Hrady a pevnosti v podhůří Krkonoš

Krkonoše nejsou zrovna lokalitou, kde bychom čekali, natož přímo hledali hrady či hradní zříceniny. Přesto jich tu několik je – a jsou dokonce v takovém stavu a natolik romantické, že rozhodně stojí za naši návštěvu. A proto, že je toto území naším hraničním územím, najdeme tu i „novodobé hrady“, které strážily a ochraňovaly zdejší cesty (nebo spíše tuto funkci plnit měly) – bývalé vojenské bunkry a pevnosti.

Aichelburg

Reklama

V temném lese, nad hlubokým údolím řeky Úpy, leží zřícenina romantického hrádku Aichelburg. Hrádek zde vybudoval v roce 1863 personál velkostatku Maršov – bylo to dva roky po smrti bývalého majitele panství Bertholda Aichelburga. Chtěl tím vzdát hold tomuto osvícenému šlechtici, jenž se zasloužil o zvýšení životní úrovně svých poddaných a o rozvoj průmyslové výroby ve zdejším kraji. Aichelburg napodoboval středověké tvrze. Do hlavní haly se vstupovalo z nádvoří přes příkop po padacím mostě. Z haly se vstupovalo na vyhlídku na věži. Klenutý sklep sloužil jako stáj pro dva poníky. Později zde byl zřízen občasný hostinec, na nádvoří a okolních terasách se tančilo. V 80. letech 19. století však již stavba byla opuštěna a začala chátrat, po celé 20. století byla uváděna jako zřícenina. Obnovy se ujala v 90. letech 20. století Hradní společnost Aichelburg, která hrádek rekonstruovala a v roce 2000 zpřístupnila veřejnosti. Hrádek je dnes tvořen kamennou vyhlídkovou věží a přilehlou dřevěnou budovou, ve které je umístěna hradní síň. Klíče od tohoto velmi zajímavého výletního místa si lze půjčit v galerii a informačním středisku Veselý výlet v Temném dole.
Ke hradu vede několik cest. Pokud se sem ale chceme vydat, je dobré se vyzbrojit mapou a hlavně velkou trpělivostí, neboť orientace ve zdejším terénu je více než obtížná. Nejkratší cesta vede od zatáčky a mostku přes Úpu kousek nad bývalou brusírnou dřeva v Temném dole. Cesta je zpočátku značena a je dobře schůdná, avšak náhle se ztratí ve zmatku padlých stromů a možná bude nutné jen odhadnout ten správný směr a vyrazit vzhůru lesem. Další cesta sem vede z poměrně využívané Bermanovy cesty (cyklostezka 23), avšak i zde se dá velmi úspešně z cesty sejít a bloudit v nepřehledném a kamenitém terénu. Ale obnovený a upravený romantický hrádek za trochu námahy stojí…

Brecštejn

Nedaleko dnes velmi známého Hrádečku, kde má svou chatu Václav Havel, najdeme nevelkou, avšak půvabnou zříceninu hradu Brecštejn. Někdy je též nazýván Břečtejn, Bruštejn, původně ale Stein a od 16. století i Silberštejn. Založen byl poměrně pozdě, až v polovině patnáctého století, prvně je připomínán v roce 1455 jako majetek Zilvárů z Pilníkova. Nové zilvárovské sídlo vzrostlo na strmé slepencové skále. V roce 1794 dal textilní velkopodnikatel Jan František Theer areál zpustlého hrádku upravit a vybudoval zde kamenné schodiště a řadu cest a dřevěný (dodnes nedochovaný) altán. Zřejmě pro tento altán dostal hrad nový název Břečtejn (Prkenný hrad) z původního Silberstein (Kamenný hrad). Do dnešních dnů se ale dochovalo klenuté přízemí bývalého paláce a obvodové zdi a dále zbytek malé budovy se zaoblenými rohy. Hradní zříceniny jsou volně přístupné a obec Vlčice zatím marně shání sponzory pro alespoň částečné zachování této unikátní památky.

Rechenburg

Na jednom ze severovýchodních výběžků Zámeckého vrchu nad Trutnovem leží pozůstatky středověkého hradu Rechenburgu. Název hradu je odvozený od rodu Hrabišiců (hrábě = něm. Der Rechen). Hrad v dnešní podobě však ani náhodou nepřipomíná svou minulost. Dá se říci, že jde jen o skaliska v lese. Traduje se pověst, že roku 1007 přidělil Albrecht z Treutenbergu panu Mauritzovi Bohdalovi vypálený hrad. Ten jej opravil, ale nevydržel zde déle než tři roky. Každou sobotu tu totiž řádili hlomoziví duchové a to tak mocně, že pan Bohdal raději Rechenburg prodal. Koupili jej bratři Martin a Kryštof Rabocárovi, kteří se pak psali „z Rechenburgu“. Bratři měli v úmyslu postavit zde velkou sklárnu, ale nakonec z toho nakonec pro nedostatek dřeva v okolí sešlo. Také oni byli vystaveni řádění zlých duchů. Duchové se zjevovali každou sobotu a v šíleném řevu metali kameny. Proto se po roce Martin rozhodl, že odejde a založí sklárnu na novém místě. Zanedlouho poté nechal vystavět obec Sklenářovice i s vytouženou sklárnou, která dala obci jméno. Druhý z bratrů vydržel na Rechenburgu sice o něco déle, ale i on byl nucen hrad opustit. Hrad postupně pustl, ale i náhodní nocležníci byli často lapeni do spárů zlých duchů. Hrad byl zřejmě okolo roku 1343 vypálen a již jej nikdo neobnovil.

Pevnost Stachelberg

Pevnost Stachelberg měla být po svém dokončení největší dělostřeleckou tvrzí československého pevnostního systému. Měla chránit sousední pevnostní linii a bránit průlomu německé armády přes Libavské sedlo. O výstavbě stálého opevnění bylo tehdejší vládou rozhodnuto již v roce 1934. Bohužel, do konce září 1938 se podařilo vybetonovat pouze první z dvanácti plánovaných objektů, z nichž 11 mělo být spojeno rozsáhlým podzemním systémem. Dnes tvoří bývalé staveniště tohoto mohutného vojenského komplexu významnou stavebně-historickou památku.
Ve tvrzi Stachelberg buduje od počátku 90. let družstvo Fortis z Trutnova Muzeum. Dnes si tak můžeme prohlédnout nejen tvrz zvenčí, ale i část unikátních podzemních prostor. Na prohlídku je dobré si vzít teplé oblečení a především pevnou obuv. Podzemí stachelberské tvrze bývalo vzhledem ke značné rozloze celé tvrze velmi rozsáhlé – hlavní galerie probíhala rovnoběžně s hřebenem mezi dělostřeleckými věžemi v délce více než jednoho kilometru. Z ní pak odbočovaly další spojovací galerie k šachtám jednotlivých objektů. Celkem mělo být vybudováno 34 sálů, z nichž 7 by tvořilo hlavní muniční skladiště M1, dalších 10 pak muniční skladiště M2 a 11 by sloužilo pro kanceláře a ubikace. Ve zbývajících 6 mělo být technické vybavení (filtrovna, strojovna, atd.). Všechny podzemní prostory byly vylámány, některé však pouze v částečném profilu. Vybetonovat se tehdy podařilo přibližně 15 % z celkové délky celého podzemí. Větší část chodeb a sálů dnes ale stále zůstává zaplavena vodou a část podzemí (především prostor filtrovny, strojovny a muničního skladiště M1) je v současné době zničena v důsledku těžby kamene v lomu na povrchu tvrze.
Kromě objektů TO se v prostoru tvrze Stachelberg nacházejí i tři sledy lehkých objektů vz. 37. Tyto pevnůstky (řopíky) měly doplňovat palebný systém těžkého opevnění. Dostaneme se i do obnovených zákopů a prohlédneme si několik objektů, u nichž je na tabulích vytvářené naučné stezky i jejich popis a historie. Velmi zajímavý pohled se nám naskytne poblíž silnice č. 4081 Trutnov – Žacléř, kde u bunkru stojí kamenná zvonice z roku 1670.
Pevnost má i svou turistickou známku a v informačních centrech v okolí a rozněž v pevnosti samotné si můžeme koupit i průvodce pevností, její historií a okolím.

Pěchotní srub T-S 63

Nedaleko obce Odolov, poblíž silnice č. 16 z Trutnova do Královce, v údolí na začátku Zlaté Olešnice, najdeme pěchotní srub T-S 63. Původní projekt počítal s osazením čelní pancéřové polokopule. Její vývoj byl ale zrušen, proto musel být projekt přepracován. Projektanti se rozhodli umístit obě hlavní zbraně objektu (L1 i M) do společné kasematy. Srub T-S 63 byl vybetonován ve dnech 23.-27. srpna 1938. Do začátku října toho roku (a tedy i mnichovské zrady) se bohužel nepodařilo objekt dokončit. Chyběl pancéřový zvon, protitankový kanón vz. 36, kulomety, cihelné příčky, dieselagregát, filtrovna i inženýrské sítě…
Po mnichovské zradě se srub nacházel v okupačním pásmu německé armády. Za okupace byl objekt zbaven střílen hlavních zbraní a jedné pomocné střílny zbraně N. V poválečných letech byl objekt přestavován na chatu. Mimo jiné byly postaveny některé nové cihelné příčky, střelecká místnost byla dokonce vyválečkována. Poté byl opuštěn, zarůstal a chátral.

Od roku 1999 jsou v objektu prováděny rekonstrukční práce (srub byl vyčištěn, odvodněn a vysušen), jejichž cílem je uvést objekt do stavu, připomínajícího dobu, kdy bylo opevnění připravováno k obraně naší republiky. Kromě vnitřního vybavení objektu je zde umístěna i pozoruhodná výstava munice z období druhé světové války. [/]
V okolí najdeme ještě několik dalších obnovených a udržovaných pevností a dalších objektů, jejichž osazenstvo bývá přívětivé k příchozím návštěvám, ale zatím povětšinou nelze zaručit pravidelnou přítomnost někoho z členů společenstva, neboť jsou v péči dobrovolných nadšenců, kteří musí též chodit do svých zaměstnání.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama