba, ale později (1509) hrad zakoupilo město a došlo bohužel k několika přestavbám, při nichž přišel o všechny věže a tři křídla. Dnes tak můžeme obdivovat pouze západní křídlo nad řekou Otavou, v němž je přístupný gotický sál, vyzdobený kopiemi fresek z roku 1479. V areálu sídlí i Prácheňské muzeum, založené v roce 1884. Jsou zde rozsáhlé sbírky dokumentující dějiny a přírodu regionu. Za tyto expozice získalo dokonce od Rady Evropy titul Evropské muzeum roku 1996.
Při budování nového města byly ve 13. století vyzdviženy hradby. Zbudovány byly i tři brány, Pražská (též Dolní), Budějovická a Putimská. Všechny byly bohužel zbourány. Jako první z nich Putimská (v letech 1812–1836), která se nacházela mezi nynějšími průčelími domů U Koulí a U Zlaté koule. Brána je všeobecně známa díky písni „Když jsem já šel tou Putimskou branou“. Na fasádě domu při kamenných schodech pod původní bránou najdeme reliéfy panenek, o nichž se v té písní zpívá. V roce 2006 byl obnoven most u brány a rovněž část hradebního příkopu.
Východně od brány se skví trojlodní stavba ze druhé poloviny 13. století – děkanský kostel Narození Panny Marie. I ten je dílem písecko – zvíkovské stavební huti. Renesanční štíty na severní straně pocházejí však až z poloviny 16. století. Uvnitř kostela si můžeme prohlédnout pozdně románské a raně gotické nástěnné malby a na jednom z postranních oltářů je umístěn obraz Písecké Madony ze 14. století. Ten sehrál v dějinách Písku mnohdy důležitou roli, byl však v roce 1975 ukraden a nyní je nahrazen kopií.
Písek byl prvním městem v Čechách, jež mělo stálé veřejné elektrické osvětlení. Zbudoval jej tu František Křižík v červnu 1887, když rozsvítil několik obloukových lamp v centru města. O rok později bylo osvětlení ještě rozšířeno a starý mlýn u Otavy byl přebudován na první elaktrárnu v Čechách. Dynama původně pohánělo vodní kolo, později jej ale nahradily dvě Francisovy turbíny, které jsou od roku 1994 zrekonstruovány a elektrárna je nyní funkční a dodává proud. V roce 1997 zde bylo zřízeno muzeum, kde se můžeme seznámit i s historií písecké elektřiny.
Správa města sídlí v reprezentativní dvoupatrové budově barokního slohu, která vévodí Velkému náměstí. Byla postavena v letech 1740-1765 a má dvě věže, opatřené na všech stranách hodinovými ciferníky. Průčelí zdobí plastiky představující Sílu, Trpělivost a Spravedlnost. Dříve mívala budova podloubí, zrušeno bylo při přestavbě v roce 1845. Na jihozápadě Velkého náměstí najdeme klášterní kostel Povýšení Svatého Kříže, který upomíná na někdejší dominikánský klášter. Ten stál od kostela jižním směrem a byl zničen místními vyznavači kalicha v roce 1419.
Alšovo nebo také Malé náměstí bývalo patrně hlavním rynkem středověkého Písku. V jeho středu se nachází Mariánské morové sousoší, které upomíná na poslední velký mor v Čechách v roce 1713. Na středovém sloupu je plastika Neposkvrněného početí Panny Marie. Na čtvercové balustrádě jsou pak umístěny sochy svatých – Rocha, Václava, Vavřince, Barbory, Františka Xaverského, Pia V., Maří Magdalény, Josefa a Sebastiána. Pod kopií znaku města s letopočtem 1715 je kopie plastiky sv. Rosalie. K sousoší se v minulosti pravidelně každou první neděli po 8. červnu, na památku osvobození města od francouzských okupantů v roce 1742, ubíralo církevní procesí, tzv. Městská slavnost.
Na nejmenším náměstí, zvaném Kozí břesk, najdeme barokní plastiku sv. Floriána. Patron hasičů a kominíků byl umístěn nejprve do středu náměstíčka, později byl vzhledem k průběžné komunikaci přesunut stranou, v nedávné době se opět vrátil na původní místo. Náměstí se říká Floriánské, i když od roku 1900 se oficiálně jmenuje Havlíčkovo.
Severně od náměstí si můžeme odpočinout v Palackého sadech. Městský park vznikl na místě zrušeného příkopu a valu před městskými hradbami v půli devatenáctého století. Na památku jeho zakladatele, krajského hejtmana Schrenka, zde byl v roce 1841 postaven empírový pavilon, skrývající v nápisu uvnitř stavby kryptogram se Schrenkovým jménem. Opodál najdeme pomník historika a obrozence Františka Palackého, pomník básníka Adolfa Heyduka a kopii sochy Neptuna, která pochází z již neexistující kašny na Velkém náměstí. Směrem k řece najdeme památník Americké armádě, která v roce 1945 město osvobodila. Se sady sousedí i prosnulý hostinec „U Reinerů“, kde se čepuje pivo od roku 1844.
Jižně od Palackého sadů a jihovýchodně od Havlíčkova náměstí najdeme bývalou synagogu z roku 1871. Tato sakrální stavba byla bohužel v době nacistické okupace uzavřena a již neobnovena.
Podobný osud měl i židovský hřbitov na severozápadním okraji města. Hřbitov byl založen v roce 1879. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1942. Na tomto hřbitově byl pohřben český básník a spisovatel Richard Weiner, jehož ostatky byly v roce 1987 přeneseny na lesní hřbitov. Hřbitov byl v minulosti značně poškozen a do současného stavu byl upraven v letech 1991-1993. Klíče od hřbitova je možno zapůjčit na vyžádání v městském infocentru.
Nábřeží levého břehu Otavy lemuje nová výstavba - obytný komplex s řadou obchodů, za ním tak trochu skryt leží objekt kina s výstavní síní. Této části města se říká Portyč.
Na severozápadě Písku, na pravém břehu Otavy, na svahu jménem Hradišťský vrch, najdeme lyžařský svah. Je vybaven speciálním umělým povrchem, který umožňuje lyžování v období, kdy není sníh. Z technických důvodů je umělý povrch využíván většinou na podzim - jak lyžařským oddílem, tak i veřejností. Zimní provoz probíhá na svahu po sbalení sjezdové hmoty.

Písecké hory

Jihovýchodně od Písku se rozkládá lesnatý členitý hřeben o nadmořské výšce 350-632 m – Písecké hory. Název je odvozen od hornického způsobu dobývání zlata ve středověku. Lesy těchto hor jsou historickým majetkem města, královské lesy a rybníky byly předány do správy města již v roce 1509. Dnes jako přírodní park slouží pro rekreaci a najdeme zde mnoho zajímavých míst. Na Kraví hoře stojí rozhledna Jarník a z výšky 34,6 metrů nám nabídne překrásný výhled do okolí. Je zde Obora s mufloní zvěří, naučná stezka a příjemné posezení si můžeme dopřát na chatě Živec.

Drhovle

Drhovli tvořily dříve dvě vesnice - Velká a Malá Drhovle, nazývané v 17. století Hořejší a Dolejší Drhovle, které příslušely k hradu Zvíkovu. Dnes na místě Hořejší Drhovle najdeme barokní zámek, který navázal na tvrz z devátého století. Základní kámen vsazený do věže zámku, nese latinský nápis, který v překladu zní: „Tuto věž a zámek vybudovali Svaté říše římské hrabata František Morzin a Eleonora Trautmannsdorfová. L.P. 1700“.
K zámku nás dovede stará lipová alej. V ose této přístupové cesty uvidíme vchod pod dvoupatrovou věží s hodinami. Zámek tvoří dvoukřídlá jednopatrová budova s protáhlým průčelím, které po přístavbě barokní části k renesanční tvrzi dostalo jednotnou fasádu. Východní polovina zámku má otevřené arkády, na západní straně jsou arkády zazděné. K severní straně zámku přiléhá kostel sv. Anny, který byl zřízen roku 1851. Kostel byl posvěcen v den zářijového svátku Povýšení sv. kříže (14. 9.).
V udržovaném areálu je v současnosti umístěn domov důchodců. Kolem objektu je přístup volný.

Krašovice

Zajímavý soubor štítů selského baroka nalezneme v obci Krašovice. Ve 14. stol. náležely ke zvíkovskému panství, později je zastavil král Zikmund s dalšími vesnicemi čížovského rychtářství Hluboké. Kruhovou náves obklopuje 12 udržovaných štítů ve stylu selského baroka. Uprostřed návsi stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého z 19. stol. Náves je chráněna ve vesnické památkové zóně.

Čížová

Zajímavou dominantou čížovské kotliny je Čížovská hora (512 m n. m.). Z hory je pěkný výhled do okolní krajiny k Písku a na Písecké hory. Na návrší se nalézá areál kostela sv. Jakuba Většího, založený v pol. 13. stol. Spolu se zvonicí s bedněným patrem, kaplí sv. Barbory a přilehlým hřbitovem tvoří samostatný areál. V obci samotné nalezneme původně renesanční zámek, postavený na místě tvrze, který je v současné době účelově využívaný. Součástí zámku je Zámecká kaple sv. Jana Křtitele a vvoupatrový špýchar ze 17. stol. Nedaleko železničního přejezdu si můžeme prohlédnout dřevěný kříž připomínající bitvu (1741), kdy zde rakouští husaři přepadli francouzské pěšáky. Tato událost je zpodobněna na jedné z fresek na fasádě bývalého hotelu Dvořáček v Písku (podle návrhu Mikoláše Alše).

Nová Ves u Čížové

V nedaleké Nové Vsi je možné navštívit Záchrannou stanici živočichů MAKOV, která byla založena r. 1993 v rámci Národní sítě stanic pro handicapované živočichy. Stanice poskytuje pomoc a odbornou péči poraněným, nemocným či opuštěným zvířatům. K vidění jsou kromě jiných téměř všechny druhy našich dravců a sov.

Vráž

Jediným lázeňským místem v oblasti je Vráž. Lázně zde byly založeny r. 1936 s využitím budovy pseudogotického zámku, postaveném v r. 1881 Lobkowizci. Zámek je obklopen parkem přecházejícím v okolní rozsáhlé lesy, jimiž vede několik vycházkových okruhů. Sanatorium se specializuje na léčení nervových chorob a pohybového ústrojí.

Fotogalerie

Reklama:

Poslední komentáře

Nová rozhledna...

Burle Václav - 30.09.2008 - 12:44

Severoseverozápadně od Písku je v provozu nová rozhledna na Vysokém Kamýku. Neplést prosím s...

Písecké hory

Jan Bartoš - 15.05.2007 - 12:53

V Píseckých horách je toho k vidění více. Kromě rozhledny Jarník , kam asi přijde téměř každý,...

Reklama:

Reklama:

Písek a jeho nejbližší okolí - informace k místu

Písek a jeho nejbližší okolí - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020)

První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020) 11.05.2020

Zoo v Liberci se zavřela 13. března a zůstala tak sedm týdnů bez svého h...

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020)

Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském! (12.5.2020-21.6.2020) 12.05.2020

Pojedete-li od Mělníka na sever, snadno tento přírodní unikát ujde pozornosti...

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020)

Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha (16.1.2016-31.12.2020) 16.01.2016

 Umělecké dílo amerického architekta Johna Hejduka, věnované městu Praze...

Výletník doporučuje

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou - město v srdci Trojzemí Na okraji Lužických hor v Žitavské pánvi se...

Doporučujeme pro ubytování:

  • V blízkosti Lednicko-valtického areálu se vám nabízí ubytování Mikulov.
  • Pokud si chcete rezervovat ubytování a pěkné chaty a chalupy k pronájmu, doporučujeme Vám navštívit portál MegaUbytko.cz. Najdete zde vše od luxusních penzionů až po levné ubytování v soukromí. Rezervujte si Vaše ubytování ještě dnes přímo u majitele za nejlepší ceny na trhu.