Ve stopách benediktinů krajem skalních měst

Broumovsko je geograficky a historicky svébytným krajem, „podivuhodný kraj sám pro sebe“, jehož neobyčejné přírodní krásy byly po staletí hospodářsky kultivovány a stavebně obohacovány o umělecké památky především díky působení benediktinského řádu. Jeho ústřední heslo „Ora et labora“ čili „Modli se a pracuj“ zde bylo naplněno beze zbytku. Vznikla tak mimořádně harmonická, ekologicky a esteticky vyvážená krajina, pro niž je příznačná pestrost a prolínání krás přírody a historie. Střídají se zde hory a údolí, skály a rokle, působivou mozaiku tvarů a barev tvoří lesy, louky, pastviny a pole. Poloha lidských sídel a vzhled církevních i lidových staveb ještě umocňují přirozený krajinný ráz.[/]

Reklama

Území bylo kolonizováno s povolením krále ve 13. století benediktiny z břevnovského kláštera, přičemž, zjednodušeně řečeno, Policko osídlili čeští osadníci, Broumovsko němečtí. Stárkovsko a Teplicko kolonizovala šlechta a obyvatelstvo zde bylo zprvu české, později převážilo německé.[/]
Správním, hospodářským a kulturním centrem regionu je město Broumov. Bylo založeno pravděpodobně kolem poloviny 13. století plánovitě jako místo trhu, soustředění řemeslné výroby a centrum správy řádového panství. Břevnovskému opatu také v roce 1348 udělil císař Karel IV. pro jeho broumovské poddané stejná práva, jako měli obyvatelé královských měst Kladska a Hradce Králové. [/]

Broumov

Historické jádro města si dodnes udrželo půdorys slezského typu, charakteristický dvojicí hlavních ulic, procházejících po celé délce zastavěným prostorem, vymezujících ze dvou stran velké tržiště a sbíhajících se u dvou protilehlých bran.[/]
Pod hradbami leželo předměstí s mlýny, opevněným klášterním dvorem, soukenickými valchami, lázní a špitálem. Původní středověká zástavba města již zmizela s výjimkou hřbitovního kostela Panny Marie, který je nejstarší dřevěnou stavbou v českých zemích.[/]
Městu dominuje mohutný klášter, který byl prohlášen národní kulturní památkou. Jeho dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby z let 1728-1733, provedené podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, na níž se podílela řada vynikajících umělců a řemeslníků. V prelátském křídle kláštera je umístěno Muzeum Broumovska, mapující historii oblasti. Na klášterním gymnáziu, jedním z nejstarších v Čechách, studovali mnozí později slavní mužové, například Arnošt z Pardubic, Bohuslav Balbín nebo Alois Jirásek.[/]
V souvislosti s převratnými společenskými změnami 19. století prošel Broumov velkou proměnou. Město se vymanilo ze sevření středověkých hradeb a na katastrech přilehlých vsí vyrostly vily, nájemní domy a první průmyslové objekty jako důsledek prudkého rozvoje textilní výroby. Po éře boření starých domů a dlouhodobého chátrání památkových objektů v desetiletích po druhé světové válce, město dnes znovu nabývá na kráse a přitažlivosti.[/]

Police na Metují

Zatímco Broumov je v centru broumovské kotliny, Police nad Metují leží před Stěnami, v mělké kotlině ověnčené lesy a horami, v srdci tzv. Polické křídové pánve.[/]
Město, jehož první písemná zmínka je z roku 1253, má řadu historických památek. Především klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1294 se vzácným, raně gotickým portálem, barokní budovu kláštera s městským muzeem, barokní budovu radnice s novogotickou věží, renesanční Seelenderův sloup z roku 1617, starou roubenou školu z roku 1785 a další.[/]


Nejvýraznějšími stopami benediktinského působení na Broumovsku a Policku jsou církevní stavby. Za opata Otmara Zinkeho (1700-1738) zde pracovali věhlasní stavitelé Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Otec a syn byli postupně jmenováni hlavními klášterními architekty a především K. I. Dientzenhofer vypracoval pro Broumovsko návrhy řady kostelů, při nichž uplatňoval nová řešení prostoru. Jejich návrhy tak vynikají citem pro začlenění stavby do krajiny, že můžeme mluvit o tvorbě komponované barokní krajiny.[/]
Architekti jsou autory plánů kaple na Hvězdě a kostelů v Heřmánkovicích, Vižňově, Šonově, Otovicích, Vernéřovicích, Božanově, Ruprechticích a Bezděkově. Starší kostel v Martínkovicích je dílem Martina Allia.[/]
Přestože všechny tyto kostely vynikají rozmanitostí půdorysů a směle a velkoryse řešenými klenbami, jsou architektonicky skromnější než jiná velká Dientzenhoferova díla. Přesto je tato tzv. broumovská barokní skupina kostelů zcela ojedinělá a vysoce zhodnocuje krajinu Broumovska jako výjimečného výtvarného a kulturního fenoménu. Nejsou to však pouze kostely. Jen stručně připomeňme množství drobných sakrálních staveb v krajině – pískovcových soch a křížů, v poslední době citlivě obnovovaných, zaniklé a dnes znovu oživované staré poutní cesty a ze světské architektury typické zděné klasicistní broumovské statky z 19. století s jejich bílo-žlutě členěnými omítkami.[/]

Ostaš

Stolová hora Ostaš s korunou pískovcových skal je zdaleka viditelnou dominantou krajiny severně od Police. Jméno hory pochází z doby, kdy sloužila jako orientační bod lovcům a ti ji pojmenovali po svém patronovi svatém Eustachovi (Ostachovi) Ostaš.[/]

Adršpašské a Teplické skály

Odtud dál na severozápad se rozkládají rozsáhlá pískovcová skalní města Adršpašské a Teplické skály. Labyrint skalních útvarů patří svou divokostí a mnohotvárností k nejromantičtějším místům v Čechách. Poněkud nezaslouženě zůstávají ve stínu jejich proslulosti Broumovské stěny, dvanáctikilometrový horský hřbet plný pískovcových věží, skalních hřibů, romantických zákoutí, hlubokých roklí, bludišť, strží, příkrých srázů a fascinujících výhledů do okolní krajiny. Až stanete na vyhlídce u barokní kaple Marie Sněžné postavené na půdorysu hvězdy, jistě si vás krajina pod vámi s kostely, jejichž pomyslná spojnice rovněž vytváří hvězdu, podmaní a získá.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama