Plzeň

Pohled návštěvníka na metropoli českého západu a druhého největšího města v Čechách může mít mnoho podob. Jistě se nebudeme zlobit na autora statě, že se pokusí tento problém vyřešit soupisem nejdůležitějších míst při návštěvě města. Každé velké město má mnoho podob a popis nejdůležitějších památek nemusí uspokojit každého. Hodně návštěvníků jistě zajímají kromě kostelů, domů, muzeií i okrajové části města, přírodní památky, apod. Každý ať si vybere co je pro něj v Plzni a jeho okolí (okres Plzeň – město) lákavé. Popis města však v krátkosti zahájíme krátkým exkursem do jeho bohaté historie, která díky modernímu bádání v posledních letech zaznamenává velké změny.[/]
Původní Plzní, připomínanou v roce 976, bylo přemyslovské hradiště nad dnešním Starým Plzencem a osada pod ním. Z této osady začalo být dokonce budováno moderní středověké město. Posléze však dochází ke změně místa založení města. Pro stavbu byla vybrána výhodná poloha na soutoku řek Radbuzy a Mže. Král Václav II. zde okolo roku 1295 zakládá Novou Plzeň. Město vyrůstalo podle tehdy moderních urbanistických plánů. Dodnes stojí domy historického jádra na šachovnicovitém pravoúhlém půdorysu s rozlehlým náměstím s hlavní plzeňskou dominantou – chrámem sv. Bartoloměje. Již krátce po svém vzniku byla Plzeň významným obchodním centrem Českého státu, a to díky své poloze na dvou obchodních stezkách – řezenské a norimberské. Na počátku husitského hnutí je město pro husity městem zaslíbeným – „Městem slunce“. Záhy se však Plzeň stává jedním z hlavních stanů protihusitské opozice. Husité, kteří si byli vědomi strategického významu města, se pokoušeli v letech 1421-1434 město několikrát obléhat. Plzeňské hradby však jejich náporu odolaly. Po skončení husitských válek dostává Plzeň od císaře Zikmunda privilegium se zlatou bulou, díky němuž město neplatilo cla a berně po celých Čechách. Kvůli tomu a díky obchodnímu partnerství s Norimberkem město značně bohatne. V této době rozkvětu města zde dochází také k vytištění první knihy u nás – Kroniky trojánské možná již roku 1468. Plzeň si také velice oblíbil císař Rudolf II., který si zde koupil na náměstí dva domy u radnice a nechal si je upravit na svou příležitostnou rezidenci. V 16. století se také mění tvář města, které se obléká do renesančního hávu. Příkladem toho je například samotná plzeňská radnice.[/]
I v době stavovského povstání stála Plzeň pevně na katolické straně. Na podzim roku 1618 je poprvé a naposledy dobyta stavovským vojskem vedeným generálem Arnoštem z Mansfeldu. Tato epizoda spolu s dalšími útrapami třicetileté války způsobila úpadek města. Až na počátku 18. století město znovu vzkvétá, což se odráží i ve stavitelství. Významným představitelem baroka v Plzni byl stavitel Jakub Auguston mladší. Od druhé poloviny 18. století se město otevírá ze sevření starých hradeb a expanduje do svého okolí. Později zaniká i městské opevnění a na jeho místě vznikají sady. Roku 1842 dochází i k založení Měšťanského pivovaru – podniku, jenž Plzeň proslavil po celém světě. O několik let později, přesněji r. 1869 zakládá Emil Škoda svůj podnik, který určil další vývoj města. Plzeň se stává průmyslovým městem a začíná se znovu nebývale rozvíjet. Jsou stavěny nové dominanty města – muzeum, divadlo či synagoga. Zároveň však mizí i mnoho cenných historických památek.[/]
V období první světové války se Škodovka stává největší zbrojovkou monarchie. Po krátkém meziválečném období rozkvětu města přichází německá okupace. Krize města je znásobena i díky spojeneckým náletům. Vysvobození přichází ráno 6. 5. 1945 v podobě V. sboru americké armády vedeného generálem Pattonem. Po komunistickém převratu se Plzeň stává „pevnou hrází socializmu a míru“ a získává svou charakteristickou šeď, kterou byla proslulá až do nedávné doby. Po roce 1989 se město stává univerzitním a roku 1993 je zde zřízeno i centrum nově vzniklé Plzeňské diecéze.[/]

A co v Plzni vlastně můžeme navštívit…

V první řadě navštívíme historický střed města, kde kromě sakrálních památek popsaných níže můžeme shlédnout řadu zajímavostí. Začneme především zmínkou o radnici, která je renesančním klenotem postaveným podle plánů italského stavitele Giovanniho de Statia v letech 1554–1559 na místě staršího objektu. V letech 1908–1912 byla výrazně upravena a vyzdobena sgrafity podle návrhu architekta J. Kouly. Morový sloup byl postaven v roce 1681 jako díkůvzdání za mírný průběh morové nákazy v předchozím roce. Na vrcholu sloupu je umístněna replika Plzeňské madony. Část soch pod ní pochází z roku 1714.
Císařský dům č. 41 na nám. Republiky vznikl podle plánů J. M. Filippiho v letech 1606–1609 propojením dvou domů pro císaře Rudolfa II. Ten domy zakoupil, aby měl ve městě vlastní rezidenci. Na středním opěrném pilíři stojí socha rytíře Rolanda (známého jako Žumbera) z poloviny 17. století. [/]
Objekt arciděkanství (nám. Republiky č. 36) patří k nejhodnotnějším barokním objektům ve městě. Nyní zde sídlí biskupství. Z desítek cenných měšťanských domů, často s mimořádně hodnotnými renesančními portály, lze jen namátkou jmenovat na náměstí domy čp. 106/13 (Chotěšovský), čp. 105/12 (Skriboniovský) a čp. 134/20, v Pražské ulici čp. 86/16 (sídlo Západočeské galerie) či čp. 84/15, v Perlové ulici čp. 65/15, v Dřevěné ulici čp. 344/4 (Gerlachovský), v Prešovské ulici čp. 170/5 (U zlatého lva) a 171/7 (U zlatého slunce) či v Dominikánské ulici čp. 288/4 a čp. 25/4. Po přestavbě v roce 1907 zbyl z původního domu U Salzmannů zřejmě jen původní renesanční portál. Jedná se o jednu z nejstarších a nejznámějších pivnic v Plzni, sloužící svému účelu dodnes. [/]
Pražské ulici dominuje vodárenská věž neznámého stáří (před rokem 1602), která se zároveň podílela na zesílení obrany města. V roce 1845 byla zvýšena o empírové patro. V roce 1922 na ni byl osazen gotický portál.
Masné krámy stojí v těchto místech již od středověku. Po renesanční a pseudogotické přestavbě sloužil objekt svému účelu až do 50. let 20. století. V letech 1964–1971 byly upraveny pro potřeby Západočeské galerie.
Pod jádrem starého města se nachází již od středověku důmyslný, složitý a až třípatrový labyrint historických sklepů, chodeb, odvodňovacích štol, kanalizace a studní. Podzemí není ještě dodnes zcela prozkoumáno. Část je přístupná veřejnosti.[/]
Monumentální budova Západočeského muzea v Plzni podle návrhu Josefa Škorpila byla dokončena v hrubé stavbě v roce 1899. Na vnitřní výzdobě se podílela řada známých umělců své doby. Barokní Pražský most přes Mlýnskou strouhu zasypanou v letech 1921-1922 byl postaven před rokem 1750. Stavbě Měšťanské besedy v Kopeckého sadech z roku 1901 podle návrhu architekta A. Čenského podlehla část empírové budovy tzv. Kamerálu z roku 1844. Neorenesanční budova Divadla J. K. Tyla byla postavena v letech 1899–1902 a svou honosností měla konkurovat Národnímu divadlu v Praze. [/]
Z původního městského opevnění se zachovala především gotická zeď a parkán ze 17. století za Pivovarským muzeem, hranolová bašta v Malé ulici a zeď opevnění v Křižíkových sadech. V sadech 5. května je nad zrušenou Mlýnskou strouhou zachován barokní bastion.[/]

Sakrální památky Plzně a okolí

Ze sakrálních památek navštívíme rozhodně Kostel sv. Bartoloměje, který byl založen zároveň z městem. Nejstarší písemná zpráva o něm pochází z roku 1307. Dnešní stavba začala vznikat až po roce 1342 a trvala až do 15. století. Později byl ještě několikrát upravován (naposledy na počátku 20. století). Uprostřed hlavního oltáře se nachází opuková soška Plzeňské madony, díla evropského významu, pravděpodobně z roku 1390. Z věže kostela, která představuje nejvyšší kostelní věž v Čechách, je pěkný výhled na celé město. Dne 31. 5. 1993 zřídil papež Jan Pavel II. v Plzni biskupství a kostel se stal katedrálou. [/]
Původně minoritský klášter byl zřejmě založen ještě před založením města. V roce 1460 byl předán františkánům. Nejstarší části kostela Nanebevzetí Panny Marie pochází z 20. let 14. stol. Gotický kostel byl několikrát upravován a v roce 1730 barokně rozšířen. V klášterním areálu je zachována kromě křížové chodby i kaple sv. Barbory s cennými freskami z roku 1460. Dnes je zde expozice diecézního muzea.[/]
Kombinace kostela sv. Jiří v Doubravce s panským sídlem pochází pravděpodobně z poslední čtvrtiny 12. století. Objekt byl přestavěn na kostel v polovině 14. století a posléze ještě barokně upraven. [/]
Gotický kostel sv. Mikuláše východně od středu města pochází z roku 1406. Při barokní úpravě v letech 1739–1744 se stal dvoulodním. Na okolním hřbitově jsou náhrobky významných plzeňských osobností.[/]
Klášter dominikánek s kostelem sv. Anny a sv. Růženy Limské byl založen v roce 1711 podle plánů Jakuba Augustona. Kostel byl dokončen v roce 1735. V letech 1805–1808 bylo ke zrušenému klášteru přistavěno klasicistní křídlo pro potřeby filozofického institutu (dnes vědecká knihovna), které do sebe pojalo i věž Litické brány.[/]
Kostel Narození Panny Marie v Křimicích do sebe pojal v letech 1713–1714 starší svatyni. V letech 1844–1746 byl kostel upraven na rodinnou hrobku rodu Lobkoviců. Kostel Panny Marie Růžencové na Jiráskovo náměstí byl postaven v letech 1910–1913 pro přiléhající klášter dominikánů.[/]
Kostelík u Ježíška je zajímavou barokní stavbou vzniklou v roce 1746 a rozšířenou v roce 1807. Je příkladem kaple bohatého měšťana při jeho letní venkovské usedlosti za branami Plzně. [/]
Kostel Všech Svatých na Roudné byl do roku 1322 farním kostelem města. Na místě starého románského kostelíka vznikla gotická stavba, znovu vystavěná po husitských válkách, kdy byla husity rozebrána.[/]
Novogotický kostel sv. Martina v Lobzích byl vysvěcen v roce 1906. Dnes je při něm řádová budova salesiánů.[/]
Pseudorománský kostel sv. Václava od architekta J. Farkače na ústředním hřbitově byl postaven v letech 1900–1902. Objekt krematoria pochází od architekta Hanuše Zápala. Na hřbitově je pochována řada významných plzeňských rodáků. [/]
Významným poutním místem Plzně je tzv. Kyjovská kaple Panny Marie „Matky Boží milosti“ z roku 1894. Až do sklonku minulého století tvořil její oltář kmen dubu, který kaple obepínala.[/]
Původně gotický kostel sv. Jiří v Malesicích byl naposledy upraven a rozšířen v roce 1815. [/]
Cenný gotický kostel sv. Petra a Pavla v Liticích byl postaven pravděpodobně před rokem 1367. Poslední výzkumy naznačují, že vznikl na místě staré románské svatyně. [/]
Novorománský kostel sv. Jana Nepomuckého byl vysvěcen v roce 1911. Přilehlá klášterní budova redemptoristů byla dokončena až v roce 1936 a vyznačuje se odlišným stavebním slohem.[/]
Na území města Plzně se nachází řada dalších drobných sakrálních památek jako například kaple na Lochotíně, v Koterově, Radčicích, Božkově, Černicích, Bukovci, Červeném Hrádku, Hradišti, Liticích, Nové Hospodě, Radobyčicích, Roudné, Lhotě a Dolním Vlkýši, Boží muka a smírčí kámen v Bolevci, nedokončený kostel ve Škvrňanech, pozůstatky kaple sv. Fabiána, Šebestiána a sv. Anny na Roudné.[/]
Bohatou religizní situaci města dokazuje i řada nekatolických svatyní, např. evangelický kostel – Korandův sbor s obytným zázemím je významnou stavbou architekta J. Fišera z let 1934–1936. Nad průčelní kazatelnou je nadživotní odlitek Thowaldsenovy sochy Krista.[/]
Neogotický kostel církve československé husitské je původním kostelem německé evangelické církve z roku 1869. Metodistický kostel byl vystavěn v roce 1927 podle funkcionalistického návrhu arch. Blechy. [/]Českobratrský evangelický kostel M. Jana z Husi z let 1924–1925 má zajímavé interiérové řešení s ochozy a galerií.[/]

Plzeň Židovská

Známé židovské osídlení Plzně nám připomíná především budova tzv. Nové synagogy, která představuje druhou největší synagogu v Evropě a jednu z největších na světě. Byla realizována v letech 1890-1892 v maursko-románském slohu a je společným dílem architekta M. Fleischera a stavitelů R. Štecha a E. Klotze. Objekt je přístupný veřejnosti a pořádají se v něm rozličné kulturní akce.[/]
Budova Staré synagogy byla postavena v letech 1857–1859 podle plánů M. Stelzera v novorománském slohu. Nyní slouží výstavním účelům. Při ní se nachází obvodové zdivo Výpomocné synagogy z roku 1875, která je dnes využita jako památník obětem holokaustu.[/]
Židovský hřbitov na Lochotíně založený roku 1856 byl roku 1986 pobořen. Dnes jen upravené místo s několika náhrobníky. Nový židovský hřbitov na Rokycanské třídě byl založen roku 1898. Domek hrobníka a cenná obřadní síň byly zbořeny v letech 1988–1989. [/]

Další zajímavá místa a památky

Z ostatních historicky zajímavých míst a památek na území tzv. Velké Plzně jmenujme namátkou např. Monumentální bránu do pivovaru Prazdroj, která byla postavena v roce 1892 ku příležitosti 50 let vzniku pivovaru. V areálu je umístněno návštěvnické centrum s expozicí a největší pivnice v Čechách.
Významný soubor sgrafitové výzdoby na domech ve městě s tématikou českých dějin byl vytvořen podle návrhů M. Alše na sklonku 19. století převážně na domech stavitele J. Štecha ( např. Nerudova č. 2-10, Klatovská č. 28 a 30, Nám. Republiky 27, 36 a domy v Bezručově, Solní, Tovární, Kolárově a Petákově ulici.
Lochotínský park vznikl ve 30. letech 19. století původně jako lázeňský areál. Zachoval se empírový pavilon a romantizující úpravy terénu. V roce 1951 se započalo s vybudováním velkého přírodního amfiteátru, který je největší ve střední Evropě. Objekt tzv.[/]
Zámečku na pískovcových skalách z roku 1908 a tzv. Lüftnerka patří k nejvýraznějším sezónním usedlostem bohatých měšťanů na místě bývalých vinic západně od ZOO. [/]
Zámek v Křimicích byl vybudován v první polovině 18. stol. na místě staré tvrze. Za svoji empírovou podobu vděčí lobkovickým úpravám okolo roku 1831. Před zámkem stojí impozantní socha sv. Jiří od sochaře L. Widmanna z roku 1746, který je pravděpodobně autorem i dalších drobných plastik v okolí.
Barokní zámek v Malesicích byl postaven okolo roku 1730 údajně Jakubem Augustonem na místě staršího sídla. [/]
Zbytky malého středověkého šlechtického hradu Kyjov (příkop a val, terénní nerovnosti) se nacházejí na pískovcové ostrožně nad Chotíkovským potokem.
Při silnici na Klatovy na Borech upoutá areál věznice z let 1874–1878 postavené na půdorysu osmipaprskové hvězdy s kapacitou 900 vězňů. Byli zde vězněni nejen političtí vězni za Rakouska-Uherska, ale i odpůrci komunistického režimu, mimo jiné i V. Havel.[/]
Výrazná novorenesanční budova hlavního nádraží s 36 metrů vysokou kupolí byla dokončena roce 1908 firmou Rudolfa Štecha. Památkově cenná je i starší část železniční stanice Plzeň–Jižní předměstí z roku 1904.[/]
Kaple sv. Maxmiliána Kolbeho z roku 1991 vévodí tzv. Meditační zahradě – Památníku obětem zla – složené z několika stovek vzácných jehličnanů a vybudované bývalým politickým vězněm Lubošem Hruškou. Křížovou cestu vytvořil sochař Roman Podrázký. [/]
Pozůstatky gotického hradu v Liticích postaveného někdy v průběhu 13. století tvoří mohutné příkopy a ruiny zdiva. Patřil zřejmě mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách.[/]
Tyršův most v Doudlevcích dokončený v roce 1933 je první úplně svařovaný obloukový most na světě. V nedávné době nevhodně upravený. Další památkově chráněný most je Wilsonův most, most u Kalikovského mlýna či Masarykův most.
Na hradišti z pozdní doby halštatské a raného středověku v Bukovci můžemem spatřit dva příčné valy. V roce 1467 je připomínáno jako jedna z prvních pravěkých lokalit v Čechách a v roce 1836 tu bylo poprvé v kontinentální Evropě objeveno tzv. spečení valu. [/]
Z pravěkého hradiště v poloze Pod Homolkou zbývají mohutné valy vysoké až 8 metrů.[/]
Po středověké tvrzi na Pecihrádku nad kostelem sv. Jiří zbývá příkop a val obklopující akropoli.[/]
Prostor bývalé středověké vsi a tvrze Roudné na Bílé Hoře dnes zjišťuje archeologický výzkum.[/]
Významnou technickou památkou je nedávno opravená kolomazná pec asi z poloviny 18. století nedaleko Bolevce.[/]

Lidová architektura

Nesmíme zapomenout ani na lidovou architekturu, která se zachovala především v bývalých samostatných obcích připojených posléze k městu. Nejcennější soubory (gotické a renesanční články, barokní štíty, atd.) najdeme v Božkově, Koterově a Černicích. Památkově chráněné jsou i Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Křimice, Lobzy, Radčice a Újezd. Kumulace takovéhoto počtu památkově chráněných lokalit nemá v Čechách obdoby.[/]

Přírodní památky Plzně

Zní to až neuvěřitelně, ale i na území města Plzně je možné nalézt řadu přírodních krás a zajímavostí. [/]
Čertova kazatelna se říká až 22 metrů vysokému skalnímu masivu, tvořeném sedimenty plzeňského karbonu (skalní okna, kulisy, římsy apod.) v prostoru tzv. Zámečku u Radčic. [/]
Přírodní rezervace Doubí chrání zbytek borové doubravy se skupinou dvousetletých dubů.[/]
Rašeliniště při Kamenném rybníce (přírodní rezervace) obsahuje vzácné ukázky flóry a fauny. [/]
Chráněný minerální Kopeckého pramen byl původně zdrojem vody pro lázně na Lochotíně. [/]
Přírodní rezervace Petrovka u Bolevce je zajímavá kromě svého ekosystému i ukázkami tektonických vlivů na vývoj georeliéfu, včetně pseudokrasových jevů (např. pověstmi opředená Petrovská díra). Zdejší zajímavosti je možné spatřit při Sigmondově naučné stezce.[/]
Přírodní rezervace Zábělá ležící na příkré stráni nad Berounkou chrání přirozený reliktní bor a smíšený lesní porost habrové doubravy a bohatou hájovou vegetací.[/]

Plzeňské vyhlídky

Namátkový a přesto obsáhlý výčet zajímavostí a památek Plzně můžeme zakončit místy, odkud si můžeme celé město či jeho části prohlédnout jak na dlani.
Z vyhlídkového ochozu ve výšce 62 metrů na věži kostela sv. Bartoloměje, která je nejvyšší kostelní věží v Čechách, je pěkný výhled na celé historické jádro a okolí města, ale i dále. Méně tradiční výhled na město a okolí je z rozhledny na Chlumu (416 m) z let 1926–1929 na severovýchodním okraji města. Z kamenné rozhledny (bohužel dnes nepřístupná) na vrchu Krkavci (504 m) nad Plzní, postavené v roce 1900 je výhled na celou Plzeňskou kotlinu. [/]
Vyhlídková plošina ve výšce 20 metrů je součástí anténního stožáru umístněného na severním okraji města na Sylvánu. Nabízí pohled na město a Plzeňskou kotlinu z druhé strany než rozhledna na Chlumu.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Mohlo by se vám také líbit

Za odpočinkem i zábavou do lázní Velichovky!

Icon 18.04.2021

Těšíte se na to, až hned, jakmile to bude možné vyrazíte do lázní? Pokud se nechcete prodí...

Celý článek

Když za koňmi, tak jedině na Pardubicko

Icon 20.05.2021

Na Pardubicku najdete přes dvacet stájí a rančů, které se zaměřují nejen na chov a výcvik ...

Celý článek

Technické památky a další lákadla Ostravy

Icon 20.06.2021

Těžbou uhlí a těžkým průmyslem proslavené město se pyšní skutečně unikátními industriálním...

Celý článek

Kroměříž připravila pro turisty sérii poznávacích tematických procházek

Icon 03.05.2021

Kroměříž 30. dubna (ČTK) – Kroměřížská radnice připravila na nadcházející turisticko...

Celý článek

Návštěvnická sezona na středočeských hradech a zámcích začne 1. června

Icon 28.05.2021

Praha 26. května (ČTK) – Hrady a zámky ve středních Čechách se chystají na novou náv...

Celý článek

Kam na letní dovolenou a podzimní relax

Icon 12.07.2021

Hotel Aquapark v srdci Krkonošského národního parku je ideální volbou pro Vaši dovole...

Celý článek