Festival Janáček a Luhačovice se uskuteční od 13. do 17. 7. 2015

LuhaÄ?ovice jsou úzce spjaty se svÄ›tovÄ› známým hudebním skladatelem Leošem JanáÄ?kem a jeho opakovanými pobyty ve zdejších lázních, které p?™edstavovaly i jeden z inspiraÄ?ních zdrojů jeho tvorby. K poctÄ› skladatele je od roku 1992 každoroÄ?nÄ› po?™ádán hudební festival pod názvem Festival JanáÄ?ek a LuhaÄ?ovice, který náleží k prestižním hudebním akcím v Ä?eské republice. Letošní 24. roÄ?ník Festivalu JanáÄ?ek a LuhaÄ?ovice se uskuteÄ?ní od pondÄ›lí 13. 7. 2015 do pátku 17. 7. 2015 pod záštitou Prof. Evy Blahové.

Reklama

 

Výkonný ?™editel Lázní LuhaÄ?ovice, a.s., Ji?™í DÄ›dek k tomu poznamenává: „Hlavní náplní hudebního festivalu je nabídnout hostům v krásném prost?™edí luhaÄ?ovických lázní nezapomenutelné umÄ›lecké zážitky z ?™ady koncertů, p?™i kterých zazní nejen hudba svÄ›tovÄ› proslulého skladatele Leoše JanáÄ?ka, ale také dalších významných komponistů v podání špiÄ?kových Ä?eských i zahraniÄ?ních interpretů. SouznÄ›ní p?™írody, léÄ?ivých pramenů, barevné architektury Dušana JurkoviÄ?e a povznášející hudby jistÄ› p?™ispÄ›je k dokonalému odpoÄ?inku všech návštÄ›vníků a naplní je klidem a pohodou. Festival je oblíben nejen u domácích, ale i u klientů ze zahraniÄ?í, zejména z blízkého Slovenska, dále Rakouska a Izraele.“

 

Slavnostní zahájení 24. roÄ?níku Festivalu JanáÄ?ek a LuhaÄ?ovice je p?™ipraveno na pondÄ›lí 13. 7. u busty Leoše JanáÄ?ka za úÄ?asti Ä?estných hostů. V cyklu pÄ›ti koncertů se p?™edstaví violoncellistka Michaela FukaÄ?ová, Filharmonie Bohuslava Martinů, Wihanovo kvarteto, sopranistka Simona Houda Šaturová, tenorista Petr Nekoranec, klavíristka Eva Ferguson Mazanovska, varhaník Jaroslav Tůma, komorní orchestr Musica Florea a houslový virtuos Pavel Šporcl s klavíristou Petrem Ji?™íkovským. SouÄ?ástí festivalu (3. – 20. 7.) je také expozice gratulací nazvaná Slovutný mist?™e!, které Leoš JanáÄ?ek obdržel v letech svých kulatých narozenin. Výstavu, která je umístÄ›na v hale Vincentka, zapůjÄ?ila Nadace Leoše JanáÄ?ka Brno. Do festivalového doprovodného programu je rovnÄ›ž za?™azen odpolední koncert Poezie v moravských lidových písních (úÄ?inkuje Musica Folklorica a ženský sbor Oskoruša), JanáÄ?ek literární – p?™ednáška PhDr. Evy Drlíkové, která p?™edstaví Mistra JanáÄ?ka z jiného pohledu, ne jako hudebního skladatele, ale spíše jako literáta. Bližší informace k festivalu a jeho doprovodnému programu najdete nawww.lazneluhacovice.cz/janacek.

 

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama