Stříbro a Kladruby

Nikdy v minulosti nebylo dnešní Stříbrsko oblastí se specifickým vývojem. Z hlediska kulturního vývoje a zeměpisného položení se jedná o oblast ležící mezi pohraničními hvozdy Českého lesa a centrální oblastí Plzeňska. Nejstarší osídlení regionu bylo soustředěno, stejně jako jinde, v okolí vodních toků.

Stříbro

Reklama

Také Stříbro je původně hornická osada na břehu řeky Mže. Historické jádro města se rozkládá na výrazném skalnatém ostrohu, obklopeném novější zástavbou. Řeka Mže město zčásti obtéká. První zmínka o Stříbře spadá do roku 1183. Jednalo se o hornickou osadu s kostelíkem Panny Marie, která stávala v blízkosti dnešního hřbitovního kostela Panny Marie. Mezi lety 1240–1250 byly na skalnatém ostrohu nad starou hornickou osadou položeny základy novému královskému městu. Na jeho rozvoji měla významný podíl nejen těžba stříbrných a olověných rud, ale také výhodné umístění na důležité obchodní stezce spojující Prahu s bavorskými městy. [/]
Myšlenky husitství město po dlouhou dobu nepřijalo. Roku 1421 přitáhl k městu Jan Žižka, ale k dobývání nedošlo. Stalo se tak až o 5 let později, za vedení husitského hejtmana Přibíka z Klenové.[/]
V červenci roku 1427 přitáhli ke Stříbru křižáci s úmyslem Stříbro opět vrátit do svazku katolických měst. Obránci města se však zoufale bránili. 3. srpna dorazila k městu husitská vojska vedená Prokopem Holým. Křižáci se však s husity neutkali a místo toho zmateně ustupovali k Tachovu. Zde byla 11. srpna vítězstvím husitů a obsazením Tachova bitva ukončena. Stříbro bylo opět přijato mezi královská města roku 1437 a tím skončila krátká husitská epizoda města.
Po zpustošení za 30leté války vzaly za své gotické domy i kostel. Střed města je převážně renesanční s barokně či empírově upravenými fasádami. Z těžených rud převažovalo olovo. Těžba olověných rud byla zastavena v 80. letech minulého století.[/]

Na prohlídku Stříbra

Prohlídku města začneme na náměstí, kde v jeho západní části stojí renesanční radnice z roku 1543. V roce 1589 objekt vyhořel a hned následující rok byl opět obnoven. Novorenesanční sgrafita jsou z let 1883–1888. Dvě hlavní sgrafita vyplňují motivy znázorňující domnělé založení města knížetem Soběslavem v roce 1131 a obléhání Stříbra křižáky. Od roku 1989 probíhala generální oprava a v roce 1997 byla radnice slavnostně otevřena. Zvonkohra v barokní báni hraje každou hodinu.[/]
Významnou siluetu náměstí tvoří 14 m vysoký mariánský morový sloup z 1. pol. 18. století od L. Widmanna, původně se 17 sochami. Dnes stojí na podstavci 12 soch světců a světic, jedná se většinou o kopie původních plastik.[/]
V jihovýchodní části náměstí je umístěný minoritský klášter s kostelem sv. Máří Magdalény. Jeho zakladateli byli kolem roku 1250 Švamberkové. Konvent se skládá ze čtyř patrových křídel seskupených kolem rajského dvora. Na severní straně přiléhají ke klášteru zříceniny kostela s. Máří Magdalény. Z kostela je dosud zachováno obvodové zdivo jižní části sálové lodi a půlkruhem uzavřený presbytář. Objekt stále prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Je sídlem Městského muzea a informačního centra. Náměstí lemují barokní a renesanční domy.
Nedaleko náměstí stojí nejvýraznější dominanta města – kostel Všech svatých z roku 1565, barokně upraven v letech 1754–1757. Interiér je vyzdoben freskami F. J. Luxe a E. Dollhopfa. Kostel je přístupný při bohoslužbách.[/]
Proti benzinové pumpě, jižně pod městem se nachází hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1412, přestavěn v letech 1573–1574 českým mistrem Honzíkem, jehož původ bezprostředně souvisel s hornickou osadou, předcházející v historii zdejšího osídlení vzniku vlastního města Stříbra. Hřbitov, rozložený kolem kostela, přestal plnit svou funkci již roku 1893.[/]
V parku, na jižní straně města, najdeme zbytky hradeb, které ve středověku obklopovaly město v nepravidelném kruhu. Postupně byly odstraňovány při přestavbách města a rozšiřování ulic.[/]
Opevnění tzv. Nového města, které vzniklo ohrazením jižního a západního předměstí se zachovalo o poznání lépe. Jeho nejvýznamnějším pozůstatkem je brána s mostem vystavěná v letech 1555–1560. [/]
Most vybudovaný z pískovcových kvádrů je nesen pěti oblouky. Stříbrská mostní věž je v podstatě miniaturou Mostecké věže Karlova Mostu v Praze. Po tomto mostě vedla původní zemská stezka. Na mostě je zasazena kopie sochy sv. Jana Nepomuckého. Ta původní byla z 1. pol. 18. století od sochaře L. Widmanna.
Druhou sochu od stejného autora nalezneme u pošty při vstupu do parku. V tomto parku nás také zaujme plastika 13. poledníku. Vstup do Nového města zpřístupňovala od východu tzv. Koubkova branka, vystavěná na náklady mlynáře Koubka r. 1574.[/]
Třetím výrazným zbytkem předměstského opevnění je mohutná tzv. Husitská bašta. Válcová bašta nedaleko starého hřbitova byla kolem r. 1705 přestavěna. Mezi památky je počítaná také tzv. Židovská branka v jihovýchodní části města. Jedná se o prostou, valeně klenutou branku z 2. pol. 18. století, která zpřístupňovala židovské gheto.[/]
Na severním okraji města, v blízkosti silnici do Kšic, se nachází židovský hřbitov založený kolem r. 1900. Při silnici do Kšic leží také stříbrský hřbitov, na kterém jsou dosud zachovány některé umělecky cenné pískovcové náhrobníky.[/]
Mezi stříbrské kostely můžeme rovněž počítat kostelík sv. Petra z r. 1300, který náležel k osadě Doubravě vzdálené necelé 2 km od Stříbra. V členitém terénu Peterského údolí je vybudovaná motokrosová dráha.[/]
Ve Stříbře ještě můžeme navštívit hornický skanzen s venkovní expozicí důlní techniky, otevřený v září roku 2005. Nachází se na naučné stezce Historie hornictví na Stříbrsku, jejíž výchozí bod je u hotelu U branky, nedaleko hlavní silnice na Plzeň. Hornická naučná stezka, vedoucí podél řeky Mže nás v sedmi zastaveních provede historií hornictví na Stříbrsku. Stezka začíná a končí u hotelu U branky (měří 3 km). Součástí skanzenu je i ústí Královské dědičné štoly Prokop. Tato štola byla ražena jako páteř všech hlavních rudných žil v centrálním stříbrském revíru. V současné době je nepřístupná, ale Hornicko-historický spolek ve Stříbře připravuje její otevření. Do hornického skanzenu se také dostaneme přímo z náměstí po červené turistické značce, přes park k Červené lávce. [/]
Budeme–li po červené turistické značce pokračovat, zavede nás do rekreační oblasti Hracholuské přehrady, jejíž vzdutí hladiny sahá proti toku řeky Mže až k samotnému městu. Na obou březích přehradní nádrže jsou hojně využívaná rekreační zařízení v lokalitě Butov (část města Stříbra) a Vranov.[/]
V okolí Stříbra a Kladrub se nachází obranná linie pevnůstek z let 1936 – 1938, dodnes je zachováno přes 150 těchto objektů.[/]

Kladruby

Ze Stříbra se do obce Kladruby, vzdálené asi 6 km, dostaneme po silnici nebo z nádraží ČD po modré turistické značce. Kladruby byly založeny na obchodní stezce směřující z Plzně do Norimberka. Obec byla svými dějinami vždy spojena s historií blízkého kláštera. V roce 1230 byla osada povýšena na městečko. Starobylý ráz města zničily časté požáry. Na náměstí stojí farní kostel sv. Jakuba z let 1772–1779. Před kostelem nás upoutají staré smírčí kříže, které sem byly přemístěny z blízkého okolí. Uprostřed náměstí stojí mariánský sloup z roku 1701.[/]
My se přesuneme k dominantě Kladrub – bývalému benediktinskému klášteru (od roku 1995 národní kulturní památka), založenému v roce 1115 českým knížetem Vladislavem I. Husité dobyli klášter v roce 1421, poškozen byl i za třicetileté války. Dnešní podoba areálu je z 1. třetiny 18. stol., za Josefa II. klášter zrušen. [/]
Výraznou stavbou areálu je kostel Nanebevzetí Panny Marie, přestavěný Janem Blažejem Santinim ve stylu české barokní gotiky v letech 1712-1729. Ten navrhl rovněž většinu vybavení interiéru, na kterém se dále podíleli bratři Asamové, sochaři z okruhu Matyáše Bernarda Brauna a Karel Legát. V chrámu je hrobka rodu Windischgrätzů. Po jižní straně kostela se nachází část starého konventu, stará prelatura z roku 1664 a na jihu budova nového konventu s průčelními plastikami a bohatě zdobeným portálem dokončeným v r. 1733 Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Klášter je přístupný.[/]
Před kladrubským klášterem začíná i končí naučná stezka. Okruh měří 5,5 km a má 11 zastavení. Značen je žlutou pásovou značkou. Stezka seznamuje s historií a s přírodními zajímavostmi. Nově bylo k trase přiřazeno i Muzeum Československého opevnění (200 m od kláštera) – dva objekty lehkého opevnění kompletně obnovené partou místních nadšenců. Otevřeno je v letních měsících.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama