Říčanská plošina

Uhlířská cesta: Světice – Tehov – Svojetice – Voděradské bučiny – Černé Voděrady – Zvánovice – Ondřejov

[/]
Tento výlet zasahuje hlavně lesní oblasti ondřejovska. Než naplno propukl turistický a rekreační boom v okolí Prahy, byla tato oblast chudá, plná blátivých vesnic a nepříliš bohatých kameníků a uhlířů. Ač v centru poměrně teplých středních Čech, jedná se o oblast výrazně chladnou a studenou, nepříznivou zemědělství. Podloží tvoří hlavně žula, v oblasti mezi Tehovem, Mukařovem a Ondřejovem je dodnes v plochém terénu jílovitá a podmáčená půda s řadou močálů. Pochází odsud i některá místní jména, například Třemblat, a zbytek využitelné půdy zabírají buď lesy, nebo kamenitá políčka.[/]
Světice leží na trati Praha – Benešov a tak je sem dobré spojení vlakem. Obě vesnice, které je třeba projít, než se dostaneme do lesa Jedlina za Tehovem, nejsou ničím (kromě monumentálně rostoucích suburbií a hřebčína v Tehově) ničím zvláštní. Významná je však geologická historie tohoto úseku. Je zde výborně zachovalý kontakt středočeského žulového plutonu se starohorními horninami, nazývaný jako „tehovský metamorfovaný ostrov“.[/]
Po zelené značce zamiřme do Svojetic. Většina zdejší zástavby jsou chaty z minulého století, fenoménem hodným povšimnutí je vznik několika koňských rančů, z bezbřehé zástavby vás vysvobodí až první buky Voděradských bučin.
Voděradské bučiny jsou největší Národní přírodní rezervací celých středních Čech, představující rozsáhlý komplex různých typů bučin – tzn. květnatých, s dostatkem živin a bohatším bylinným patrem, a kyselých, s chudým podrostem a značnou akumulací špatně se rozkládajícího opadu. Místy jde o chrámové porosty dalece překračující stovku let. Na některých místech jsou také ukázkou periglaciálního zvětrávání žuly – v poslední ledové době tu vznikly rozsáhlé kamenné rozpady, způsobené častým kolísáním teploty a s tím spojeným táním a mrznutím vody, která bloky žuly narušily.[/]
Nejlepší je modrá a poté červená úboční cesta z Louňovic do Černých Voděrad. Rezervace by měla být bezzásahová, což se však bohužel, jak sami uvidíte, v praxi neuplatňuje a na celém území se vesele těží dřevo.[/]
V minulosti se v této oblasti lidé živili hlavně pálením milířů a výrobou dřevěného uhlí, od toho pochází také jméno další navštívené vsi, Černých Voděrad. Pokračujme odsud po cestě podél osady Borka do údolí Zvánovického potoka, stojí to za to. Jeho dno je v místě s křížením cesty poseto velkými žulovými mlecími kameny, které se vyráběly v přilehlém lomu. Sloužily na mletí rudy, která se zde v okolí těžila (jak napovídá nedaleký místní název Havírna). Ruda obsahovala stříbro a další kovy jako olovo nebo zinek.[/]
Odsud už vede cesta přes typickou středočeskou vesnici Zvánovice na nejvyšší bod Středočeské pahorkatiny, Pecný. Kousek od něj se nachází rozsáhlý secesní areál Ondřejovské hvězdárny, která je nejstarší hvězdárnou svého druhu v Čechách. Byla založena roku 1898, její areál je také koncipován jako arboretum a je veřejně přístupná. Navštívit tu můžete i astronomické muzeum.[/]
Od hvězdárny už vede krátká cesta do Ondřejova. Z jeho okolí je dobrý rozhled jak do Posázaví (směrem na město Sázavu a Stříbrnou Skalici), tak na Čerčanský chlum a na obzoru až na Votickou pahorkatinu. V úplně pravé části výhledu je za dobré viditelnosti patrný hřeben Hřebenů – Brd.[/]
Z Ondřejova můžeme odejet autobusem do Prahy, nebo pokračovat cca 3 km po červeně a žlutě značené trase do Hrusic, rodiště malíře Josefa Lady.
Krajinou patří Hrusice ještě k velkopopovické oblasti. Její členitý, extenzivně zemědělský charakter však v sedmdesátých letech brutálně přerušila dálnice na Brno.[/]
Dominantou vsi je Ladou velmi často zobrazovaný kostelík svatého Václava s nádherným gotickým portálem z červeného pískovce. Ve vsi také funguje muzeum – „Památník Josefa Lady“ v domku ve kterém později bydlel. Máme-li ještě dost síly, můžeme pokračovat zpátky do Světic „stezkou kocoura Mikeše“, jejíž detailní průběh popisuje webová stránka http://hrusice.pragmatic.cz/vylet_mikes.html. Jinak je nejvhodnější výlet zakončit červeně značenou cestou do Senohrab (cca 2 km), odkud jezdí vlaky do Prahy.[/]

Reklama

Údolím Šembery: Vyžlovka – Kozojedy – Šember – Doubravčice – Klepec – Přišimasy

[/]
Výlet poměrně krátký, ale zajímavý. Navštívíme nejvýchodnější výběžek středočeského plutonu a solitérní, obrovité žulové balvany.[/]
Výlet je to také na černokostelecko, což trochu přesahuje vymezenou oblast Prahy – východ. Historicky i krajinně je však tato oblast ještě spjatá s říčanskem a mukařovskem, dál na východ už se krajina výrazně mění.
Vyražme po silnici z Vyžlovky (ves pojmenovaná pejorativně podle vyzáblých, vyžlých psů, tedy možná analogie posměšných Mokropsů na západním okraji Prahy. Červeně značená cesta nás dovede až ke Kozojedům (další posměšný název, na naší cestě bude potom ještě jeden) pod kostel sv. Martina, unikátního původně románského kostela (klasicky barokně přestavěného) s dřevěnou zvonicí, okolo kterého se původně rozkládala ves Kozojedy.[/]
Odtud sejdeme zpět do údol Šembery. Tato malebná říčka s velmi zachovalým tokem pramení u Vyžlovky a vlévá se do Výrovky u Hořátve a posléze do Labe.
Asi po dvou kilometrech chůze údolím extenzivně zastavěným chatami proráží Šembera žulový val. Po obou stranách úzkého kaňonu porůstají suťové lesy balvanité rozpady, říčka obtéká kamenitý ostroh na pravém břehu po monumentálním balvanisku.[/]
Ostroh zarostlý mohutnou bučinou (a místy kyselými doubravami) obydleli již cca v 10. století slované (hradiště Dolánka a tvrziště Dolany), později, ve 14. století tu vznikl gotický hrádek, který zase zanedlouho zanikl a dnes tu z něj zbyly jen špatně patrné příkopy a zbytky zdiva.Celý průlom žulovým masivem je však velmi zajímavý i přírodovědně. Monumentální žulový „kar“ (podkovovité údolí) porostlý suťovitou bučivou, v sousedství skalnaté dubohabřiny a kamenitý tok představují ojedinělý ostrov poměrně divoké přírody v jinak velmi zemědělské, intensivně suburbisované krajině. To ostatně poznáme, když vylezeme nejdříve neznačenou, posléze zeleně značenou stezkou na hranu údolí. Všude stojí nové domy, místy i mohutné vily s kamerami, vodními příkopy a elektrickým oplocením – to je již okrajová část Doubravčic. Po nich následuje malá ves s dalším adjektivním jménem Masojedy a již přicházme do Přišimas, pěkné středověké vsi s dominantním gotickým kostelem sv. Petra a Pavla. V sousedství se nachází onen slibovaný nejsevernější výběžek středočeského plutonu, přírodní památka Klepec s několika solitérními žulovými balvany.[/]
Je odtud dobrý výhled na střední Polabí a severní část okresu Praha – východ.
Z Přišimas se dá odejet autobusem, nebo dojít pěšky cestou přes sochu sv. Donáta (popsanou ve výletu přes Škvorec) na vlak do Úval.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama