Tachov a okolí

Tachov

Z první poloviny 12. století se vzácně dochovaly první písemné zmínky o některých lokalitách založených při vnitřním okraji hraničního hvozdu. Jedná se především o Tachov.[/]
Středověkému městu předcházelo významné slovanské hradiště ležící na důležité Norimberské stezce, spojující Čechy s obchodními centry Bavorska. Lokalita je prvně zmiňována v listinách kladrubského kláštera. Další, již zcela konkrétní zmínka pochází z roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav přestavět některé pohraniční pevnosti, mezi nimiž je zmiňován vedle Přimdy a Zhořelce také Tachov. Zpráva z r. 1131 potom přímo uvádí existenci hradu vystavěného v blízkosti vsi zvané Tachov.[/]
Všestranný rozvoj prodělal Tachov za vlády Přemysla Otakara II., který zde nechal vystavět nový, již kamenný hrad s mohutnou válcovou věží. V jeho blízkosti založil patrně ve 13. století královské město obehnané hradbami, které je písemnými prameny uvedeno prvně okolo roku 1285.[/]
V 15. století se Tachov stal po třikrát místem střetů mezi husity a jejich odpůrci. Roku 1421 dobyli husité tachovské Špitální předměstí, ale zpráva o blížícím se Zikmundově vojsku je od dalšího obléhání odradila. Zcela jiná situace nastala v r.1427, kdy husité, vedení Prokopem Holým, stíhali směrem k Tachovu prchající zbytky IV. křížové výpravy. Tehdy se město kališníkům vzdalo, tachovský hrad kapituloval až po několika dnech. Významnou úlohu sehrál Tachov také při V. křížové výpravě v r.1431, kdy odolal 14-ti dennímu obléhání křižáckých vojsk.[/]
Ve 2. polovině 15. století postihly město čtyři ničivé požáry. V následujících stoletích se opět střídají majitelé města. Přibývá i židovských obyvatel, kteří měli v 17. století ve městě vlastní čtvrť, školu, synagogu a hřbitov. V dalších letech probíhala násilná rekatolizace a pozvolná germanizace Tachova. Tachovské měšťany navíc sužovaly útrapy třicetileté války. Město bylo opět vypáleno a poničeno švédskými vojsky. Za účast na stavovském povstání prodal císař město Husmanovi z Namedy. V letech 1785–1945 patřilo panství Windischgrätzům.[/]

Na prohlídku Tachova

Reklama

Prohlídku zahájíme na náměstí, kde nalezneme domy z 18. a 19. stol. a pozdně empírovou kašnu z 19. století. Centrum města bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. V horní části náměstí sídlí městská galerie, ve středu dolní části informační centrum.[/]
Kousek od náměstí nás upoutá zámek, který vznikl na místě původního gotického hradu. V průběhu času prošel několika přestavbami. R. 1664 přechází Tachov na Jana Antonína Losyho z Losinthalu. Losyové zahájili přestavbu hradu v prostorný čtyřkřídlý dvoupatrový barokní zámek. R. 1770 zámek vyhořel a 14 let poté jej koupil J. J. Windischgrätz a dal přestavět. Nechal zbořit starou věž, ponechal pouze dvě dvoupatrová klasicistní křídla ve tvaru L s mansardovou střechou. Ze středověkého hradu se zachovalo zdivo sklepení. Dnešní stav je výsledkem generální opravy provedené v průběhu 70.-80. let 20. stol. V zámku je umístěna radnice a základní umělecká škola. [/]
Proti zámku najdeme barokní Husmannův mlýn pocházející z roku 1645. Rekonstruovaný objekt je doplněn mlýnským kolem.[/]
K zámeckému areálu se z obou stran připojují městské hradby. Tyto středověké hradby z přelomu 13. a 14. století patří k nejzachovalejším v Čechách, původně měly 24 bašt (Příhradební ulička na západní straně je otevřena od dubna do října v 7-19 hod.)[/]
Nad náměstím se tyčí arciděkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie – dominanta města – původně raně gotický byl po pol. 14. století nově zbudován ve vrcholně gotickém slohu. Vnitřní zařízení pochází z období okolo roku 1670 a hned nad ním, proti poliklinice v parčíku, najdeme bývalý hřbitovní kostel sv. Václava. Jedná se pravděpodobně o nejstarší kostel, který v minulosti sloužil také jako rodinná hrobka Windischgrätzů. Byl postaven ve 14. stol. na místě původního románského v gotickém slohu, renesanční přestavba je z r. 1561, poslední úprava r. 1830. Dnešní podoba je goticko-renesanční. Kolem kostela jsou náhrobní kameny z 15.–19. století. Nedaleko kostela sv. Václava stojí památník osvobození města americkou armádou v r.1945 od tachovské akademické sochařky Aleny Burešové.[/]
Pod náměstím, hned u kruhového objezdu najdeme kostel sv. Máří Magdalény a Alžběty s bývalým františkánským klášterem. Byl založen v pol. 15. století. Roku 1748 při požáru klášter i kostel vyhořely. Postaven byl nově v letech 1749-1750. V klášteře je muzeum Českého lesa.[/]
Půjdeme-li kolem kostela přes klenutý kamenný most, dostaneme se k židovskému hřbitovu. Pohřebiště bylo založeno před rokem 1615 nedaleko města nad řekou Mží v Rapotínské ulici. Nejstarší zachované náhrobky pocházejí ze 17. století.
V severní části města, nedaleko vlakového a autobusového nádraží, nalezneme mohylu, která je posledním místem odpočinku 232 obětí pochodů smrti, které na sklonku 2. světové války procházely Tachovskem.[/]

Okolí Tachova

Světce

Z tachovského náměstí se vydáme po modré turistické značce. Povede nás kolem Husmannova mlýna knížecí alejí podél řeky Mže do 2,5 km vzdálené osady Světce. Zde jsou pozůstatky komplexu paulánského kláštera s kostelem z r. 1656-1670, v r. 1786 byl zrušen. Bývalý konvent slouží jako střední odborné učiliště a průmyslová škola Centrum odborné přípravy Světce (COP).[/]
Zdejší jízdárna byla postavena knížetem Alfredem Windischgrätzem v letech 1857-1862 podle plánů architekta Haterzettla. V úžasně promyšleném projektu byly spojeny prvky průmyslové architektury s představou aristokratické stavby. Je řešena v pseudorománském stylu. Jízdárna byla spojena ochozy se stájemi a místnostmi pro postroje. V suterénu byla kovárna a kočárovna. V patrech byly pokoje pro hosty. Ve 20. století byla jízdárna využívána k různým účelům, bez údržby a oprav chátrala. Od r. 2000 je stavba opravována. Přístupná je pouze při letních koncertech a při Dnech evropského dědictví.[/]


Ze Světců pak můžeme pokračovat po modré turistické značce přes Ctiboř, Březí a Nahý Újezdec do Plané (tato trasa je dlouhá 15 km) nebo se projdeme po neznačené asfaltové silničce k nedaleké přehradní nádrži Lučina.[/]
Půjdeme-li cestou pod jízdárnou kolem zříceniny kostela, dostaneme se na zelenou turistickou značku, ta nás Aglainým údolím zavede do osady Mýto a odtud přes obec Obora až k hraničnímu přechodu Pavlův Studenec – Bärnau.[/]
Když vystoupáme od jízdárny kolem internátu po asfaltové silničce k lesu, kde se dáme doleva, dostaneme se mírným stoupáním na Vysokou. Památník na Vysoké (postaven r.1971) připomíná slavnou bitvu u Tachova 4. 8. 1427, v níž husité zahnali na útěk křižácká vojska a dobyli město. Odtud je také pěkný výhled na město. Do Tachova se vrátíme, když budeme pokračovat po asfaltové cestě. [/]


Z tachovského náměstí si také můžeme udělat výlet na druhou stranu města. Zelená turistická značka nás povede kolem bývalého františkánského kláštera do aleje, kterou se dostaneme k minerálnímu prameni objevenému v roce 1851. Alej byla vysázena u cesty do Oldřichova na příkaz knížete Windischgrätze r. 1791 současně s alejí u cesty do Světců. Pokračovat po ní můžeme přes osadu Oldřichov, kolem vodní nádrže Kumpolec ke zřícenině bývalého poutního kostela sv. Jana Křtitele u Kočova vzdálené od Tachova 7 km. Náleží k nejromantičtějším chrámovým zříceninám v Čechách. Zřícenina se stala kulisou pro natáčení filmu Z. Trošky „Z pekla štěstí II“.[/]


I v okolí Tachova najdeme několik naučných stezek. Ta jedna se týká historie sklářství. Začíná ve Staré Knížecí Huti. Sem dojedeme autem (někdy i autobusem) z Tachova přes obce Studánka a Lesná, dále můžeme už jen pěšky, na kole nebo na lyžích. Stezka má uzavřený okruh dlouhý 7km a odbočku na Ostrůvek v délce 3 km. Na trase je 13 zastavení s informačními tabulemi mapujícími historii sklářství a přírodu v příhraniční oblasti. [/]


Začátek druhé, 10 km stezky, je v Lesné, kde je úvodní informační tabule i pohodlné odpočívadlo. Stezka vede na západ od vsi přes bývalou samotu Kolm, k palouku, kde kdysi byla Schönwaldská hájenka a dále okolo přírodní rezervace Podkovák na sever. Poté co překříží silnici z Lesné na Starou Knížecí Huť, otáčí se její trasa k východu a vrací se pastvinami do vsi. Převážná část trasy vede lesem. Kromě příjemné vycházky v pěkném přírodním prostředí nabízí na 10-ti zastávkách poučení o přírodních a historických zajímavostech.[/]


Třetí vybudovaly Lesy České republiky pro cyklisty. Její celková délka měří 17 km, začíná a končí na Brance. Trasa je vedena k hranicím a zpět přes Oboru.[/]


Z Ostrůvku (po cestě budeme mít odbočku na Šelmberk) i ze Staré Knížecí Huti nás turistické značky dovedou na Zlatý potok, tiché a opuštěné místo, kde kdysi stávala sklárna. Ze zaniklé obce zde najdeme jenom zbytky. Později zde byla postavena chata SKI klubu. Odtud nás zelená turistická značka dovede na hraniční přechod Křížový kámen, pojmenovaný podle zdejšího hraničního bodu – oblého balvanu ve tvaru komolého jehlanu s vytesaným znamením kříže. Po cestě budeme mít odbočku po panelové silnici na nejvyšší vrchol střední části Českého lesa Havran (894 m n. m.) se zdevastovaným vojenským objektem s věží (nepřístupný). Na Křížový kámen vede z Tachova i nově vyznačená 24 km dlouhá cyklotrasa nazvaná Sklářská cesta.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama