Historická i moderní Jihlava

Krajské město leží na moravsko-českém pomezí, u soutoku řeky Jihlavy a říčky Jihlávky. Vznikla ze slovanské osady ve 12. století. Jihlava je nejstarším horním městem ( to znamená s právem na kutání stříbra ) u nás. Má dobře zachovalé historické jádro a památky z období od rané gotiky po renesanci. V rámci rezervace je zde evidováno 213 památkově chráněných objektů a přes 70 stavebních památek, což je spousta míst k prohlédnutí i pro lačného turistu. Taky má jedno z největších náměstí ( Masarykovo ) ve střední Evropě a to je unikát.

Hornická minulost

Reklama

Ještě před příchodem do centra se můžete projít Hornickou naučnou stezkou. Turistická stezka v Jihlavě-Lesnově připomíná slávu a bohatství města s doly na stříbro. První, šachta sv. Jiří vznikla v počátcích těžby ve 13. století a horníci jí později opatřili náhonem, čerpajícím vodu. Cesta dál postupuje na rulový vrch Rudný-Šacberk, kde kdysi stávala rozhledna. Zbytky hráze poblíž vám ukážou, kam až sahala hladina báňského rybníka. Informační panely vás seznámí s nástroji, které potřebovali kopající horníci, jako je želízko, mlátek, špičák atd. Stezka končí u štoly sv. Jana Nepomuckého, vyhloubené díky detonacím v 18. století. Památník královské přísahy se nachází pod Pražským mostem v místech, kde 30. ledna 1527 na půdu českého království vstoupil král Ferdinand I. Tady byl slavnostně uvítán českými pány i rytíři, přísahal přitom zachovávat svobody a výsady země i všech stavů. Památník byl postaven po králově smrti v roce 1565, jeho autorem je kameník Štěpán Tettelmayer. Okolní louce se stále říká Královská, návrší nad řekou dostalo název Královský vršek.

Do města

Brána Matky Boží na západě centra vznikla na počátku 2. poloviny 13. století. Je symbolem města a jedinou zachovanou z pěti středověkých městských bran. V letech 1508-1509 byla postavena nová, pozdně gotická brána s vysokým průjezdem s hrotitými portály. Po požáru v roce 1564 dostala renesanční nástavbu a dosahuje dnešní výšky 24 metrů. Koruna věže se ozdobila atikou, která bráně dala její specifickou podobu, šest metrů široký průjezd měl zase padací mříž. V roce 1853 jí renovovali a opatřili hodinami, koruna brány však byla v roce 1996 porušená při zásahu hydrologů, takže došlo k jejímu znovupostavení. V současnosti je přístupná jako vyhlídková věž. V roce 2006 sem umístili výstavu reprodukcí obrazů akademického malíře Gustava Kruma „Z historie Jihlavy“, které dokumentují historické události . Další stálou expozici tvoří Jihlavská pevnost, zaměřená na vznik a vývoj opevnění v Jihlavě. Kousek od brány v ulici Matky Boží stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie nezvykle orientovaný k jihu. Z ulice je viditelná pouze barokní fasáda, uvnitř se ale skrývá jedna z nejstarších místních staveb. Trojlodní bazilika s krátkou příčnou lodí a dlouhým kněžištěm byla postavena už okolo roku 1250 pod vlivem rakouských cisterciáků. Nejstarší jsou obvodové zdi, klenby a arkády. Zvláštní je věž bez základů z poloviny 14. století, která je postavena na čtyřech pilířích, co vznikly uvnitř kostela křížením dvou hlavních lodí. Zachovány jsou i zbytky raně gotické nástěnné výzdoby a tři plastiky světic z pozdní gotiky. Z počátku 15. století pochází i freska „Přepadení Jihlavy“. Koncem 16. století byl zrušen hřbitov kolem kostela a na severní straně přibylo pár domů, které vytvořily souvislou linii s průčelím. Kostel tak ztratil na své dominantnosti.

Masarykovo náměstí a památky

Ulicí dojdete i na náměstí, které patří svou rozlohou 36 653m2 k největším historickým náměstím u nás, i v Evropě. Většina domů měla většinou podloubí, které zmizelo ve druhé polovině 14. století. Po požáru v květnu 1523, který téměř zničil celé město, byly domy obnoveny v renesančním stylu. V přízemním velkém sálu, mázhausu majitel provozoval řemeslo, nebo obchod. Několik dnů v týdnu však prostor sloužil večer jako hostinec, protože měla většina domů na náměstí „právo várečné“. V průběhu 17. a 18. století se domy přestavěly barokně a v 19. století doplnila vnější vzhled strohá klasicistní průčelí. Na místě dnešního obchodního domu stávala až do roku 1974 skupina domů-skladů „Krecl“. Dvě kamenné kašny, Amfitrité a Neptunova byly postaveny na místě dřevěných středověkých kašen v roce 1797. Jsou ozdobeny pískovcovými sochami antických bohů vod od sochaře Jana Václava Prchala. Okolo kašen se dochoval pás původní dlažby, tzv. „kočičích hlav“ z 19. století. Mariánský (morový ) sloup byl na náměstí postaven v roce 1690 jako poděkování za ochranu před morovou epidemií. Na vrcholu se umístila kopie sochy „Immaculaty“ , jejíž originál najdete v historické budově radnice. Na nárožích podstavce jsou umístěné sochy sv. Františka Xaverského, sv. Josefa, sv. Šebestiána a sv. Jakuba. V blízkosti je umístěna pamětní deska Evžena Plocka, který se v roce 1969 nedaleko odtud upálil na protest proti sovětské okupaci. V Muzeu Vysočiny můžete navštívit stálé expozice jako je Dolování stříbra a mincování v Jihlavě, Nerostné suroviny, Geologie a Živá příroda Českomoravské vrchoviny, Chráněná území Jihlavska, Židovská modlitebna a Lapidárium. Galerie Vysočiny zabírá dva renesanční domy v ceněném interiéru krytého dvora. Základem sbírek je dar 79 děl moderních českých umělců. Můžete si prohlédnout dílo např. malíře Jana Zrzavého, Antonína Mánese, Antonína Slavíčka, Josefa Šímy, ale i umělců ze Skupiny 42 a tvůrců, aktivních v 60. letech. Kromě sbírky obrazů vzniká i ojedinělá sbírka plastiky ( J. V. Myslbek, Olbram Zoubek ad. ).

Kostel sv. Ignáce z Loyoly a jihlavské podzemí

Na Masarykově náměstí stojí i jednolodní kostel sv. Ignáce z Loyoly se třemi páry bočních kaplí. Je typickou raně barokní stavbou se štukovou výzdobou a v letech 1683-89 byl postaven italským stavitelem Jacopo Braschou. Neobyčejná akustika chrámového prostoru a kvalitní varhany umožňují pořádání oblíbených koncertů duchovní hudby. Pýchou kostela jsou dvě unikátní gotické plastiky, Pieta z konce 14. století zařazená do kruhu „krásných českých madon“ a tzv. Přemyslovský kříž ( nová Národní kulturní památka ), socha Ukřižovaného z poloviny 14. století. Rozměrnou nástropní fresku namaloval v roce 1717 Karel Töpper, zajímavý iluzivní oltář je dílem tvůrců Adama Lauterera, Josefa Kramolina a Františka Moldingera. Barokní kazatelna vyřezal roku 1771 Tobiáš Süssmayer. Kostel je součástí rozsáhlého jezuitského areálu, který byl v rohu náměstí postupně vybudován namísto 23 měšťanských domů. Ze severní strany přiléhá ke kostelu budova jezuitské koleje, v letech 1699-1713 postavená J. Braschou a T. Schopperem. Z východní části jezuitský komplex uzavřela budova bývalého gymnázia, postaveného v letech 1720-27. V objektu je dnes umístěna knihovna a právě zde také najdete hlavní vstup do jihlavského podzemí. Původní podobu labyrintu uvidíte v otevřeném úseku, dlouhém 268 metrů. Podzemní chodby jinak mají 25 km na délku a plochu 5 ha. Původně šlo o středověké sklepy a skladovací prostory kupců a řemeslníků. Některé byly určeny k úkrytu, nebo úniku z města během obležení. Koncem 18. století se část z nich přeměnila na kanalizační štoly, za 2. světové války i na protiletecké kryty. Ventilační komíny už nejsou funkční, takže je tu stálá teplota a vysoká vlhkost vzduchu. Raritou zůstala místní „svítivka“, chodba, co ve tmě světélkuje. Kolem ní se prý zjevují duchové německých vojáků.

Kostel sv. Jakuba a historické hradby

Poblíž náměstí i podzemí je i kostel sv. Jakuba byl postaven už roku 1257. Má dlouhé kněžiště, trojlodní halu a dvě věže v západním průčelí. Tady byla roku 1436 za účasti císaře Zikmunda vyhlášena kompaktáta. Uvnitř je Pieta z roku 1330, překrásná socha sv. Kateřiny. Jihlavský rodák J. N. Steiner, dvorní malíř Marie Terezie vytvořil oltářní obraz Stětí sv. Jakuba, vysoký 7,5 metru. Ze severní vyhlídkové věže kostela ( 63 metrů), otevřené během víkendů je rozhled do širokého okolí. U kostela stojí památný buk, který získal ocenění Strom roku 2003 a stal se i vítězem ankety Nadace Partnerství. Pro svou strategickou polohu na hranicích Čech a Moravy a dolování stříbra měla Jihlava i vojenský význam a v průběhu staletí tak byla neustále opevňována. Historické hradby kolem královského horního města se budovaly už od poloviny 13. století. Tříkilometrové opevnění tvořily dva pásy hradeb s věžemi, baštami, příkopem a pěti městskými bránami. Dodnes je mnoho historických částí zachováno, hlavně na jihu a taky na východě u kostela sv. Jakuba, směrem k ZOO a parku Malý Heulos. Okolí památky je místními lidmi a určitě i vámi využíváno pro procházky. V domě ve Znojemské ulici č. 4 strávil své dětské roky a dospívání světoznámý skladatel a dirigent Gustav Mahler. Rodina se do domu přestěhovala v roce 1860 z Kališť. Dům Gustava Mahlera je vám přístupný, prostory jsou oživeny atraktivní výmalbou, moderním osvětlením a znějící hudbou Gustava Mahlera. V prvním patře se nachází expozice Gustav Mahler a Jihlava. Ve druhém patře jsou k dispozici zrekonstruované prostory pro konání výstav a kulturních akcí. Místo v domě také mají osobitá díla scénografky, výtvarnice a módní designérky They Weltner, příbuzné hudebníka.

Kostel sv. Ducha a Židovský hřbitov

Renesanční kostelík sv. Trojice západně od města z roku 1572 byl postaven na nově založeném hřbitově. Ještě v tom století bylo jeho zasvěcení změněno na sv. Ducha. V roce 1661 musel být kvůli Švédům znovu vystavěn v manýristickém duchu. 10 let po opravě a vymalování ( 1858 ) byl hřbitov v jeho okolí zrušen a zbouráním hřbitovní zdi, i vstupní brány se tento prostor stal v roce 1891 parkem ( dnes Smetanovy sady ). V roce 1892 byl kostelík novobarokně upraven a do interiéru se umístilo 12 náhrobních kamenů. Židovský hřbitov připomíná jako významná památka existenci židovské obce. Hřbitov byl založen roku 1869, a v ulici U Cvičiště dodnes stojí přes 1000 náhrobků. Zůstal opatřen kovanou vstupní branou se židovskou symbolikou, do průčelní zdi obřadní síně se vsadily kovové pamětní desky. Najdete tu náhrobky členů židovské komunity, rabína Ungara, rodičů skladatele Gustava Mahlera, Louise Fürnbergera ( ministra kultury NDR ) a dalších. Památník obětem holocaustu zde odhalili 8. 5. 1995. Historické domy byly necitlivě zbourány na přelomu 60. a 70. let. Židovská synagoga, postavená v letech 1862/63 byla v březnu 1939 vypálena. Zbytky po ní byly v roce 1950 strženy a na jejím místě dnes je Park Gustava Mahlera. Připomínkou tragédie tisícovky jihlavských židů za druhé světové války je pamětní deska na hradební zdi poblíž tržnice.

Zábava

Jihlavské kulturní dění ožívá hlavně na podzim. Probíhá tu totiž první český Mezinárodní festival dokumentárního filmu, zaměřený na snímky od nás, i z celého světa. Často se zde objevují mezinárodně uznávané filmy Errola Morrise ( Oscarem oceněný film Nejasná situace ), nebo slavný Bowling for Columbine od provokatéra Michaela Moora. Diváky jsou milované dokumenty Češek, Heleny Třeštíkové a Olgy Sommerové. Mimo festival se ve městě odehrává mnoho dalších kulturních akcí. Během celého roku si taky můžete zajít do Horáckého divadla, kina Dukla, ale i na hokej na Horácký zimní stadión. Aquapark Vodní ráj funguje jako centrum aktivního odpočinku. Je rozdělen na celoroční krytou část a taky venkovní pro letní sezónu, s bazény a ohřívanou vodou. V obou areálech najdete vodní atrakce pro sebe i děti, z nichž neoblíbenější je tobogán a divoká řeka. V kryté části je pro vás navíc klasická sauna, parní lázeň a odpočinková zóna. Sportovně zaměření mají k dispozici hřiště na tenis, nohejbal a beachvolejbal. Vodní ráj svou velikostí a vybavením nemá v současnosti obdoby v kraji Vysočina a řadí se do první desítky. Po turistických cestách je tedy čas i na odpočinek.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama