Kraj Blanických rytířů

„Na temeni Blaníka zříš ve stínu buků, jedlí a smrků pradávné, kamenné hradby, většinou sesuté. Mechem a křovím zarůstají. Po dřevěném hradě, jehož chránily, není dnes ani památky. Ale pod hradbami, v hoře samé dřímají ozbrojení rytíři, „svatováclavské vojsko“, dřímají a čekají, až nastane den, kdy bude potřeba jejich pomoci, až budou do boje povoláni. Blaník uzamčen, vážně, až zachmuřeně shlíží na osamělou, od světa odlehlou krajinu, a jako by trud teskné dumy na něm a všude kol spočíval. Svatováclavské vojsko spí. Ještě není čas, aby vstalo. To bude ve chvíli největšího nebezpečenství, až se na naši vlast sesype tolik nepřátel, že by celé království roznesli na kopytech svých koní.“ Tak praví legenda o blanických rytířích.[/]

Louňovice pod Blaníkem

Reklama

Kolem roku 1149 v místech dnešní obce vystavěl kněz Jindřich, řeholník a lékař, muž učený, klášter, do něhož uvedl premonstrátky z kláštera donewaldského (arcibiskupství rýnské). Časem získal klášter značné jmění, vystavěl v klášteře kostel sv. Máří a před branou klášterní kostel sv. Václava (ten stál na místě nynějšího kostela). Roku 1420 klášter však dobyli Táborité a vypálili jej. Dnes z něj zbyl zbytek zdi, kterou najdeme cca 100 metrů jižně od zámečku (ochotně nám ji ukáže průvodkyně zdejšího infocentra).[/]

Ve druhé polovině 16. století vybudoval Oldřich Skuhrovský na místě bývalého klášterního probošství renesanční tvrz s nárožními věžemi , k jejíž stavbě pravděpodobně využil materiálu ze zřícenin kláštera. Roku 1652 je tvrz připomínána již jako zámek, který byl v roce 1675 barokně upraven a dochoval se do dnešní doby. Právě v jeho prvním patře najdeme zdejší infocentrum, můžeme zde i shlédnout i expozici Národního muzea o místních archeologických nálezech.[/]

V roce 1679 se v Louňovicích narodil významný hudební skladatel působící při saském dvoře Jan Dismas Zelenka (zemřel 23.12.1745 v Drážďanech). Osobnost Jana Dismase Zelenky připomíná pomníček u kostela.[/]

V současné době jsou pořádány na konci září v Louňovicích svatováclavské slavnosti, zahajované mší svatou na Velkém Blaníku. Poté se pestrobarevný průvod ve středověkém oblečení přesouvá do Louňovic a svou pouť končí před zámkem. Na zámku je pak připraveno středověké tržiště a v Louňovicích samotných je řada nejrůznějších pouťových atrakcí.[/]

A ještě jednu „důvěrnou“ informaci navíc:

– první pouť na Velký Blaník zorganizoval v roce 1851 Karel Villani. V roce 1868 byl přivezen do Prahy a uložen do základů Národního divadla kámen z Blaníku. Zajímavostí je, že původně vybraný kámen byl shledán příliš malým a nakonec se ocitl ve zdi pivovarského sklepení v Louňovicích pod Blaníkem, kde jej můžeme vidět dodnes.[/]

Velký Blaník

Na počátku 15. století možná stál na Velkém Blaníku malý dřevěný hrad, využívající hradeb keltského hradiště, jeho existence však není jistá a něktří autoři se přiklánějí k názoru, že tento hrad existoval spíše na Malém Blaníku.[/]
Hrad stál opravdu pravděpodobněji na Malém Blaníku, vzhledem k množství tmavých středověkých střepů, které se nacházejí na polích pod Malým Blaníkem směrem k Louňovicím a jejichž výskyty začínají na hranici lesa a polí. Na polích pod Velkým Blaníkem takové střepy nenalezneme.[/]

Na malé mýtince přímo na vrcholu Velkého Blaníku se nachází celoročně přístupná rozhledna na způsob husitské hlásky, 30 m vysoká, krytá šindelem, s kaplí tvořenou přístřeškem s kamenným stolem. Původně tu však stávala jednoduchá dřevěná rozhledna, kterou dal v roce 1895 postavit kardinál (arcibiskup) Schonborn. Místní stavitel Limax ji zbudoval na způsob trianglu jako 20 m vysokou věž, otevřenou, dřevěnou. Vystupovalo se na ni po žebřících. Počátkem 30. let byla rozhledna již ztrouchnivělá, v roce 1936 se zřítila. Tu nynější rozhlednu dal vystavět Klub českých turistů z peněz, které získal za objekty v zabraném pohraničí. Stavitel Muller z Vlašimi zaměstnal řemeslníky z Vlašimi a Načeradce a náklady na ni činily tehdy celých 300 000 Kč.[/]

Malý Blaník

Na Malém Blaníku, dříve nazývaném Holý vrch, zřejmě původně stávala gotická kaple, ze které se nezachovaly žádné zbytky. Ani to, kdo ji postavil, není známo. Již předtím se zde zřejmě sloužily pohanské obřady.[/]

V první polovině 16. století byl Malý Blaník cílem poutí. Byla zde vybudována kaple, kterou založil Adam z Říčan. Vždy 22. července se zde sloužily mše a je známo (z roku 1672), že byly cílem procesí z Louňovic. Přibližně ve stejné době (1676) zde sídlil poustevník Petr Havlovič (Gawlowitz), rodák z Krakova v Polsku. Zemřel v roce 1678.
V roce 1753 byla vybudována kaple sv. Máří Magdaleny z nařízení arcibiskupa Kaunburga, nákladem 300 zlatých. Tvořil ji osmiúhelník komponovaný do elipsy, se sakristií na severovýchodě. Pod sakristií bývala jeskyně. Pověst uvádí, že když se kaple stavěla, zjevovaly se v okolí postavy „urozených vojínů“, i když v okolí právě žádné vojsko neleželo.[/]

Kaple byla již roku 1783 z nařízení císaře Josefa II zrušena, zvon z kaple byl přemístěn do Louňovic. V 19. století obýval zříceninu kaple poustevník Antonín Zeman z Pacova a traduje se, že jeho duch hlídá poklad v kapli. V roce 1887 nařídil arcibiskup František Schonborn postavit na boku zříceniny bývalé zděné kaple malou dřevěnou kapličku se sochou sv. Maří Magdaleny od Eduarda Veselého a znovu se začaly pořádat poutě vždy v neděli před svátkem sv. Maří Magdaleny. I tato kaplička se bohužel nedochovala a socha odsud se nachází v kostele v Louňovicích. Poutní tradice u příležitosti svátku sv. Maří Magdaleny bohužel skomírá.[/]

Vlašimský zámek a park

Vlašimský hrad byl vystavěn na ostrohu nad řekou Blanicí na počátku 14. století pány z Vlašimi. Z původního gotického hradu, který byl budován především ve 14. století za vlastnictví rodu Jenštejnů, se dodnes zachovaly pozůstatky v architektuře severního zámeckého křídla s věží.[/]

Původní hrad byl postupně přestavován na reprezentativní šlechtické sídlo v renesančním duchu. Svou dnešní podobu získal vlašimský zámek v 19. století za svých posledních šlechtických majitelů knížat z Auerspergu, kteří jej přestavěli v klasicistním duchu. Od roku 1945 zámek patří městu Vlašimi. V současnosti zde můžeme navštívit Muzeum Podblanicka a sídlí zde i Střední odborné učiliště.[/]

V údolí řeky Blanice přiléhajícím k vlašimskému zámku byla do 18. století obora s lovnou zvěří a zámecká zahrada. V poslední čtvrtině 18. století na jejich místě začali budovat tehdejší majitelé panství Marie Josefa z Trautsonu a její manžel Karel Josef z Auerspergu zámecký park v romantickém duchu. [/]

Postupně vznikl jedinečný přírodně krajinářský park doplněný množstvím romantických staveb a zákoutí, o kterém J. Schaller ve své Topografii Království českého z roku 1788 napsal, že svou krásou vyniká téměř nad všechny ostatní parky v Čechách. V roce 1805 bylo vydáno album 24 kolorovaných rytin W. Bergera podle kreseb malíře A. Pucherny, které zachycuje původní podobu parku.[/]

Jeden z nejstarších anglických parků nejenom u nás, ale v celé střední Evropě, prodělal v roce 2005 zásadní renovaci a rozhodně tedy stojí za naši pozornost. Proslul zejména romantickými stavbami, budovanými hrabětem Auspergem v letech 1775 – 1785. Tehdy bychom tu například našli Maurskou fontánu, tureckou mešitu, benátskou studánku nebo chrám lásky na ostrůvku uprostřed jezírka. Dodnes se z té doby dochovaly tři pseudogotické brány, replika starého hradu tyčící se nad řekou Blanicí a unikátní čínský pavilón s vyhlídkovým ochozem.[/]
Park je volně přístupný a návštěvníci mohou využít nejenom dobře udržovaných cest, ale také naučné stezky, jež prochází nejzajímavějšími částmi parku. Jen si musíme dát pozor na směrovky, které nás mohou dokonale zmást, neboť je zřejmě pro větší legraci kdosi přesměrovává tak, že ukazují jinam, než by měly. Renovace parkových staveb stále trvá, ale mnohé je hotovo a hodno obdivu již dnes.[/]

Vlašimským parkem a jeho okolím prochází naučná stezka, která začíná u zámku a končí u Znosimské brány. [/]

Vlašim

Vlašim sama má ráz klidného provinčního maloměsta. Spodní část Vlašimi okolo Žižkova náměstí má zachovánu původní historickou dispozici. Římskokatolický kostel sv. Jiljí je jednoduchá gotická stavba postavená v letech 1522-23. Stojí na vyvýšenině vedle zámku s nímž vytváří pro město typický panoramatický obraz. Město i park se nyní díky fondům EU obnovují a rekonstruují a za krátký čas již budou připraveny na návštěvnický boom.[/]

Na jižním konci Vlašimi je veřejnosti přístupná hvězdárna, Ještě o něco jižněji se v obci Kondrac nachází unikátní kostel sv. Bartoloměje – původně románská stavba ze dvanáctého století. Severně v obci Divišov stojí kostel sv. Bartoloměje, synagoga s muzeem židovské obce a vede odtud stezka rytíře Jana Kryštofa Šice na Český Šternberk.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama